Search result for

*murre*

(74 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: murre, -murre-
Possible hiragana form: *むっれ*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to evidenceการคัดค้านพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to interrogatoriesการคัดค้านคำซักถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"John Murrell, France.""John Murrell, Frankreich." License to Steele (1982)
"Murrell...Murrell. License to Steele (1982)
You watch, he'll get a spare.(Kinder murren) Ich wette, der 2. wird ein Spare. Superman III (1983)
Once this is settled, I don't expect to hear any more bellyaching from you... about who runs this agency and why.Ich will kein Gemurre mehr darüber, wer diese Detektei führt. Puzzled Steele (1984)
John Murrell, France.John Murrell, Frankreich. Diced Steele (1985)
[ACTORS GRUMBLING](SCHAUSPIELER MURREN) All the World's a Stage (1986)
What's all this grumbling?Was soll all das GemurreThe Whole Nine Yards (1988)
Come to my parents' for Passover once a year without complaining, Vito.Du kannst doch zum Passah meiner Eltern kommen, ohne zu murren. Family Business (1989)
Diderot signed it without complaining!Diderot hat das unterschrieben ohne zu murren! Marquis (1989)
Well, Grandpa Simpson then.- Opa Simpson. (Murren) Bart the General (1990)
It's tax deductible.Das ist steuerlich absetzbar. (MURREN) When Irish Eyes Are Killing (1995)
-MRS MARKHAM: Enough of your muttering, Rose.Hör schon auf zu murren, Rose! Episode #1.1 (1996)
(people grumbling)(Leute murren) Musings of a Cigarette Smoking Man (1996)
"I would love this world without you in itEs wär´ schöner ohne dein GemurreQuest for Camelot (1998)
[Party-goers murmur in disappointment][Partygäste murren entrüstet] Valentine (2001)
- [Whimpers] - Uh-uh. Okay. [Laughs]Ohne murren. Bruce Almighty (2003)
Gentlemen... like true mujahideen, you have all worked so hard for so long without complaining, and for that I thank you.Gentlemen... Ihr habet alle wie wahre Mujahideen gearbeitet, so hart, für so lange Zeit, ohne zu Murren und dafür bedanke ich mich bei Euch. Hijack (2005)
I think that's enough complaining.Ich denke, das ist genug GemurreBabylon (2007)
Noo, than you can not enter.- Nee, dann kommt ihr hier nicht rein. (Polizisten murren) Neues vom Wixxer (2007)
Let them grumble.Sollen sie doch murren." Truth and Justice (2007)
Needless to say, I grumbled about you to anyone who would listen.Und ich brauche nicht zu erwähnen das ich bei jedem über sie murreMILF Island (2008)
Now, Johnny will come quietly but you may have a couple of problems with the pipe.Also, Johnny kommt ohne Murren, aber ihr bekommt vielleicht Probleme mit dem Pfeifchen. RocknRolla (2008)
As you know, we have math test today.- Wir schreiben einen Mathetest. (alle murren) Lilly the Witch: The Dragon and the Magic Book (2009)
Any counterproductive grumbling must be skillfully headed off by management. Observe.Jedes kontraproduktive Gemurre muss geschickt vom Management abgefangen werden. The Work Song Nanocluster (2009)
"Forward, the Light Brigade!" Was there a man dismay'd?"Vorwärts, leichte Brigade, vor, aber kein Murren, nicht leis." The Blind Side (2009)
My men are moaning too.Auch meine Männer murren. Henri 4 (2010)
It's either the South, or fired for serious offences!Entweder machst du das ohne zu murren oder du wirst fristlos gefeuert. Welcome to the South (2010)
The thing is you see there'd been mutterings about her.Die Sache ist die: Es gab ihretwegen GemurreHallowe'en Party (2010)
(GRUMBLING) We should be there by now.(MURREND) Wir müssten doch schon lange da sein. The Deserter (2010)
And now Russia's starting to rumble.Und nun beginnt auch Russland zu murren. Episode #1.7 (2010)
Derrick's heard rumblings from Litigation about Family Law getting a pass on peer review. DERRICK:Derrick hörte Gemurre vom Verfahrensrecht darüber, dass das Familienrecht keine Kollegenbewertungen machen muss. Bad Girls (2010)
There are some... a few... who still grumble at the empty niches in the churches, the absence of candles and prayers for the dead.Ein paar wenige murren noch über die leeren Nischen... in den Kirchen, das Fehlen der Kerzen und Gebete für die Toten. Natural Ally (2010)
Get up. RYAN: All right, I'm fine, you guys.(Aaron, murrend:) (Wir haben es kapiert, okay.) Bond of Silence (2010)
Like the Murrel gang!Wie die Murrel-Bande! Tom Sawyer (2011)
The Murrel gang ...Die Murrel-Bande... Tom Sawyer (2011)
The good old Murrel.Der gute alte Murrel. Tom Sawyer (2011)
- The Treasure of the Murrel gang.- Der Schatz der Murrel-Bande. Tom Sawyer (2011)
She kept by his side taking care of him.Meine Schwiegertochter verbrachte Tage und Nächte an seinem Bett, ohne zu murren. Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
No, sir, but the men are already grumbling about not getting their pay last week, sir.Nein, Sir, aber die Männer murren weil sie schon letzte Woche nicht bezahlt wurden, Sir. Bread and Circuses (2011)
The ones who get them leave-- no complaints.Und zwar ohne zu murren, der Wille der Vorsehung. The Sword Identity (2011)
In a school like ours, with adolescents from such diverse backgrounds the uniform is a bold step* ablehnendes Murren * In einem Gymnasium, dessen Schülerschaft sozial so heterogen ist, ist die Uniform durchaus ein gewagtes Zeichen. * ungläubiges Gelächter * In the House (2012)
Stop griping.Hör auf zu murren. Viva Mars Vegas (2012)
I'm surprised you so readily obeyed Dr. Gilmore's orders.Verstanden. Du hast mich überrascht. Du folgst ohne Murren Professor Gilmores Anweisungen. 009 Re: Cyborg (2012)
And don't sigh.Vor allem wirst du nicht murren. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? (2012)
And you grousle and heckle and dodge about like pettifogging Tammany Hall hucksters!Und Sie nörgeln und murren und winden sich wie... profitgierige Kleinkrämerseelen. Lincoln (2012)
The masses have been murmuring since Turgot's ideas were published.Die Menschen murren und tuscheln seit den Edikten von Turgot. Le sang des farines (2013)
Gentlemen, a little less bellyaching.Gentlemen, etwas weniger Gemurre, bitte. The Bakersfield Expedition (2013)
I farted during the murmuring.Ich furzte während des Murrens. 12 and a Half Angry Men (2013)
Because you just agreed to Afton as your dinner partner at your son's wedding without so much as peep.Du hast gerade ohne Murren zugestimmt, dass Afton neben dir sitzt. Playing Chicken (2014)
"'Then if we accept with patience "'and without murmuring "'so much injustice... '".Wenn wir dann mit viel Geduld, ohne uns zu beschweren und zu murren gegen ihn, diese Ungerechtigkeit ertragen..." Marie's Story (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murreThe employees demurred at working overtime.

