Search result for

*undergarment*

(40 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undergarment, -undergarment-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undergarment[N] ชุดชั้นใน, Syn. underwear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because we found your undergarment in their hotel room.เพราะว่าเราเจอชุดชั้นในของคุณ ในห้องพักของพวกเขา Dude, Where's My Groom? (2009)
I think you'd be wise to stick to your original hobby of forgoing undergarments.ฉันคิดว่าผู้หญิงฉลาดๆอย่างเธอคงหาของเล่นใหม่ๆ ด้วยเสื้อผ้าแบบนั่นได้ไม่ยาก Truly Content (2010)
How can a woman not have any suitable undergarments?ทำไมผู้หญิงใส่อะไรแบบนี้ได้นะ Episode #1.6 (2010)
I think he handwashes his undergarments, he lays them to dry on the terrace-ฉันคิดว่าเขาซักชุดชั้นในเองด้วย แล้วเขาก็เอาไปตากที่ระเบียง Episode #1.8 (2010)
I'm hardly going to look kingly in my undergarments, am I?ใส่กางเกงในตัวเดียวคงจะดูดีตายล่ะ The Sword in the Stone: Part One (2011)
Don't you look at the size when you're shopping for undergarments?คุณไม่ได้ดูขนาด เวลาไปซื้อชุดชั้นในเลยเหรอ Me Too, Flower! (2011)
How can they buy undergarments without measuring the size first?ว่าพวกเขาสามารถซื้อชุดชั้นใน โดยที่ไม่ได้วัดก่อนได้ยังไง Me Too, Flower! (2011)
Didn't you say you're sending Tae Hee undergarments?เธอไม่ได้บอกว่าเธอกำลังจะส่งชุดชั้นในของแทฮีเหรอ Ojakgyo Brothers (2011)
You don't have to show him your witchy undergarments on the first date.ไม่เห็นต้องให้เขารู้เลยนี่ว่า เธออยากถอดชุดชั้นใน ตั้งแต่เดทแรก Lucky (2012)
There's evidence of bodily fluid in some of these undergarments.มีของเหลวจากร่างกายด้วย ในกางเกงในบางตัว The Bump in the Road (2012)
But undergarments symbolize the person you want to contact.แต่สัญลักษณ์ประจำตัวของบุคคล ที่คุณต้องการติดต่อด้วย Identity Crisis (2012)
I've never had undergarments like these before.ฉันไม่เคยมีชั้นใน แบบนี้มาก่อน The Don't in the Do (2012)
Maps, dear Betty, are the the undergarments of a country.แผนที่นะเบตตี้ที่รัก คือพื้นฐานของประเทศนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Did you prepare your father's undergarments?เธอจัดชุดชั้นในให้พ่อเธอหรือ A Tale of Two Sisters (2003)
here we have to save our self respect wearing only our undergarments.ที่นี่เราป้องกันตัวเองแค่ใส่ชุดชั้นในเท่านั้น Namastey London (2007)
Thirty-fifth, you will launder my undergarments daily in fresh rosewater.อย่างที่ 35 เจ้าต้องซักชุดชั้นในของข้าทุกวัน ในน้ำดอกกุหลาบสด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Is that mr. Barnes only stole the undergarment of his last victimคือ คุณบาร์น ขโมยชุดชั้นใน จากเหยื่อคนสุดท้ายเท่านั้น Paradise (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดชั้นใน[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERGARMENT    AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T
UNDERGARMENTS    AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undergarment    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t)
undergarments    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterkleid {n} | Unterkleider {pl}undergarment | undergarments [Add to Longdo]
Unterkleidung {f}; Unterbekleidung {f}undergarments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat [Add to Longdo]
素袷(oK)[すあわせ, suawase] (n) (obsc) wearing a kimono (or awase) without any undergarments on [Add to Longdo]
胴衣[どうい, doui] (n) padded, sleeveless undergarment; vest [Add to Longdo]
胴着;胴衣[どうぎ, dougi] (n) (See 胴衣・どうい) (sleeveless) undergarment; padded undershirt [Add to Longdo]
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men [Add to Longdo]
衵;袙[あこめ, akome] (n) (arch) layer of clothing worn by nobles (worn beneath the robe but over the undergarments) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兜兜[dōu dou, ㄉㄡ ㄉㄡ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
兜肚[dōu du, ㄉㄡ ㄉㄨ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
内衣[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear [Add to Longdo]
肚兜[dù dōu, ㄉㄨˋ ㄉㄡ, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] women's undergarments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Under-garment \Un"der-gar`ment\, n.
     A garment worn below another.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top