ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*warped*

W AO1 R P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: warped, -warped-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwarped(อันวอร์พด') adj. ไม่เอนเอียง, ไม่ทำให้เปลี่ยนรูป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warped transitionwarped transition, ส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This friggin' thing is warped.อันนี้พังว่ะ Blazing Saddles (1974)
Why do I always get a warped one?ทำไมฉันได้อันพัง ๆ เรื่อย Blazing Saddles (1974)
Your mind's as warped as your ear, Buchan.สมองแกกลวงเหมือนหูรึไง บัคแคน Rushmore (1998)
Leaders have slaughtered whole populations for the same warped reason.ผู้นำเคยกำจัดประชากรทั้งหมดด้วยเหตุผลไร้สาระ An Inconvenient Lie (2007)
This is Brooklyn, Lil. Not the warped tour.นี่เมืองบรู๊คลินนะคุณ The Wild Brunch (2007)
Well, maybe it gives me a warped sense of control or some adrenaline or...คือ บางทีมันก็ทำให้ผม... ได้ควบคุมความรู้สึกตื่นเต้น หรือไม่ก็หลั่งอะดรีนาลีน หรือ... Numb (2007)
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
WARPED THAT CARING GESTURE INTO SOMETHING PERVERSE.เปลี่ยนจากการแสดงความรักเป็นสิ่งวิปริต Zoe's Reprise (2009)
He has--He has warped the duncan principle.เขาได้บิดเบือนกฏของดันแคน Social Psychology (2009)
Or you would you like to explain to captain Pike... why Enterprise warped into a crisis... without one of its senior medical officers?หรือไม่งั้นคุณก็เตรียมอธิบายกับกัปตันไพค์ ว่าทำไมยานเอ็นเตอร์ไพรส์ปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน โดยไม่มีนายแพทย์อาวุโส Star Trek (2009)
BY WARPED SPACE-TIME SOUNDS CRAZY, BUT ACTUALLY IT'S VERY FAMILIAR. WE SEE LIGHT BEING BENT ALL THE TIME --สสารมืดไม่สะท้อนแสง Beyond the Darkness (2010)
HE FINDS IT'S WARPED MUCH MORE THAN IT SHOULD BE.มีการผ่านใกล้หยดสีเหลือง, ซึ่งเป็นกาแลคซีเบื้องหน้า Beyond the Darkness (2010)
I pretty much have a warped sense of the world.ทำให้ฉันค่อนข้างจะคิดบวกต่อโลก Born This Way (2011)
You warped her with petty fantasies of revenge.เธอทำให้เขาแปรปรวนด้วยเรื่องแก้แค้น Echoes (2011)
And it really is the space-time that gets warped.และจริงๆมันเป็นพื้นที่เวลาที่ได้รับ การเหยเก Does Time Really Exist? (2011)
Yeah. Tell me about it. This wood is warped.รู้แล้วน่า ต้นนี้มันขดไปมา Roots (2011)
Yeah. This floor is warped.อืม พื้นมันลื่น Afterbirth (2011)
You know who's warped?คุณรู้ไหมใครที่แปลก Afterbirth (2011)
One of my specialties-- warped logic.ความสามารถพิเศษของฉันไง บิดเบือนความจริง Cross Rhodes (2012)
I've given this place my childhood, my enthusiasm, and my loyalty, and in return, Greendale has warped me like a Barbie in a microwave.ฉันได้มอบความเป็นเด็ก ความทะเยอทะยานและความภักดีให้สถานที่นี้ แต่กรีนเดลกลับตอบแทนด้วยการทำให้ฉัน Course Listing Unavailable (2012)
When he got to the bottom of the river, the safe warped.เมื่อเขาได้ไปที่ด้านล่างของ แม่น้ำปลอดภัยเหยเก. Now You See Me (2013)
Because you still like me and this is your warped way of showing it?เพราะเธอยังชอบฉัน และนี่ก็เป็นทางเลี่ยงของเธอ Shooting Star (2013)
But I will not spend one more minute with that ignorant, warped bigot.แต่ฉันไม่ขอใช้เวลากับ ยัยนั่นแม้นาทีเดียว There's Bo Place Like Home (2013)
We believe this unsub's perspective has become so warped that he's likely experiencing stress-related paranoid ideation, most likely brought on by a recent traumatic event that triggered that rage.เราเชื่อว่ามุมมองของอันซับผิดเพี้ยนไป เขาเผชิญกับภาวะหวาดระแวงจนเกิดความเครียด ทำให้คิดไปถึงเหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น Restoration (2013)
Because when spacetime is warped by the extreme gravity of a black hole, time is stretched to the limit.โดยแรงโน้มถ่วงสุดของหลุมดำ เวลาที่จะขยายขีด จำกัด A Sky Full of Ghosts (2014)
This is brooklyn, lil, not the warped tour.Das ist Brooklyn, Lil, nicht die Warped Tour. The Wild Brunch (2007)
Did we make it?Sind wir gewarped? Space Battleship Yamato (2010)