CMU English Pronouncing Dictionary
MURREE    M ER1 IY0
MURREN    M ER1 AH0 N
MURREY    M ER1 IY0
MURRELL    M AO1 R AH0 L
DEMURRED    D IH2 M ER1 D
MCMURREY    M AH0 K M ER1 IY0
MURRELET    M ER1 L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demurred    (v) (d i1 m @@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Murren {n}; Knurren {n}grumble [Add to Longdo]
Rechtseinwand {m}demurrer [Add to Longdo]
murmeln; raunen; murren | murmelnd; raunend; murrend | gemurmelt; geraunt; gemurrt | er/sie murmelt | ich/er/sie murmelteto murmur | murmuring | murmured | he/she murmurs | I/he/she murmured [Add to Longdo]
murren; meckern; schimpfen (über; wegen) | murrend | murrtto grumble (about; at; over) | grumbling | grumbles [Add to Longdo]
murren | murrend | murrt | murrteto repine | repining | repines | repined [Add to Longdo]
ohne zu murrenwithout a murmur [Add to Longdo]
zögern | zögernd | zögert | zögerteto demur | demurring | demurs | demurred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海烏;海鴉[うみがらす;ウミガラス, umigarasu ; umigarasu] (n) (uk) common murre; common guillemot (Uria aalge) [Add to Longdo]
海雀[うみすずめ;ウミスズメ, umisuzume ; umisuzume] (n) (1) (uk) murrelet (esp. the ancient murrelet, Synthliboramphus antiquus); (2) roundbelly cowfish (Lactoria diaphana) [Add to Longdo]
嘴太海烏[はしぶとうみがらす;ハシブトウミガラス, hashibutoumigarasu ; hashibutoumigarasu] (n) (uk) thick-billed murre (Uria lomvia); Brunnich's guillemot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murre \Murre\, n. (Zool.)
   Any one of several species of sea birds of the genus {Uria},
   or {Catarractes}; a guillemot.
   [1913 Webster]
 
   Note: The murres are allied to the auks, and are abundant on
      the northern coasts of Europe and America. They often
      breed in large communities on the projecting ledges of
      precipituous cliffs, laying one or two large eggs on
      the bare rocks.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top