Search result for

*groll*

(76 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: groll, -groll-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logrolling[N] การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kimbap and eggrolls.ซูชิและไข่ม้วน Postman to Heaven (2009)
"The eggrolls mom made, are they better than before?"แม่ทำไข่ม้วน, อร่อยกว่าเมื่อก่อน Postman to Heaven (2009)
The eggrolls your mother made... Are really delicious!ไข่ม้วนที่แม่เธอทำอร่อยจริงๆนะ Postman to Heaven (2009)
- I got an eggroll for you, baby. - Yeah, you do!ฉันมีไข่ม้วนให้เธอ ที่รัก ได้ ใช่เลย Pain & Gain (2013)
- It's fried rice? Eggroll? - Yeah.ขอบคุณครับ นี่ข้าวผัดเหรอ แล้วก็ไข่ม้วน Patriots Day (2016)
The Nibelung bears me rancour in envious rage.Mit neidischem Grimm grollt mir der Niblung Die Walküre (1980)
[THUNDER CRASHING](DONNERGROLLEN) The Triumph (1980)
[THUNDERING](Donner grollt) Friday the 13th (1980)
[THUNDERING](Donnergrollen) Friday the 13th (1980)
I'm a tolerant man, except when it comes to holding' a grudge.Bin ein toleranter Mensch, außer wenn ich grolle. Popeye (1980)
[RUMBLING](GROLLEN) When Time Ran Out... (1980)
[RUMBLING](DUMPFES GROLLEN) When Time Ran Out... (1980)
[RUMBLING](GROLLEN) When Time Ran Out... (1980)
[RUMBLING](DUMPFES GROLLEN) When Time Ran Out... (1980)
[RUMBLING](LAUTES GROLLEN) When Time Ran Out... (1980)
[THUNDER CRASHES](DONNERGROLLEN) The Carousel (1981)
[THUNDER CRASHES](DONNERGROLLEN) The Carousel (1981)
[THUNDER CRASHING](DONNERGROLLEN) The Carousel (1981)
(THUNDER CRASHES)(DONNERGROLLEN) Clash of the Titans (1981)
(THUNDER CRASHES)(DONNERGROLLEN) Clash of the Titans (1981)
(RUMBLING AND CRACKING)(GROLLEN UND KRACHEN) Clash of the Titans (1981)
It tends to breed rancor.Das könnte Groll hervorrufen. The Beginning (1981)
His anger grows.-Sein Groll wächst. Trust Doesn't Rust (1982)
- She doesn't seem to be holding a grudge. - Randi?- Sie scheint keinen Groll zu hegen. Steele Trap (1982)
She can't hold a thought in her head for three seconds, much less a grudge.Die weiß doch nicht mal, was "Groll hegen" bedeutet. Steele Trap (1982)
He gave his family and his tenants cause to dread September... for they were regaled with plums until their guts rumbled like... thunder and their backsides ached from over-use.Seine Familie und Pächter fürchteten den September, weil sie mit Pflaumen überschüttet wurden, bis ihre Gedärme grollten und ihre Hinterteile vor Überanspruchung schmerzten. The Draughtsman's Contract (1982)
♪ Ich grolle nicht♪ Ich grolle nicht A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- Should we move the rock?- Sollen wir den Stein wegrollen? Love Among the Steele (1983)
- Julia, I bear you no grudge.Julia, du sollst wissen, dass ich dir nicht grolle. Dark Habits (1983)
[THUNDER crashing](DONNER GROLLT) Vacation (1983)
Frank, Newald's nursing a grudge.Frank, Newald hegt einen GrollBig Iron (1984)
[THUNDER RUMBLING](DONNER GROLLT) Remembrance of Things Past (1984)
Okay.(GROLLEN) Ok. Reflections in Terror (1984)
YEAH.(Donnergrollen) The Little Drummer Girl (1984)
At least my foundlings in their hospital can have no grievance against me.Zumindest können die Findelkinder im Findelhaus keinen echten Groll gegen mich hegen. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Well, someone who might hold a grudge against you?Hegt jemand einen Groll gegen Sie? Illustrated Steele (1985)
There was a rumble of thunder and a crash of lightning.Dann grollte der Donner und ein Blitz zuckte. Clue (1985)
[THUNDER RUMBLING](DONNER GROLLT) The Color Purple (1985)
[THUNDER RUMBLES](DONNER GROLLT) The Color Purple (1985)
[WIND BLOWING](Grollen) Enemy Mine (1985)
I won't reproach you or speak against you.Kein Wort des Grolls mehr und keines der Reue. Ran (1985)
is it just me, or are the walls closing in?(DONNER GROLLT) On the Road Again (1986)
welcome back.(DONNER GROLLT) On the Road Again (1986)
Yes, well, let's not let petty grievances interfere with business, shall we, eh?- Vergiss deinen Groll und denk ans Geschäft. Steele at Your Service (1986)
[THUNDER RUMBLING](DONNER GROLLT) Wrong Number (1986)
[THUNDER CRASHES](DONNER GROLLT) Wrong Number (1986)
It's time to put all our grudges behind us.Wir müssen den Groll vergessen. Year of Enlightment (1986)
Aren't you bitter about what Lila Loomis tried to do to you?Hegen Sie keinen Groll darüber, was Lila Loomis Ihnen antun wollte? Psycho III (1986)
Do you have some sort of personal grudge against the Sandman?Hegen Sie einen persönlichen Groll gegen den Sandmann? Knock Yourself Out (1987)
Well, whatever resentment she's feeling, she's probably got it out of her system.Was immer ihr Groll sein mag, sie hat ihn sicher mittlerweile überwunden. Fatal Attraction (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROLL    G R OW1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumstammrollen {n} [sport]logrolling; birling [Add to Longdo]
Groll {m}dudgeon [Add to Longdo]
Groll {m} (gegen)grudge (against) [Add to Longdo]
Groll {m}ill will [Add to Longdo]
Groll {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Grollen {n}grumble [Add to Longdo]
Nudelrolle {f}; Teigrolle {f}rolling pin [Add to Longdo]
Stimmentausch {m} [pol.]logrolling [Add to Longdo]
Teigrolle {f}; Rolle aus Teigroll of dough [Add to Longdo]
dahinrollen; entlangrollento roll along [Add to Longdo]
grollen; knurren; brummento grumble [Add to Longdo]
grollen (Donner)to rumble; to roll (thunder) [Add to Longdo]
jdm. grollen; jdm. böse seinto bear sb. a grudge; to have a grudge against sb. [Add to Longdo]
wegrollen; davonrollen; herunterrollento roll off [Add to Longdo]
wegrollento roll away [Add to Longdo]
Er hat einen Groll auf mich.He has a grudge against me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
褒め合い[ほめあい, homeai] (n) logrolling tactics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
執念[しゅうねん, shuunen] Rachsucht, Groll [Add to Longdo]
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]
遺恨[いこん, ikon] (alter) Groll, -Hass, Feindschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Groll [grɔl] (n) , s.(m )
     dudgeon; grudge; ill will; rancor; rancors; rancour; rancours
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top