ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*programmer*

P R OW1 G R AE2 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: programmer, -programmer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programmer(n) ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
PROM programmerพร็อมโปรแกรมเมอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems programmerนักเขียนโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief programmer teamทีมงานนักเขียนโปรแกรมหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM programmerอีพร็อมโปรแกรมเมอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
programmerนักเขียนโปรแกรม, ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
And who do you think was the main programmer on his team?ทายซิว่าใครเป็นหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์? Ghost in the Shell (1995)
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ Resident Evil (2002)
Programmer access.ทางผ่านโปรแกรมเมอร์ The Matrix Reloaded (2003)
Are you a programmer?คุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือ ? The Matrix Reloaded (2003)
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว The Matrix Revolutions (2003)
- I told you I was a video game programmer. - Yeah?ที่ผมเคยบอกคุณว่าผมเป็น คนเขียนโปรแกรมเกม? Crank (2006)
Whitney was a programmer mmfor a top-secret project, code name: "sanctuary.วิทนี่ย์เป็นโปรแกรมเมอร์ ในโครงการลับสุดยอด ใช้รหัส แซงทัวรี่ Chuck Versus the Truth (2007)
He was D.O.D.s chief programmer for infrastructure security.เค้าเคยเป็นหัวหน้าผู้เขียนโปรแกรมระบบสาธารณูปโภคระดับสูง Live Free or Die Hard (2007)
These are my people- programmers, nerds.พวกนี้เป็นพวกเดียวกับผม โปรแกรมเมอร์, เด็กเนิร์ด Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
According to Wiles, he was a programmer, way ahead of his time.ตามที่ไวล์ว่า เขาเป็นคนเขียนโปรแกรม ที่โด่งดังต่อเนื่องแม้เขาเสียชีวิตไปแล้ว The No-Brainer (2009)
In ASCII text, and the name of the original programmer.ในรูปรหัสอักษรแอสกี้ และชื่อของผู้โปรแกรมเริ่มแรก To the Lighthouse (2009)
It's one of those programmer's jokes, มันเป็นกลโกลของ โปรแกรมนะ Air: Part 1 (2009)
I mean, we need a gifted programmer who's creative.หมายถึง เราต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ The Social Network (2010)
Our first programmer graduated and went to work for Google.โปรแกรมเมอร์คนแรกของพวกเรา ก็เรียนจบไปทำงานกับ Google แล้ว The Social Network (2010)
Our second programmer just got overwhelmed with schoolwork.คนที่สองก็มี งานมหาลัยทำล้นมือเลย The Social Network (2010)
Dustin Moskovitz and Chris Hughes. They were programmers.ดัสติน มอสโควิซ กับ คริส ฮิวจส์ ทั้งที่พวกเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ The Social Network (2010)
He doesn't have money. Dustin's a better programmer.เขาไม่มีเงิน ดัสตินยังเป็นโปรแกรมเมอร์เก่งกว่าเขาเลย The Social Network (2010)
We need more programmers and we need more money, and he set up the Thiel meeting.เราต้องการโปรแกรมเมอร์เพิ่ม ต้องการเงินเพิ่ม The Social Network (2010)
- Computer programmer.- คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์? Theatricality (2010)
File says he worked for the Russians as a computer programmer in SVR.จากแฟ้มบอกว่าเขาทำงาน ให้กับพวกรัสเซีย เป็นโปรแกรมเมอร์ใน SVR. Pilot (2010)
Been freelancing as a software programmerทำงานอิสระเป็น นักเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ Protect Them from the Truth (2010)
Terrile thinks those requirements for God, making the laws of the universe and changing things at will, sound an awful lot like what programmers do when they create simulated environments.ดีแรกสิ่งที่ต้องการสำหรับพระเจ้า? พระเจ้าทรงเป็นความเป็นหลากมิติ เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล Is There a Creator? (2010)
Jones, maybe there's a language in the virus that can point us to the programmer.โจนส์ ในไวรัสอาจมีภาษาบางอย่าง ที่ชี้ทางให้เราไปถึงโปรแกรมเมอร์ได้ Taking Account (2011)
Apparently he's a programmer.เห็นได้ชัดว่า เขาเป็นนักเขียนโปรแกรม Dorado Falls (2011)
Tarek was an I.T. tech and a programmer.ท่าเร็ค เป็นไอ.ที และโปรแกรมเมอร์ Deadline (2011)
Fred Nettinger is our lead programmer.เฟรด เน็ททิงเจอร์ เป็น หัวหน้ากลุ่ม โปรแกรมเมอร์ของเรา Playtime (2012)
Not like programmers.ไม่เหมือน การพวกโปรแกรมเมอร์ Playtime (2012)
Programmers are of the highest echelon.โปรแกรมเมอร์ มันเป็นศาสตร์ชั้นสูงเกินไป Playtime (2012)
Of a guy who knows a woman that might know a programmer...คนที่รู็จัก แฟนของ โปรแกรมเมอร์ ที่สามารถทำเรื่องนี้ The Politics of Time (2012)
And aside from its programmers, who have all been deported back to China, และนอกจากโปรแกรมเมอร์ของเกม ซึ่งถูกส่งกลับจีนไปแล้ว Digital Estate Planning (2012)
I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of the programmers who wrote me.ดีเอ็นเอของฉันเป็นใคร คือพื้นฐาน ในล้านบุคลิกภาพ ที่โปรแกรมเมอร์เขียนฉันขึ้นมา Her (2013)
