Search result for

*voyager*

(68 entries)
(0.053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: voyager, -voyager-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey? * ah * you know, this song was, uh, sent into space on the "voyager" spacecraft?หวัดดี นายรู้มั้ยเพลงนี้ ถูกส่งไปอวกาศมาด้วย Revelation Zero: Part 1 (2010)
I'm Jesse Billings, president of Voyager Marine,ผมคือเจส บิลลิ่งส์ ประธานของวอยเอเจอร์มารีน Mea Makamae (2011)
At Voyager Marine, This is Detective Williams.นักสืบวิลเลี่ยมส์ครับ Mea Makamae (2011)
That's Voyager, dude.นั่นเป็นภาคโวยาเกอร์ พวก Blood Money (2013)
Voyager 1.รอบโลก 1 Standing Up in the Milky Way (2014)
NASA's Voyager spacecraft moves at more than 56,000 kilometers an hour.ที่มากกว่า 56,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ที่ว่าความเร็วที่น่าอัศจรรย์ก็ จะใช้เวลาเดินทางรอบโลก A Sky Full of Ghosts (2014)
Even at that astonishing speed, it would take Voyager more than 80,000 years to reach the nearest star.กว่า 80,000 ปีถึงดาวที่ใกล้ที่สุด A Sky Full of Ghosts (2014)
NASA's Voyager 1 and 2.1 รอบโลกของนาซาและ 2 Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers move about 40,000 miles an hour.กัย้ายประมาณ 40,000 ไมล์ต่อชั่วโมง Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers dared to fly across Saturn's rings and revealed that they were made of hundreds of thin bands of orbiting snowballs.กักล้าที่จะบินข้ามวง แหวนของดาวเสาร์ และเผยให้เห็นว่าพวกเขา ทำหลายร้อยของวงบาง โคจรของหิมะ Unafraid of the Dark (2014)
Voyager detected an atmosphere four times denser than Earth's.รอบโลกตรวจพบบรรยากาศ สี่ครั้งหนาแน่นกว่าของโลก Unafraid of the Dark (2014)
Voyager 2 gave us our first portrait of the outermost planet, Neptune... where the winds roar at 1,000 miles per hour... and its moon Triton, where geysers of boiling nitrogen shoot five miles high.รอบโลก 2 ทำให้เรามีภาพ ครั้งแรกของเรา ของดาวเคราะห์นอกสุดเนปจูน ที่ลมคำราม 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมง Unafraid of the Dark (2014)
Voyager successfully completed its mission of discovery to the outer planets, but its odyssey into the darkness was just beginning.รอบโลกประสบความสำเร็จ ในภารกิจของการค้นพบ ไปยังดาวเคราะห์ชั้นนอก, แต่การผจญภัยไปสู่ความมืด Unafraid of the Dark (2014)
Voyager 1 became the first of our spacecraft to enter an uncharted realm.ที่จะเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคย Unafraid of the Dark (2014)
Voyager 1 reported back to Earth that its detectors were being pummeled by more and more cosmic rays.ที่ตรวจจับของมันถูกกระหน่ำ โดยรังสีคอสมิกมากขึ้นและมากขึ้น จนแล้วเราไม่ทราบ Unafraid of the Dark (2014)
Voyager 1 pressed on past a boundary we had never crossed before.ที่ผ่านมาเขตแดนเราไม่เคยข้ามก่อน Unafraid of the Dark (2014)
Yet the Voyagers maintain their regular communications with NASA's Jet Propulsion Laboratory, talking back and forth across the light-hours that separate these ships from their home port.แต่กัรักษาการสื่อสารปกติของพวกเขา กับนาซา เครื่องยนต์ไอพ่นทดลอง, พูดไปมาทั่วชั่วโมงแสง Unafraid of the Dark (2014)
Even after they lose their ability to respond to our command, the last and, by far, the longest phase of the Voyager mission will begin.แม้หลังจากที่พวกเขาสูญเสีย ความสามารถของพวกเขา เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของเรา ที่ผ่านมาและโดยไกลระยะที่ยาวที่สุด Unafraid of the Dark (2014)
Back in 1979, when both Voyagers rounded Jupiter, its massive gravity acted as a slingshot, flinging them out of the solar system to travel among the stars of our galaxy for a billion years.ย้อนกลับไปในปี 1979 เมื่อ ทั้งสองกักลมดาวพฤหัสบดี แรงโน้มถ่วงขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่เป็นหนังสติ๊ก, โยนพวกเขาออกจากระบบสุริยะ Unafraid of the Dark (2014)
Carl Sagan recognized that the Voyager mission offered two free tickets to something approaching eternity.คาลเสเกน รับการยอมรับ ว่าภารกิจรอบโลก เสนอตั๋วสองใบฟรีให้กับบาง สิ่งบางอย่างใกล้นิรันดร์ Unafraid of the Dark (2014)
So alien astronomers could use this diagram to locate the home star of the Voyager spacecraft in our galaxy.นักดาราศาสตร์คนต่างด้าว ดังนั้นสามารถใช้แผนภาพนี้ เพื่อหาดาวที่บ้านของ ยานอวกาศรอบโลก ในกาแล็กซีของเรา Unafraid of the Dark (2014)
And that's important because the Voyager record has a projected shelf life of 1,000 million years.มีชีวิตชั้นที่คาดการณ์ ไว้ 1,000 ล้านปี Unafraid of the Dark (2014)
In that distant future, our Sun will have completed another four orbits around the center of the galaxy and the Voyagers will have ventured far from the Sun.ในการที่อนาคตไกลดวง อาทิตย์ของเราจะได้เสร็จสิ้น อีกสี่วงโคจรรอบศูนย์ กลางของจักรวาล และกัมป์จะมี ไป ไกลจากดวงอาทิตย์ Unafraid of the Dark (2014)
