Search result for

*zones*

(81 entries)
(1.0574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zones, -zones-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, girdle; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zones of recessionวิสัยใกล้ไกล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contiguous zones (Maritime law)เขตต่อเนื่อง (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]
Economic zones (Law of the sea)เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]
Enterprise zonesเขตส่งเสริมการลงทุน [TU Subject Heading]
Enterprise zones, Ruralเขตส่งเสริมการลงทุนในชนบท [TU Subject Heading]
Export processing zonesเขตอุตสาหกรรมการส่งออก [TU Subject Heading]
Free ports and zonesเขตการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Nuclear-weapon-free zonesเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Buffer zones เขตกันชน หรือพื้นที่แนวกันชน
พื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์และ พื้นที่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่เสี่ยงต่อเสถียรภาพของพื้นที่อนุรักษ์ สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อพื้นที่ข้างเคียง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางด้านชีววิทยาและทางสังคม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ พื้นที่เขตกันชนภายในพื้นที่อนุรักษ์ เขตกันชนป่าไม้ เขตกันชนเศรษฐกิจ และเขตกันชนก่อสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Free Trade Zonesเขตปลอดภาษี เป็นอาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่อนุญาตให้นำเข้าโดยไม่ ต้องเสียภาษีนำเข้า ทั้งนี้ อาจเป็นการนำเข้าเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม หรือนำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าของประเทศ นั้น ๆ ให้สามารถส่งออกไปขายแข่งกับตลาดโลกได้มากขึ้น [การทูต]
flood zonesflood zones, เขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're Clark Kent-free zones.ทุกที่ปราศจาก คล๊าก เคนท์ Odyssey (2008)
Agents in zones five, seven and nine, please respond.เจ้าหน้าที่ พื้นที่ที่ 5,7 และ 9 ตอบด้วย. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You and Sedat look through the old files... .. and check them for death zones and shot directions.น่าสงสัยมาก.. นายกับ เซดาร์ท ไปค้นข้อมูลเก่านะ แล้วลองตรวจดูโซนที่ตาย กับแนวกระสุนอีกที The Breath (2009)
Temperatures are rising with incredible velocity in hot zones across the globe.อุณหภูมิมันสูงขึ้นด้วย อัตราความเร่งที่เหลือเชื่อ ในจุดร้อนทุกแห่ง รอบโลกเลย 2012 (2009)
I'm way ahead of you. Thanks. And do you have the calzones for table three?พิซซ่าเป็ปเปอโรนี่เห็ดถาดใหญ่ของโต๊ะ 9 ผมทำงานล่วงหน้าคุณไปแล้ว In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I checked three time zones.ฉันตรวจสอบ เวลามาทั้ง 3 แห่ง Legion (2009)
At mercy west, we do zones.-ที่เมอร์ซีย์ เวสท์ เราแบ่งเป็นโซน Invasion (2009)
Now, these cockroaches right here have been trained to carry microcameras into surveillance zones, which is, I think, really kind of neat.คุณปฏิบัติภารกิจ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช่. พวกเราต้องไปแมนชั่นของ ซาเบอร์ และ... G-Force (2009)
Yes, but we had no idea that portions of our white zones were crosswired with that building.และที่ไม่ใช่ความซ้ำซ้อน. คริสตจักรจะไม่หลงวัน. ต้องอพยพที่วาติกัน. Angels & Demons (2009)
They've established reservations or Surrogacy free zones in major cities around the country.พวกเขายอมรับว่าถูกจำกัดสิทธิ์ หรือ เขตปลอดเซอร์โรกาซี่ ในเมืองใหญ่ๆทั่วทั้งประเทศ Surrogates (2009)
Eight time zones and a change of clothes later, we arrived in the future.หลังจากข้าม 8 ไทม์โซน และเปลี่ยนเสื้อผ้า เรามาถึงอนาคต Sex and the City 2 (2010)
This is the exact model our federal government uses when cleaning up hot zones.นี่เป็นโมเดลที่ทางรัฐบาลใช้จริงๆ เพื่อที่จะทำความสะอาดบริเวณอันตราย Chuck Versus the American Hero (2010)
