Search result for

*rosary*

(32 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosary, -rosary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosary[N] พิธีสวดมนต์นับลูกประคำของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
rosary[N] สายลูกประคำ, Syn. beads

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosary(โร'ซารี) n. การชักลูกประคำ,สายลูกประคำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leprosarium; leprosaryนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosary; leprosariumนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a rosary in his hand.เค้ากำลูกประคำไว้ในมือ Devil (2010)
You know, for your rosary rattlers.ใช่ นั่นคือชาวยิวคนสุดท้ายที่ซิทอัพ The Rhinitis Revelation (2011)
Mrs. Cooper, we say "Catholics"" not "rosary rattlers."แล้วดูสิ มันทำให้เขาเป็นยังไง The Rhinitis Revelation (2011)
Use your rosary, each bead is His Name.ใช้สายลูกประคำซะสิ ลูกประคำแต่ละเม็ดคือพระนามของพระองค์ The Name Game (2013)
Or will you use your rosary like you did with Shelley?หรือจะใช้สร้อยประคำ เหมือนที่เคยทำกับแซลลี่ The Name Game (2013)
Lilly's a nice girl, and she was asking for a rosary,และเธอก็ขอภาวนาให้ ดังนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะได้รับ The Hollow Point (2016)
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
A rosary is not a necklace. It's for prayers!สายประคำไม่ใช่สร้อยคอนะ มันเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนา ! Love So Divine (2004)
Why aren't you wearing your rosary?ทำไมเธอไม่ใส่โรซารี่ Loving Annabelle (2006)
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ritual.ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล Sunday (2008)
Why dost thou sing rosary of Ram?warum dost Thou Rosary von Ram singen? Swades (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ประคำ[N] rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count unit: เม็ด, Thai definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSARY    R OW1 Z ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosary    (n) (r ou1 z @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosengarten {m}rose garden; rosary [Add to Longdo]
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロザリオ[, rozario] (n) rosary (por [Add to Longdo]
珠数[ずず, zuzu] (n) {Buddh} (See 数珠) rosary [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
念珠[ねんじゅ, nenju] (n) (Buddhist) rosary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rosary \Ro"sa*ry\, n.; pl. {Rosaries}. [LL. rosarium a string of
   beads, L. rosarium a place planted with roses, rosa a rose:
   cf. F. rosaire. See {Rose}.]
   1. A bed of roses, or place where roses grow. "Thick rosaries
    of scented thorn." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (R.C.Ch.) A series of prayers (see Note below) arranged to
    be recited in order, on beads; also, a string of beads by
    which the prayers are counted.
    [1913 Webster]
 
       His idolized book, and the whole rosary of his
       prayers.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: A rosary consists of fifteen decades. Each decade
      contains ten Ave Marias marked by small beads, preceded
      by a Paternoster, marked by a larger bead, and
      concluded by a Gloria Patri. Five decades make a
      chaplet, a third part of the rosary. --Bp. Fitzpatrick.
      [1913 Webster]
 
   3. A chapelet; a garland; a series or collection, as of
    beautiful thoughts or of literary selections.
    [1913 Webster]
 
       Every day propound to yourself a rosary or chaplet
       of good works to present to God at night. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. A coin bearing the figure of a rose, fraudulently
    circulated in Ireland in the 13th century for a penny.
    [1913 Webster]
 
   {Rosary shell} (Zool.), any marine gastropod shell of the
    genus {Monodonta}. They are top-shaped, bright-colored and
    pearly.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top