Search result for

*professionally*

(62 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: professionally, -professionally-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professionally[ADV] อย่างมืออาชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
I mean, not, like, professionally.นั่นเจ๋งมากเลย ผมก็ด้วย Some Kinda Love (2009)
Embarrassed me professionally.ทำให้มืออาชีพต้องอับอาย The Age of Dissonance (2009)
Connected professionally.สื่อสารกันแบบมืออาชีพเลย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Oh, I'm happy personally and professionally.โอ.. ผมดีใจส่วนตัว และอย่างเป็นพิธีการ Harbingers in a Fountain (2009)
So, somebody that works with meat professionally.ใครบางคนที่ทำงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อ Bone Voyage (2009)
Look, professionally, if the bureau's violating someone's due process, that's uncool.ฟังนะ ด้วยวิชาชีพ ถ้าสำนักงานกำลังละเมิดสิทธิ์ บางคนในระหว่างกระบวนการ นั่นมันไม่เจ๋งหรอก Black Swan (2009)
Professionally, maybe.อาจจะทางอาชีพนะ Careful the Things You Say (2009)
You think I'm behaving unprofessionally.คุณคิดว่าฉันทำเหมือนไม่เป็นมืออาชีพเหรอ Careful the Things You Say (2009)
I stopped worrying when he started wrestling professionally.ผมหยุดคิดอย่างนั้น เมื่อเขาเริ่มอาชีพมวยปล้ำ The Dwarf in the Dirt (2009)
A couple of months ago, our wiretapping program intercepted a phone call whose origins had been professionally concealedสักสองเดือนก่อน โครงการเฝ้าดักฟังเสียงของเรา ได้ดักฟังเสียงทางโทรศัพท์ ของบุคคล ที่ได้ปฎิบัติงานลับ Believe (2009)
I know you've been burned professionally, personally.ผมรู้ว่าคุณโกรธ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
We haven't even met professionally.มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Yeah, that wasn't done professionally.ใช่ นั่นไม่ได้ถูกสัก แบบมืออาชีพ ...A Thousand Words (2010)
Because I lie professionally, that's how.เพราะว่าฉันโกหกได้เนียนกว่า The Third Man (2010)
I meant that professionally.ฉันพูดในฐานะมืออาชีพน่ะค่ะ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'm peaking professionally- let's savor it.ฉันจะแนะนำอย่างมืออาชีพนะ ลองลิ้มรสกับมันซะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
And even though I'll never teach again professionally,ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สอนอีก... Bad Teacher (2011)
Yeah! I might do it professionally.ขอขอบคุณคุณเดวิด Hasselhoff! Hop (2011)
Professionally speaking?เราจะทำเดี๋ยวนี้แหละ Just Go with It (2011)
Don't take this the wrong way, but you could do this professionally.อย่าเข้าใจผิดนะ แต่คุณสามารถทำอย่างมืออาชีพได้ Secrets That I Never Want to Know (2011)
Hey, it was wrong, professionally.มันไม่เป็นมืออาชีพเลย Something to Watch Over Me (2011)
I should do this professionally.ผมก็ทำแบบมืออาชีพแล้วนะ Meet the New Boss (2011)
You need to talk to somebody professionally.นายต้องไปคุยกับมืออาชีพ รู้ไหม Mea Makamae (2011)
You could do this professionally.คุณทำเป็นอาชีพได้เลยนะ Witch's Lament (2011)
"who played professionally in Latvia, and he loves ducks."ที่เป็นมืออาชีพในลัทเวีย และเขาชอบเป็ด" Naked (2011)
It's good to be working professionally.มันดีที่ทำงานอย่างมืออาชีพ Protect the Boss (2011)
- ...professionally speaking.พูดในแง่ของมืออาชีพ. Upside Down (2012)
But professionally, we always worked well together, man.แต่เวลางาน เราทำงานด้วยกัน อย่างมืออาชีพ ,เพื่อน It Girl, Interrupted (2012)
Professionally known as "The Woman".พวกมืออาชีพรู้จักเธอว่า"ยอดหญิง" A Scandal in Belgravia (2012)
Professionally?มืออาชีพ? A Scandal in Belgravia (2012)
You should do this professionally.นายควรจะทำให้มัน เป็นมืออาชีพหน่อยนะ Survival of the Fittest (2012)
I sent all of our old photographs and wedding footage out to be professionally edited into a DVD montage.ฉันได้ส่งรูปภาพเก่าๆของเราทั้งหมด และวีดีโองานแต่ง ไปให้ช่างเค้าแก้ไข ตัดต่อให้เป็น DVD Pulling Strings (2012)
Tara Skye resented Cassie Flood both romantically and professionally.ทาร่า สไกล์ ไม่พอใจ แคสซี่ ฟลัด ทั้งเรื่องรักและเรื่องงาน If It Bleeds, It Leads (2012)
He acts one way professionally, but he acts another way at home.เขาทำตัวเป็นมืออาชีพด้านนึง แต่เขาทำตัวอีกอย่างที่บ้านเขา God Complex (2012)
Both personally and professionally, yes.ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ใช่เลย The But in the Joke (2012)
Just checking me out professionally.เพียงแค่การตรวจสอบฉัน ออกมาอย่างมืออาชีพ. Runner Runner (2013)
Three, four times professionally.- 3 - 4 ครั้งในเรื่องงาน Happy Endings (2013)
Professionally.เรื่องงาน Happy Endings (2013)
- You could play professionally. - I used to think so a long time ago.คุณเล่นมันแบบมืออาชีพได้ ฉันเคยคิดแบบนั้นเมื่อนานมาแล้ว A Few Good Talismen (2013)
Like, just the benefits of playing Dota professionally, how much I can make from it, and how much time I really need to put into it to be one hundred percent, so...เช่น เรื่องผลประโยชน์ที่ได้จากการเล่น Dota ระดับอาชีพ ผมหาเงินจากการเล่น Dota มาได้มากแค่ไหน และผมต้องทุ่มเวลากับมันมากแค่ไหน เพื่อจะทำให้ได้เต็มร้อย ดังนั้น Free to Play (2014)
Professionally, I mean.หมายถึงผู้เชี่ยวชาญ Demolition (2015)
Personally? Professionally?โดยส่วนตัวเหรอ โดยมืออาชีพเหรอ Catch You Later (2015)
I apologise for behaving unprofessionally just then.ขอโทษที่เมี่อกี้... ประพฤติตัวไม่เป็นมีออาชืพ Allied (2016)
Maybe you should take it up professionally.บางทีคุณอาจจะใช้มันได้อย่างมือ อาชีพ Denial (2016)
So you actually played professionally?เพื่อให้คุณเล่นจริงมืออาชีพ? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
- Professionally, anyway.ต้องเลิกอาชีพนี้ไปโดยปริยาย The Bodyguard (1992)
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้ The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionallyThe garden has been professionally laid out.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESSIONALLY    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0
PROFESSIONALLY    P R AH0 F EH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professionally    (a) (p r @1 f e1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betriebsblind {adj}professionally blinkered [Add to Longdo]
laienhaft {adv}unprofessionally [Add to Longdo]
professionell {adv}professionally [Add to Longdo]
professionell; beruflich {adv}professionally [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Professionally \Pro*fes"sion*al*ly\, adv.
     In a professional manner or capacity; by profession or
     calling; in the exercise of one's profession; one employed
     professionally.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top