หรือคุณหมายถึง %unevenneß%?
Search result for

*unevenness*

(9 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unevenness, -unevenness-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Draw your spirit within so that there is no unevenness or discontinuity...จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)
Draw your spirit within, so that there is no unevennessor discontinuity.จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unebenheit {f}unevenness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity [Add to Longdo]
不揃い[ふそろい;ふぞろい, fusoroi ; fuzoroi] (adj-na,n) unevenness; irregularity; lack of uniformity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uneven \Un*e"ven\, a. [AS. unefen. See {Un-} not, and {Even},
   a.]
   1. Not even; not level; not uniform; rough; as, an uneven
    road or way; uneven ground.
    [1913 Webster]
 
   2. Not equal; not of equal length.
    [1913 Webster]
 
       Hebrew verse consists of uneven feet. --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. Not divisible by two without a remainder; odd; -- said of
    numbers; as, 3, 7, and 11 are uneven numbers.
    [1913 Webster] {Un*e"ven*ly}, adv. -- {Un*e"ven*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top