ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*topical*

T AA1 P AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: topical, -topical-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topical(adj) เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น, Syn. thematic, nominal, subjective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial, local, thematic, pertinent

English-Thai: Nontri Dictionary
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administration, Topicalยา, การให้เฉพาะที่ [การแพทย์]
Anesthetics, Topicalยาชาหยอดตา [การแพทย์]
Antibacterial Drugs, Topicalยาทำลายแบคทีเรียต่อบาดแผลโดยตรง [การแพทย์]
Antibiotics, Topicalยาปฏิชีวนะภายนอก [การแพทย์]
Chemotherapeutic Agents, Topicalการใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล [การแพทย์]
Corticosteroids, Topicalยาคอร์ติโคสตีรอยด์เฉพาะที่ [การแพทย์]
Corticosteroids, Topical Cutaneousคอร์ติโคสตีรอยด์ชนิดทาผิวหนัง [การแพทย์]
Corticosteroids, Topical Ocularการใช้คอร์ติโคสตีรอยด์หยอดตา [การแพทย์]
Emulsions, Topicalยาทาภายนอก [การแพทย์]
Estrogens, Topicalการใช้เอสโตรเจนทาภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม The Ten (2007)
Mr. Patmore, I'm just gonna draw somdbloo and, uh, place a topical decongestant before I take you to surgery.คุณแพทมอร์ครับ ฉันจะเจอะเลือดซักนิดนะครับ แล้วก็ใส่ topical decongestant ก่อนที่จะพาคุณเขาผ่าตัด Here Comes the Flood (2008)
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน Joy (2008)
I think that if I apply it topically to the tick...ฉันคิดว่าสามารถใช้เป็นยาเฉพาะที่กับเห็บ Pain (2010)
Good. I'm just gonna apply a topical anesthetic.เดี๋ยวผมจะทายาชาให้นะครับ A Few Good Talismen (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPICAL T AA1 P AH0 K AH0 L
TOPICAL T AA1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topical (j) tˈɒpɪkl (t o1 p i k l)
topically (a) tˈɒpɪkliː (t o1 p i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktualität {f}topicality [Add to Longdo]
Interesse {n} | Interessen {pl} | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
aktuell {adj}topical; of topical interest [Add to Longdo]
aktuell {adv}topically [Add to Longdo]
thematisch; zeitgemäß {adj}topical [Add to Longdo]
thematisch {adv}topically [Add to Longdo]
topisch {adj}topical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トピカル[topikaru] (n) topical [Add to Longdo]
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing) [Add to Longdo]
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
話題になる[わだいになる, wadaininaru] (exp,v5r) to be in the news; to be talked about; to become a popular topic of conversation; to become the talk of the town; to become topical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topical \Top"ic*al\, a. [Cf. F. topique, LL. topicus, Gr. ?. See
   {Topic}, n.]
   1. Of or pertaining to a place; limited; logical application;
    as, a topical remedy; a topical claim or privilege.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet. & logic) Pertaining to, or consisting of, a topic
    or topics; according to topics.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling a topic, or general maxim; hence, not
    demonstrative, but merely probable, as an argument.
    [1913 Webster]
 
       Evidences of fact can be no more than topical and
       probable. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topical
   adj 1: pertaining to the surface of a body part; "a drug for
       topical (or local) application"; "a topical anesthesia"
   2: of or relating to or arranged by topics; "a detailed record
     on both a chronological and a topical basis"
   3: of interest at the present time; "a topical reference"; "a
     topical and timely study of civil liberty"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top