ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incapacity*

IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incapacity, -incapacity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapacity(n) การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical incapacityความไร้สมรรถภาพทางกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So despite any mental incapacity, he's still performing at a high level.งั๊นถ้าไม่นับสภาพจิต ที่ผิดปกติ ความสามารถเขาก็ยังดีเยี่ยม Dorado Falls (2011)
You will confess your genetic incapacity to rule and you will return the title to its natural heir.คุณจะสารภาพความสามารถทางพันธุกรรม ของคุณที่จะปกครอง และคุณจะกลับมาชื่อ ทายาทตามธรรมชาติของมัน Jupiter Ascending (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCAPACITY IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapacity (n) ˌɪnkəpˈæsɪtiː (i2 n k @ p a1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit { f }; Erwerbsnfähigkeit { f }inability to work; incapacity for work [Add to Longdo]
Armutszeugnis { n }evidence of incapacity [Add to Longdo]
Disqualifikation { f }incapacity [Add to Longdo]
Rechtsunfähigkeit { f }; Geschäftsunfähigkeit { f }legal incapacity [Add to Longdo]
Unfähigkeit { f }; Untauglichkeit { f }incapacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失格[しっかく, shikkaku] (n, vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) #10,340 [Add to Longdo]
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapacity \In`ca*pac"i*ty\, n.; pl. {Incapacities}. [Cf. F.
   incapacit['e].]
   [1913 Webster]
   1. Lack of capacity; lack of physical or intellectual power;
    inability.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Lack of legal ability or competency to do, give,
    transmit, or receive something; inability;
    disqualification; as, the inacapacity of minors to make
    binding contracts, etc.
 
   Syn: Inability; incapability; incompetency; unfitness;
     disqualification; disability.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incapacity
   n 1: lack of intellectual power [ant: {capacity}, {mental
      ability}]
   2: lack of physical or natural qualifications [ant: {capacity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top