ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wachen*

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wachen, -wachen-
Possible hiragana form: *わちぇん*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Did the guards leave?""Sind die Wachen gegangen?" Häxan (1922)
Guard!- Den Wachen, Idiot. The Schultz Brigade (1966)
Wake up.Wachen Sie auf. Apt Pupil (1998)
Guards,WachenThe Fury (2007)
Guards!WachenThe Heart is a Lonely Hunter (2011)
Guards!WachenThe Purge (2013)
- Heavens!WachenDon Carlo (2013)
- Guards!WachenDead Meat (2015)
Guards?WachenThe Speed of Time (2015)
But they'll wake up, man, and hang you!Aber die, Bruder, werden aufwachen - dann erhängen sie dich! Tikhiy Don (1957)
And now we'd like to look at our comrades and support the weak in spirit.Jetzt wollen wir unsere Freunde und Genossen sehen, und die Schwachen unterstützen. Tikhiy Don (1957)
And guard your property?Das Hab und Gut bewachenTikhiy Don (1957)
- Put more guards at the gates.Verstärkt die Wachen an allen Toren. Sofort. The Singing Ringing Tree (1957)
- More guards at all gates!Wachen verstärken! The Singing Ringing Tree (1957)
But they'll wake up, man, and hang you!Aber die, Bruder, werden aufwachen - dann erhängen sie dich! Tikhiy Don II (1958)
And now we'd like to look at our comrades and support the weak in spirit.Jetzt wollen wir unsere Freunde und Genossen sehen, und die Schwachen unterstützen. Tikhiy Don II (1958)
And guard your property?Das Hab und Gut bewachenTikhiy Don II (1958)
- Leave someone to guard the front door.- Aber lassen Sie die Tür bewachenInspector Maigret (1958)
Anne! Anne, wake up! Anne, do you hear me!Anne, du musst sofort aufwachenDesign for Loving (1958)
Shall we have a go at it?Vielleicht sollten wir das mal überwachenLittle White Frock (1958)
I cannot imagine waking to see your face, instead of Sadi's.Ich kann es nicht erwarten aufzuwachen und dein Gesicht zu sehen statt Sadis. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Inside is another wheel with which to loose the dragon so that he may guard the entrance.In der Höhle ist ein weiteres Rad das lockert die Kette, damit der Drache den Eingang bewachen kann. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
But emotionally, to her, his death is like a bad dream... from which she'll awaken and find him again.Aber emotional ist es für sie wie ein schlimmer Traum, aus dem sie erwachen und ihn wiederfinden wird. Another Time, Another Place (1958)
I'll wake up alone. Ten years, 20 years.Ich werde aufwachen... allein... 10 Jahre... 20 Jahre... Elevator to the Gallows (1958)
And don't call your guard.Und rufen Sie nicht die WachenThe Buccaneer (1958)
They'll be watchin' the roads.Sie überwachen die Straßen. The Defiant Ones (1958)
You can't watch over a child constantly, like I'd imagined.Man kann kein Kind dauernd überwachen, wie ich es mir dachte. It Happened in Broad Daylight (1958)
Watch the stairs!Treppen überwachenEve Wants to Sleep (1958)
Cinzia, wake up.Cinzia, aufwachenHouseboat (1958)
And when they wake?Und wenn sie aufwachenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
That was Akizuki's hidden fortress. It was guarded by an old soldier and two others.Als wir sie fanden, trafen wir dort auf drei Akisuki-WachenThe Hidden Fortress (1958)
- Wake up!- Wachen Sie auf! Me and the Colonel (1958)
That's poison for my weak stomach.Das ist Gift für meinen schwachen Magen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Is it to have one longer day?""Warum wachen alte Leute so früh auf? The Old Man and the Sea (1958)
Surprise one of the guards. Get a hold of one of those ray guns.Wir überraschen eine der Wachen und nehmen uns einen ihrer Strahlenkanonen. Queen of Outer Space (1958)
Guards! Guards!WachenQueen of Outer Space (1958)
Guards outside. They found our trail.Da draußen sind WachenQueen of Outer Space (1958)
Guards!WachenQueen of Outer Space (1958)
Guards will remain here.Wachen, ihr bleibt hier. Queen of Outer Space (1958)
What if those guards had insisted on coming in here with us?Warum wollten diese Wachen uns bis hierher begleiten? Queen of Outer Space (1958)
And you will contact the guards on Tyrus and tell them to free all the men.Dann wirst du die Wachen auf Tyrus kontaktieren und sie anweisen, alle Männer frei zu lassen. Queen of Outer Space (1958)
Angels are watching aboveDie Engel wachen über euch Rock-a-Bye Baby (1958)
But I still say that you're gonna wake up some morning with your scalp gone.Aber eines Morgens werden Sie ohne ihren Skalp aufwachenThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You wash his diapers, you stay up nights with him.Waschen Sie die Windeln, wachen Sie nachts am Bett. Teacher's Pet (1958)
Wake up, Mrs Vargas.Aufwachen, Mrs. Vargas. Touch of Evil (1958)
