Search result for

*ponte*

(71 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ponte, -ponte-
Possible hiragana form: *ぽんて*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I bought the ring on the ponte vecchio.ผมซื้อแหวนวงนั้นที่ Ponte Vecchio Monsters in the End (2011)
This morning, the Swiss Financial Authority reported a cash transfer into the account of Cameron Duponte.เมื่อเช้าฝ่ายการคลังของสวิส รายงานว่ามีการโอนเข้า บัญชีของแคเมรอน ดูพอนท์ Taking Account (2011)
The deposit matches the amount stolen, but we think Duponte is a cover.จำนวนเงินฝากพอดีกับที่ถูกขโมย แต่เราคิดว่าชื่อดูพอนท์เป็นแค่ฉากหน้า Taking Account (2011)
We need access to the Duponte account.เราต้องการข้อมูลบัญชีของดูพอนท์ Taking Account (2011)
The thief parked the take in a Swiss bank under an alias -- Cameron Duponte.โจรนำเงินไปพักไว้ในธนาคารสวิส ภายใต้ชื่อปลอมว่า แคเมรอน ดูพอนท์ Taking Account (2011)
Duponte is a specter.ดูพอนท์เป็นเหมือนผี Taking Account (2011)
Now, if Uncle Sam can't get at Duponte's account, who can?ทีนี้ ถ้าสหรัฐ ไม่สามารถเข้าถึง บัญชีดูพอนท์ได้ แล้วใครล่ะทำได้ Taking Account (2011)
Duponte.ดูพอนท์ Taking Account (2011)
We can go into a local branch of his bank and pretend to be Duponte.เราสามารถไปที่ธนาคารนี้ สาขาที่นี่ และปลอมเป็นดูพอนท์ Taking Account (2011)
Do I look like monsieur Duponte?ผมดูเหมือน เมอร์ซิเออร์ดูพอนท์หรือยัง Taking Account (2011)
Monsieur Duponte!เมอร์ซิเออร์ ดูพอนท์คะ Taking Account (2011)
Ask Mr. Duponte.ถามคุณดูพอนท์ดูสิครับ Taking Account (2011)
Then I use the new account information to verify myself as Duponte.แล้วฉันก็ใช้ข้อมูลบัญชีอันใหม่ เพื่อยืนยันตนง่าคือ ดูพอนท์ Taking Account (2011)
Cameron Duponte.แคเมรอน ดูพอนท์ครับ Taking Account (2011)
Of course, Mr. Duponte.แน่นอนค่ะ คุณดูพอนท์ Taking Account (2011)
All the Duponte information's changed?ข้อมูลของดูพอนท์ เปลี่ยนหมดแล้ว Taking Account (2011)
Mr. and Mrs. Duponte. I'm so glad you could make it.คุณและคุณนายดูพอนท์ ยินดีมากครับ ที่มาได้ Taking Account (2011)
Duponte came into their New York branch to have a debit card reissued.ดูพนอท์ไปที่สาขานิวยอร์คของธนาคาร เพื่อขอออกบัตรเดบิต Taking Account (2011)
You think Duponte has a partner with expensive tastes?คุณคิดว่าดูพนอท์มีคู่หู รสนิยมหรูไหมคะ Taking Account (2011)
He went straight for the Duponte account, but he just got the personal information Caffrey changed.เขาพุ่งตรงไปที่บัญชีของดูพอนท์ แต่เขาพบเพียงข้อมูลส่วนตัว ที่แคฟฟรีย์เปลี่ยน Taking Account (2011)
We think Brauer has recaptured the Duponte account.เราคิดว่าบราเวอรืได้บัญชี ดูพอนท์กลับคืนไปแล้ว Taking Account (2011)
It'll take us through to the Vasari Corridor, right across the Ponte Vecchio into the Palazzo.จะนำเราไปสู่ระเบียงวาซารี ตรงข้ามกับพอนติ เวคคิโอ เข้าไปในพาลาซโซ Inferno (2016)
Pontet-Latour.Pontet-Latour. Absence of Malice (1981)
Gillo Pontecorvo.Gillo Pontecorvo. Scarface (1983)
- Aponte.- AponteHeartbreak Ridge (1986)
Where's Aponte?Wo ist AponteHeartbreak Ridge (1986)
Aponte better get back here.Aponte sollte sich beeilen. Heartbreak Ridge (1986)
Where's Aponte?Wo ist AponteHeartbreak Ridge (1986)
Aponte.AponteHeartbreak Ridge (1986)
Besides, who the hell is Aponte?Ausserdem, wer ist AponteHeartbreak Ridge (1986)
All right, Aponte.Gut, AponteHeartbreak Ridge (1986)
Aponte!AponteHeartbreak Ridge (1986)
It was Karen Ann Philiponte.Sie hieß Karen Ann PhilipontePaper Hearts (1996)