We warped!Wir sind gewarped! Space Battleship Yamato (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warpedAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหย(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WARPED W AO1 R P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warped (v) wˈɔːpt (w oo1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abartig { adj } | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind [Add to Longdo]
pervers { adj }warped [Add to Longdo]
unbefangenunwarped [Add to Longdo]
verzerrt { adj }warped [Add to Longdo]
verzogen; wellig; krumm; windschief { adj }warped [Add to Longdo]
windschief { adj } | windschiefer | am windschiefstenwarped | more warped | most warped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひがみっぽい[higamippoi] (adj-i) cynical; warped [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
反った板[そったいた, sottaita] (n) warped board [Add to Longdo]
反り形[そりかた, sorikata] (n) warped shape [Add to Longdo]
反る[そる, soru] (v5r, vi) (1) to warp; to be warped; to curve; to be curved; to be arched; (2) to bend (backward); (P) [Add to Longdo]
僻心[ひがみごころ, higamigokoro] (n) warped mind [Add to Longdo]
[いびつ, ibitsu] (adj-na, n, adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warp \Warp\ (w[add]rp), v. t. [imp. & p. p. {Warped}
   (w[add]rpt); p. pr. & vb. n. {Warping}.] [OE. warpen; fr.
   Icel. varpa to throw, cast, varp a casting, fr. verpa to
   throw; akin to Dan. varpe to warp a ship, Sw. varpa, AS.
   weorpan to cast, OS. werpan, OFries. werpa, D. & LG. werpen,
   G. werfen, Goth. wa['i]rpan; cf. Skr. v[.r]j to twist.
   [root]144. Cf. {Wrap}.]
   [1913 Webster]
   1. To throw; hence, to send forth, or throw out, as words; to
    utter. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn or twist out of shape; esp., to twist or bend out
    of a flat plane by contraction or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       The planks looked warped.       --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Walter warped his mouth at this
       To something so mock solemn, that I laughed.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn aside from the true direction; to cause to bend or
    incline; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       This first avowed, nor folly warped my mind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I have no private considerations to warp me in this
       controversy.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are divested of all those passions which cloud
       the intellects, and warp the understandings, of men.
                          --Southey.
    [1913 Webster]
 
   4. To weave; to fabricate. [R. & Poetic.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
       While doth he mischief warp.     --Sternhold.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To tow or move, as a vessel, with a line, or warp,
    attached to a buoy, anchor, or other fixed object.
    [1913 Webster]
 
   6. To cast prematurely, as young; -- said of cattle, sheep,
    etc. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. (Agric.) To let the tide or other water in upon (lowlying
    land), for the purpose of fertilization, by a deposit of
    warp, or slimy substance. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Rope Making) To run off the reel into hauls to be tarred,
    as yarns.
    [1913 Webster]
 
   9. (Weaving) To arrange (yarns) on a warp beam.
    [1913 Webster]
 
   10. (Aeronautics) To twist the end surfaces of (an aerocurve
     in an airfoil) in order to restore or maintain
     equilibrium.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Warped surface} (Geom.), a surface generated by a straight
    line moving so that no two of its consecutive positions
    shall be in the same plane. --Davies & Peck.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warped
   adj 1: used especially of timbers or boards; bent out of shape
       usually by moisture; "the floors were warped and cracked"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top