I stood alone on the green searching for something and then I started to walk to the church but then the darkness closed in and I was alone in the dark being pulled into the darkness, and I fought to wake up.Ich stand allein auf dem Rasen und suchte nach etwas, ich ging auf die Kirche zu, aber die Dunkelheit schloss sich um mich, und ich war allein im Dunkeln, wurde hineingezogen und kämpfte darum zu erwachenVertigo (1958)
"They were young, straight of limb, true of eye, steady and aglow."Sie waren jung, gut gewachsen, wachen Blickes, tapfer und strahlten." The Diary of an Unknown Soldier (1959)
They'd altered his beat, so that he was able to pass my gate and keep an eye on everything which went on.Man hatte seine Route geändert, um mich zu überwachenArthur (1959)
Wake up.Wachen Sie auf. Carry on Nurse (1959)
Wake up, please!Bitte wachen Sie auf! Carry on Nurse (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildschirm {m}; Überwachungsgerät {n}; überwachenmonitor [Add to Longdo]
Erwachen {n}awakening [Add to Longdo]
Nachtwache {f} | Nachtwachen {pl}nocturnal vigil | nocturnal vigils [Add to Longdo]
Sanitätswache {f} | Sanitätswachen {pl}first aid post | first aid posts [Add to Longdo]
Wachsein {n}; Wachen {n}vigil [Add to Longdo]
Wiedergeburt {f}; Wiedererwachen {n}renaissance [Add to Longdo]
aufpassen; beobachten; bewachen | auf Kinder aufpassento watch | to watch children [Add to Longdo]
aufwachen; erwachen | aufwachend; erwachend | aufgewacht; erwacht | er/sie wacht auf; er/sie erwacht | ich/er/sie wachte auf; ich/er/sie erwachte | er/sie ist/war aufgewacht; er/sie ist/war erwachtto wake {woke, waked; woken, waked}; to wake up | waking | woken; woken up | he/she wakes (up) | I/he/she woke (up) | he/she has/had woken (up) [Add to Longdo]
aufwachen; erwachen | aufgewacht; erwachtto awake | awoken; awakened [Add to Longdo]
aufwachendsmartening [Add to Longdo]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason [Add to Longdo]
beaufsichtigen; betreuen; überwachen | beaufsichtigend | beaufsichtigt | beaufsichtigt | beaufsichtigteto supervise | supervising | supervised | supervises | supervised [Add to Longdo]
behütend; bewachendguarding [Add to Longdo]
beobachten; bewachen; aufpassen | beobachtend | beobachtetto watch | watching | watched [Add to Longdo]
beobachten; wahrnehmen; bemerken; überwachen | beobachtend; aufmerksam | beobachtet | beobachtetto observe | observing | observes | observed [Add to Longdo]
bewachen (vor)to guard (against; from) [Add to Longdo]
bewachendsentineling [Add to Longdo]
entstehen; auftauchen; erwachento spring up [Add to Longdo]
erwachendarousing [Add to Longdo]
fernüberwachento telediagnose [Add to Longdo]
fernüberwachento telemonitor [Add to Longdo]
kontrollieren; überwachen | kontrollierend; überwachend | kontrolliert; überwacht | er/sie kontrolliert; er/sie überwacht | ich/er/sie kontrollierte; ich/er/sie überwachte | er/sie hat/hatte kontrolliert; er/sie hat/hatte überwachtto monitor | monitoring | monitored | he/she monitors | I/he/she monitored | he/she has/had monitored [Add to Longdo]
schützen; bewachento guard [Add to Longdo]
selbstüberwachend {adj}self-monitoring [Add to Longdo]
überwachen; beaufsichtigen | überwachend; beaufsichtigend | überwacht; beaufsichtigt | überwacht; beaufsichtigt | überwachte; beaufsichtigteto oversee {oversaw; overseen} | overseeing | overseen | oversees | oversaw [Add to Longdo]
überwachen; durchsehento overlook [Add to Longdo]
überwachen; kontrollieren | überwachend; kontrollierend | überwacht; kontrolliert | überwacht; kontrolliert | überwachte; kontrollierteto police | policing | policed | polices | policed [Add to Longdo]
überwachento watch [Add to Longdo]
überwachend; Überwachungs...supervisory [Add to Longdo]
überwachend; verwaltendadministrative [Add to Longdo]
verkatert {adj} [ugs.] | verkatert aufwachenhung-over [coll.] | to wake up with a hang-over [Add to Longdo]
wachen | wachendwaken | waking [Add to Longdo]
(bei jdm.) wachento keep vigil (over sb.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
守る[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
徹夜[てつや, tetsuya] (Nacht)durchwachen, aufbleiben [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
[かん, kan] BEWACHEN, UEBERWACHEN [Add to Longdo]
見守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
見張る[みはる, miharu] wachen, bewachen, die_Augen_weit_aufreissen [Add to Longdo]
覚ます[さます, samasu] aufwachen, aufwecken, wecken [Add to Longdo]
覚める[さめる, sameru] aufwachen, aufwecken, wecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wachen /vaxən/
   to wake {woke, woken}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wachen /vaxən/ 
   sentinels

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top