I think that's a good idea.Lisa Pontel, she's a friend.Gute Idee. Lisa Pontell. Prime Suspect (2000)
Go see Dr. Pontel.Gehe zu Dr. Pontell. Prime Suspect (2000)
- Any headaches?(Pontell) Kopfschmerzen? Prime Suspect (2000)
Gene Pontecorvo's got a card game, we can take it down right now.Gene Pontecorvo hat 'ne Kartenrunde. Wir könnten sie gleich hochnehmen. Bist du verrückt? Amour Fou (2001)
- Featherbed Funerals... - Mr Pontefreece.Mr. Pontefreece! Undertaking Betty (2002)
Ladies and gentlemen, the song stylings of Candace Pontefreece!Ladys und Gentlemen, die große, einzigartige, unsere Oandace Pontefreece! Undertaking Betty (2002)
Vito Spatafore, Gene Pontecorvo and Patsy Parisi?Vito Spatafore, Gene Pontecorvo und Patsy Parisi? Pie-o-My (2002)
- Put Pontecorvo in there.- Nehmt doch Pontecorvo. The Weight (2002)
Eugene Pontecorvo?Eugene Pontecorvo? Unidentified Black Males (2004)
In Pontefract?In Pontefract? Cards on the Table (2005)
Also with us is Mr Ponte, the oldest man in Chersogno.Bei uns ist auch Signore Ponte, der élteste Einwohnervon Chersogno. The Wind Blows Round (2005)
Festive celebrations entailed locking me in the tower of Pontefract Castle.Die fröhlichen Feiern haben zur Folge, dass ich im Turm des Schlosses in Pontefract festsitzen werde. Treasure of the Nation (2007)
Sua sponte.Sua sponteDuck, Duck Goose (2007)
I... I sua sponted them.Ich hab sie ge-sua sponted. Duck, Duck Goose (2007)
This is Congressman Danilo Carvalho, the son of General Carvalho Pontes.Das ist Abgeordneter Danilo Carvalho, der Sohn von General Carvalho Pontes. Plastic City (2008)
Rozzani's rooster wakes the Mayor up every morning...Rozzanis Hahn weckt Del Ponte jeden Morgen. Marcello Marcello (2008)
Del Ponte's behind this, isn't he?Dann geht es also um Del PonteMarcello Marcello (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าเทียบเรือ[n.] (thāthīep reūa) EN: wharf ; marina   FR: ponton [m] ; appontement [m] ; quai [m] ; marina [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PONTE    P AA1 N T
APONTE    AH0 P AA1 N T IY0
PONTES    P OW1 N T EH0 S
DAPONTE    D AA0 P OW1 N T EY0
DEPONTE    D AH0 P OW1 N T IY0
DELPONTE    D EH0 L P OW1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pontefract    (n) (p o1 n t i f r a k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) [Add to Longdo]
根本的[こんぽんてき, konponteki] (adj-na) fundamental; basic; (P) [Add to Longdo]
大日本帝国[だいにっぽんていこく, dainipponteikoku] (n) Empire of Japan (Japan's official name under the Meiji Constitution) [Add to Longdo]
大日本帝国憲法;大日本帝國憲法[だいにっぽんていこくけんぽう, dainipponteikokukenpou] (n) Meiji Constitution (Constitution of the Empire of Japan) [Add to Longdo]
大日本帝国陸軍[だいにっぽんていこくりくぐん, dainipponteikokurikugun] (n) (obs) the Imperial Japanese Army [Add to Longdo]
脳橋[のうきょう, noukyou] (n) (1) (See 橋・きょう) pons (pontes); pons Varolii; (adj-no) (2) pontine [Add to Longdo]
抜本的[ばっぽんてき, bapponteki] (adj-na) drastic; radical; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
根本的[こんぽんてき, konponteki] grundlegend, gruendlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ponte
   bridge
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 ponte
    deck
    bridge
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 ponte
    bridge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top