Well, you know, zones. Zones where we're friends only,เอ่อ ก็แบบแบ่งโซนไง\ โซนที่เราเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Zones where we're friends with benefits.แล้วก็โซนที่เราเป็นเพื่อนที่มีผลประโยชน์ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
A couple of time zones away, at least.คงหนีไปกบดานที่ซีกโลกขั้วไหนสักแห่ง อย่างน้อย Full Measure (2010)
You'd think the ones in the colder zones would be more inclined.ฉันคิดว่าคนที่อยู่ในแถบประเทศ ที่อากาศหนาว ชอบที่จะเล่นตัว One Minute (2010)
Ohh. Damn time zones.โอ้ โซนเวลาบ้าๆ Exit Wounds (2010)
After experiencing 911 here in New York, he found his purpose in art which was to photograph the beautiful smiles of children in war zones.หลังจากผ่านเหตุการณ์ 911 ที่นี่ในนิวยอร์ค เขาก็ค้นพบเป้าหมายของเขาในศิลปะ คือการถ่ายภาพรอยยิ้ม ที่สวยงามของเด็กๆในพื้นที่สงคราม Hanamizuki (2010)
I saw the quarantine zones.ผมได้เห็นเขตกักกัน The Box (2010)
You do, of course, have a constitutional right to lend this season the significance of your choosing in any of our designated holiday zones.แต่แน่นอนว่าพวกคุณ ยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเฉลิมฉลองเทศกาล ซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะทำแบบนั้น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
He wants to find worlds like Earth that orbit in the habitable zones around their host stars, the comfortable place where it's not too hot and not too cold...ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ และเร็ว ๆ นี้มาร์ซี่และ เพื่อนร่วมงานของเขา พบโลกมากขึ้นและ คนต่างด้าวมากขึ้น Are We Alone? (2010)
Two zones.2 โซนจ้ะ Reflection of Desire (2010)
What permit covers all zones?ใบอนูญาตไหนที่ครอบคลุมทุกโซนบ้าง Reflection of Desire (2010)
The Warblers are so concerned with image and tradition... that sometimes I feel like we miss out on opportunities to step outside our comfort zones.และธรรมเนียมปฏิบัติเกินไป จนบางครั้งผมรู้สึกว่า ทำให้เราพลาดโอกาส ที่จะลองออกจากกรอบเดิมๆ ตอนที่ผมอยู่กับนิว ไดเรคชั่นส์ Silly Love Songs (2011)
Why do you think there are Time Zones?คุณคิดว่าเวลาคุณหมดทำไม? In Time (2011)
If you turn back the clocks the day of Hamilton's death, and look at the time checks, someone spent years crossing four different Time Zones from Dayton...เราตรวจสอบนาฬิการ ตอน แฮมิลตัน ตาย มีบางคนจ่าย 1 ปี เพื่อข้าม โซนเวลาไปสู่... In Time (2011)
The time difference between Zones.ความแตกต่างระหว่าง โซนเวลา In Time (2011)
It's not illegal, is it? To change Time Zones?ผิดกฏด้วยหรอ แค่ย้ายข้ามโซนเวลา In Time (2011)
Fa stories in Dayton lie idle. And now, citizens are crossing Zones, seen here entering New Greenwich.ไม่มีคนทำงานและกำลังข้ามโซน In Time (2011)
You have green, yellow, and red security zones.มีสีเขียว สีเหลือง และสีแดงก็คือโซนรักษาความปลอดภัย The Hot Potato Job (2011)
I mean you say "boo," and they scurry off to their safety zones.ฉันหมายถึงแค่นายพูดว่า "บู้!" \ พวกมันก็จะเผ่นหนี ไปที่ปลอดภัยของพวกมัน Of Mouse and Man (2012)
I was ten time zones away, two packs in, staring down a deadline, when the first plane hit the North Tower.ผมอยู่ห่างไปถึง 10 โซนเวลา ในขณะที่เกิดเหตุการณ์กับ 2 ตึกนั้น เมื่อเครื่องบินลำแรก พุ่งชนตึกด้านเหนือ Entanglement (2012)
We sent him into conflict zones, failed states all over the world.เราส่งเขาไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ทั่วทวีปบนโลก Pandora (2012)
Hey, she has to wear a watch on both wrists because she covers two time zones.เฮ้ หล่อนใส่นาฬิกาทั้งสองข้างเลย เพราะหล่อนอยู่ข้าม 2 เขตเวลา The New Rachel (2012)
Terrorist chatter across all hot zones virtually nonexistent right now.ข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย มองข้ามไปเลยทั้งแถบโซนร้อน มันไม่มีอยู่จริง.. ตอนนี้ Two Hats (2012)
I've been to your "radiation zones."ฉันเคยไปเขตรังสีของคุณมาก่อน Oblivion (2013)
