ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*histology*

HH IH0 S T AA1 L AH0 JH IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: histology, -histology-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
histology[N] จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช, Syn. microanatomy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
histologyมิญชวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, microscopic; microanatomy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histologyวิทยาเนื้อเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Laboratories, Histologyห้องปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dig out the cysts,histology to confirm von hippel-lindau.เอาถุงน้ำพวกนั้นออกมา ตรวจดูเนื้อเยื่อเพื่อยืนยัน von hippel-lindau The Right Stuff (2007)
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)
Check out this histology.ดูเนื้เยื่อตรงนี้สิ Organ Grinder (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTOLOGY HH IH0 S T AA1 L AH0 JH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织学[zǔ zhī xué, ㄗㄨˇ ㄓ ㄒㄩㄝˊ, / ] histology, #17,114 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Histologie {f}histology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織学[そしきがく, soshikigaku] (n) histology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Histology \His*tol"o*gy\, n. [Gr. "isto`s tissue + -logy.]
     That branch of biological science, which treats of the minute
     (microscopic) structure of animal and vegetable tissues; --
     called also {histiology}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top