We had a couple of our programmers who decided it would be a good idea to write a backdoor into the code so that they could see player's hole cards.เรามีค ของโปรแกรมเมอร์ของเรา ที่ตัดสินใจ มันจะเป็นความคิดที่ด เพื่อเขียนลับๆ ในรหัส Runner Runner (2013)
Programmers? Developers?นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนา 2 Pi R (2013)
All those programmers are weird.โปรแกรมเมอร์ก็แปลกๆกันหมดแหล่ะ Final Shot (2013)
The first victim was Axel Greiner, computer programmer.เหยื่อรายแรก แอกเซล ไกรน์เนอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ Final Shot (2013)
But there is a subkernel that contains a programmer note.ข้างในนั้นมีซับเคอร์เนล ที่บันทึกข้อมูลของโปรแกรมเมอร์ Beyond Redemption (2015)
Right, Jan Strook Dutch programmerยอนสตรู๊ค โปรแกรมเมอร์ชาวดัทช์ Criminal (2016)
A programmer who knows intimately how the machines work and a machine who knows its own true nature.โปรแกรมเมอร์ที่รู้ว่าเครื่องจักรทำงานยังไง และเครื่องจักรที่รู้จักธรรมชาติของตัวเอง Trace Decay (2016)
If your programmers were any good, they'd be working for me.ถ้าโปรแกรมเมอร์ของคุณดีนัก เขาคงมาทำงานให้ผมแล้ว Trompe L'Oeil (2016)
Used by programmers to communicate with computers...ใช้โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อ สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ Hidden Figures (2016)
I mean Programmers. Folks to feed the cards.ฉันหมายถึงโปรแกรมเมอร์ คนที่ จะเลี้ยงบัตร Hidden Figures (2016)
It is possible our shipmates outside the holodeck have learned of our predicament and have found a way to help us by making additions to the program, such as that plasma extinguisher.Es wäre möglich, dass unsere Schiffs- kameraden unsere Lage erkannten und Programmergänzungen machen, wie diesen Plasmalöscher. Worst Case Scenario (1997)
Fuckup: First universal Cybernetic Kinetic UItra-micro programmableFirst Universal Cybernetic Kinetic Ultramicro Programmer. 23 (1998)
The Voyager crew appreciates my attempts to expand my program.Auf der Voyager schätzt man meine Programmerweiterungen. Life Line (2000)
(sighs) They've awoken the Programmerz. What?- Sie haben die Programmers geweckt. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
The Programmerz.Die Programmers. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
Who are these Programmerz?Wer sind diese Programmers? Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
Why are Programmerz chasing us?Warum sind die Programmers hinter uns her? Spy Kids 3-D: Game Over (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmerIsn't she a computer programmer?
programmerIs she a computer programmer?
programmerShe engaged him as a programmer.
programmerShe is a computer programmer.
programmerThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมเมอร์(n) programmer, Syn. นักเขียนโปรแกรม, Example: ์เมื่อนักวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงมือพัฒนาโปรแกรม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
นักโปรแกรม(n) programmer, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (v, exp) FR: planifier ; programmer
โปรแกรมเมอร์[prōkraēmmoē] (n) EN: programmer ; computer programmer  FR: programmeur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRAMMER P R OW1 G R AE2 M ER0
PROGRAMMERS P R OW1 G R AE2 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programmer (n) prˈougræmər (p r ou1 g r a m @ r)
programmers (n) prˈougræməz (p r ou1 g r a m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, / ] programmer, #25,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsprogrammierer { m } [ comp. ]application programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer { m } [ comp. ]assembler programmer [Add to Longdo]
Jungprogrammierer { m }junior programmer [Add to Longdo]
Plug-in { n }; Programmerweiterung { f }plug-in [Add to Longdo]
Programmierer { m }; Programmiererin { f } | Programmierer { pl }programmer; programer [ Am. ] | programmers [Add to Longdo]
Systemprogrammierer { m }system programmer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) { comp } application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
キッチンプログラマー[kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer [Add to Longdo]
コンピュータプログラマー[konpyu-tapurogurama-] (n) { comp } computer programmer [Add to Longdo]
システムプログラマ[shisutemupurogurama] (n) { comp } system programmer [Add to Longdo]
スポーツプログラマー[supo-tsupurogurama-] (n) sports programmer [Add to Longdo]
プログラマー;プログラマ[purogurama-; purogurama] (n) { comp } programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[purogurama-zutsu-rukitto] (n) { comp } programmer's tool kit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 programmer
   n 1: a person who designs and writes and tests computer programs
      [syn: {programmer}, {computer programmer}, {coder},
      {software engineer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top