ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

professionally

P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professionally-, *professionally*, professional
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professionally(adv) อย่างมืออาชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
professionally(adv) เป็นอาชีพ, โดยอาชีพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้ The Joy Luck Club (1993)
A couple of months ago, our wiretapping program intercepted a phone call whose origins had been professionally concealedสักสองเดือนก่อน โครงการเฝ้าดักฟังเสียงของเรา ได้ดักฟังเสียงทางโทรศัพท์ ของบุคคล ที่ได้ปฎิบัติงานลับ Believe (2009)
Professionally speaking?เราจะทำเดี๋ยวนี้แหละ Just Go with It (2011)
"who played professionally in Latvia, and he loves ducks."ที่เป็นมืออาชีพในลัทเวีย และเขาชอบเป็ด" Naked (2011)
Professionally known as "The Woman".พวกมืออาชีพรู้จักเธอว่า"ยอดหญิง" A Scandal in Belgravia (2012)
I sent all of our old photographs and wedding footage out to be professionally edited into a DVD montage.ฉันได้ส่งรูปภาพเก่าๆของเราทั้งหมด และวีดีโองานแต่ง ไปให้ช่างเค้าแก้ไข ตัดต่อให้เป็น DVD Pulling Strings (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionallyThe garden has been professionally laid out.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFESSIONALLY P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professionally (a) prˈəfˈɛʃənəliː (p r @1 f e1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betriebsblind { adj }professionally blinkered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professionally \Pro*fes"sion*al*ly\, adv.
   In a professional manner or capacity; by profession or
   calling; in the exercise of one's profession; one employed
   professionally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professionally
   adv 1: in a professional manner; "professionally trained staff"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top