Carl Sagan was a member of Voyager's imaging team, and it was his idea that Voyager take one last picture.คาลเสเกน เป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของทีมงานถ่ายภาพรอบโลก, และมันก็เป็นความคิดของเขาที่เดิน ทางรอบโลกใช้เวลาหนึ่งภาพล่าสุด รุ่นก่อน, Unafraid of the Dark (2014)
He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called... the pale blue dot.เขาเชื่อว่านาซาจะหัน กล้องรอบโลก 1 กลับสู่โลกเมื่อยานอวกาศ ไปเกินกว่าดาวเนปจูน สำหรับหนึ่งกลับบ้าน มองดูในสิ่งที่เขาเรียกว่า Unafraid of the Dark (2014)
We were voyagers.เราเป็นนักเดินทาง Moana (2016)
We were voyagers! We were voyagers!เราเป็นนักเดินทาง เราเป็นนักเดินทาง Moana (2016)
We were voyagers!เราเป็นนักเดินทาง Moana (2016)
We were voyagers. We can voyage again!เราเคยเป็นนักเดินทาง เราเดินทางใหม่ได้ Moana (2016)
We are descended from voyagersมีต้นตระกูลเป็นพวกนักเดินทาง Moana (2016)
Fifteen hundred years ago a small band of Polynesian voyagers discovered ...one of the most remote islands on earth.300 ปีมาแล้ว... นักเดินเรือโพลีนีเซียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลสุดขอบโลก Rapa Nui (1994)
Ten o'clock, to your left, across the street, there's a silver Chrysler Voyager.10นาฬิกาทางซ้ายมือฝั่งตรงข้ามคุณคุณ /Nมีรถไครส์เลอร์แวนจอดอยู่ The Bourne Ultimatum (2007)
And so Voyager II is now {y:i}a part of history. Rocketing into space from its launchpad here at Cape Kennedy on this historic date:Und so ist Voyager II jetzt ein Teil der Geschichte... geworden und der 20. August 1977 zu einem historischen Tag. Starman (1984)
Voyager II is our invitation to other intelligent species in the universe:Voyager II ist unsere Einladung an andere intelligente Wesen im Universum: Starman (1984)
Remember that package we sent up with the Voyager probe?Wissen Sie noch, wie wir das mit der Voyager hochschickten? Starman (1984)
The pictures of the surface of Neptune seen from Voyager 2.Die Bilder von der Oberfläche des Neptuns, aufgenommen von Voyager 2. It's My Party (1989)
They were called Voyager.Sie trugen den Namen "Voyager". Little Green Men (1994)
Thirteen years after its launch, Voyager I passed the orbital plane of Neptune... and, essentially, left our solar system.(Mulder) 14 Jahre später erreichte Voyager 1 den Neptun... ..und verließ schließlich unser Sonnensystem. Little Green Men (1994)
This is the first selection of music on the Voyager spacecraft.Dies ist das erste Werk der Musikauswahl auf der VoyagerLittle Green Men (1994)
These transmissions are from the Voyager, for God's sake.Diese Nachrichten sind von der VoyagerLittle Green Men (1994)
You've never seen Voyager.Sie kennen die Voyager noch nicht. Caretaker (1995)
That's Voyager.Das ist die VoyagerCaretaker (1995)
I'm Kathryn Janeway, captain of the Voyager.Ich bin Kathryn Janeway, Captain der VoyagerCaretaker (1995)
Captain Kathryn Janeway of the Federation Starship Voyager.Captain Kathryn Janeway des Föderationsraumschiffs VoyagerCaretaker (1995)
I'm from the Starship Voyager.Ich bin vom Raumschiff VoyagerCaretaker (1995)
- Janeway to Voyager.- Janeway an VoyagerCaretaker (1995)
Away team to Voyager.Außenteam an VoyagerCaretaker (1995)
Voyager to Janeway.Voyager an Janeway. Caretaker (1995)
Janeway to Voyager.Janeway an VoyagerCaretaker (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander   FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing   FR: voyager ; visiter
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo = thøngthīo) EN: travel ; tour ; go sightseeing   FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple

CMU English Pronouncing Dictionary
VOYAGER    V OY1 AH0 JH ER0
VOYAGERS    V OY1 IH0 JH ER0 Z
VOYAGER'S    V OY1 IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voyager    (n) (v oi1 @ jh @ r)
voyagers    (n) (v oi1 @ jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisende {m,f}; Reisender | Reisenden {pl}voyager | voyagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P) [Add to Longdo]
航海者[こうかいしゃ, koukaisha] (n) voyager; navigator [Add to Longdo]
同船の人[どうせんのひと, dousennohito] (n) fellow voyager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Voyager \Voy"a*ger\, n. [Cf. F. voyager traveling.]
     One who voyages; one who sails or passes by sea or water.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  voyager [vwajaʒe]
     travel
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top