We have now relocated millions of civilians and supplies 300 miles inland to the safe zones.ในขณะนี้เราได้ทำการสั่งเคลื่อนย้าย พลเมืองหลายล้านคน เข้าไปในเขตปลอดภัยในแผ่นดิน 300 ไมล์ Pacific Rim (2013)
Safe zones?โซนปลอดภัย? Pacific Rim (2013)
Good kill zones.ดีฆ่า โซน. RED 2 (2013)
The U.S. government set up these for disaster zones, like Thailand after the Tsunami.รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งเป็นพื้นที่เตือนภัย เหมือนประเทศไทย หลังเกิดสึนามิ The Odyssey (2013)
While I'm not thrilled your lunch date turned into a change of time zones, I do trust you, Emily.ในขณะที่ผมไม่สนุกกับ การนัดหมายช่วงกลางวันของคุณ กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของเขตเวลา ผมเชื่อใจคุณ, เอมิลี Collusion (2013)
So, Kimberly's coverage of the war covered multiple years in multiple zones.งั้นคิมเบอลี่ อยู่ในสงครามหลายปี\ ในส่วนต่างๆ The Survivor in the Soap (2013)
They're just dead zones 'cause of the fallout.กลายเป็นพื้นที่ที่มันคนตายเกลื่อนกลาดเพราะระเบิด Born in the U.S.A. (2013)
I've been in scarier combat zones than this town.พ่อเคยไปรบ มันน่ากลัวกว่าที่จะ กลัวคนในเมืองนี้ Gamma Zeta Die! (2013)
They could have remained in their comfort zones, but instead, they risked everything to explore new musical worlds.พวกเขาอาจเลือกที่จะอยู่กับสไตล์เดิมๆที่ถนัดก็ได้ แต่พวกเขากลับเลือกที่จะเสี่ยง เพื่อที่จะทดลองแนวดนตรีใหม่ๆให้แก่โลก Tina in the Sky with Diamonds (2013)
All personnel, proceed to designated safety zones.พนักงานทุกคนให้ดำเนินการกำหนดเขตปลอดภัย Captain America: The Winter Soldier (2014)
Fortunately, most of this cosmic shrapnel gets trapped in the Van Allen belts, donut-shaped zones of charged particles corralled by our magnetic shield.โชคดีที่ส่วนใหญ่ของกระสุน จักรวาลนี้ได้รับการติดกับดัก ในเข็มขัดแวนอัลเลน, โซนโดนัทรูป อนุภาคที่มีประจุของ คอกโดยโล่แม่เหล็กของเรา The Electric Boy (2014)
Good luck. Bye. Obviously the issue with protected zones is colored by money, but we're gonna have to --โชคดีนะ ลาล่ะ เห็นได้ชัดว่าปัญหาของพื้นที่คุ้มครอง Copper Bullet (2015)
Please proceed to designated safety zones immediately.โปรดดำเนินการกำหนดเขต ปลอดภัยทันที Star Trek Beyond (2016)
Please proceed to designated safety zones immediately.โปรดดำเนินการกำหนดเขต ปลอดภัยทันที Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zonesI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!

CMU English Pronouncing Dictionary
ZONES    Z OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zones    (v) (z ou1 n z)
dropping-zones    (n) - (d r o1 p i ng - z ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahrenzone {f} | Gefahrenzonen {pl}danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Ozean {m}; Weltmeer {n}; Meer {n} | Ozeane {pl}; Weltmeere {pl}; Meere {pl} | ökologische Zonen im Ozean | mit auf dem Mererocean | oceans | ocean zones | in mid ocean [Add to Longdo]
Ruhezone {f} | Ruhezonen {pl}calm zone | calm zones [Add to Longdo]
Stadtgebiet {n} | Stadtgebiete {pl}urban area; municipal area; city zone | urban areas; municipal areas; city zones [Add to Longdo]
Verstädterungszonen {pl}zones of urbanization [Add to Longdo]
Zone {f}; Bereich {m}; Gebiet {n}; Landstrich {m} | Zonen {pl} | aktiver Bereich; betroffenes Gebiet | Unterteilung {f} in Zonenzone | zones | active zone | zoning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマゾネス;アマゾニス[, amazonesu ; amazonisu] (n) Amazons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特别行政区[tè bié xíng zhèng qū, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] Special Administrative Region, namely Hong Kong 香港 and Macau 澳門|澳门; refers to many different areas during late Qing, foreign occupation, warlord period and Nationalist government; refers to special zones in North Korea and Indonesia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top