ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fordern*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fordern, -fordern-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
Erfordernis {n} | Erfordernisse {pl} | technische Erfordernissedemand | demands | technical demands [Add to Longdo]
Erfordernis {n} (für)requisite (for) [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]
Revanche fordernto challenge someone to a return game (match) [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
abfragen; anfordern; ersuchento request [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
anfordern | angefordertto requisition | requisited [Add to Longdo]
anfordern; zurückfordernto call in [Add to Longdo]
auffordern; vorladento summon [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
bedeuten; nötig machen; erfordernto involve [Add to Longdo]
berechnen; belasten; verlangen; fordernto charge [Add to Longdo]
bitten (um); fragen (nach); erfragen; fordern | bittend | gebeten | er/sie bittet | ich/er/sie bat | er/sie hat/hatte gebeten | ich/er/sie bäteto ask (for) | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | I/he/she would ask [Add to Longdo]
einladen; auffordern | einladend | eingeladen | lud einto invite | inviting | invited | invited [Add to Longdo]
erfordern | erfordernd | erfordert | erfordert | erforderteto necessitate | necessitating | necessitated | necessitates | necessitated [Add to Longdo]
erfordernrequisiting [Add to Longdo]
erfordern; benötigen | erfordert | erfordert | erforderteto require | required | requires | required [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]
fordern; stipulieren; stellento stipulate [Add to Longdo]
fragen; nachfragen; auffordern; verlangen | fragend; nachfragend; auffordernd; verlangend | gefragt; nachgefragt; aufgefordert; verlangt | er/sie fragt | ich/er/sie fragte | er/sie hat/hatte gefragt | gezielt fragento ask | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | to ask specifically [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto defy | defying | defied [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto challenge | challenging | challenged [Add to Longdo]
herausfordernto provoke [Add to Longdo]
herausfordern; die Stirn bieten; trotzen | herausfordernd; die Stirn bietend; trotzendto brave | braving [Add to Longdo]
trotzig; aufsässig; herausfordernd {adj} | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]
überfordernto overtax [Add to Longdo]
überfordern; zu viel erwartento expect too much [Add to Longdo]
überfordern | überfordernd | überfordert | er/sie/es überfordertto overextend | overextending | overextended | he/she/it overextends [Add to Longdo]
überlasten; zu viel verlangen; überfordern | überlastend; zu viel verlangend; überfordernd | überlastet; zu viel verlangt; überfordert | er/sie/es überlastetto overcharge | overcharging | overcharged | he/she/it overcharges [Add to Longdo]
jdn. unterfordernto demand too little from sb.; to subchallenge [Add to Longdo]
verlangen; fordern; anfordern; einfordern; abfordern | verlangend; fordernd; anfordernd; einfordernd; abfordernd | verlangt; gefordert; angefordert; eingefordert; abgefordertto demand | demanding | demanded [Add to Longdo]
verlangen; fordern; bedürfen | verlangend | verlangt | verlangt | verlangteto require | requiring | required | requires | required [Add to Longdo]
voraussetzen; erfordernto require [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto claim back | claiming back [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto reclaim | reclaiming [Add to Longdo]
Sie fordern den Ausstieg aus der Kernenergie.They want the government to back out of the nuclear energy program. [Add to Longdo]
indizieren; erfordern [med.] | indiziertto indicate | indexed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょう, chou] SAMMELN, (AUF)FORDERN, (VOR-AN)ZEICHEN [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]
督促[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] Erfordernis, Anforderung, Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] schinden, ueberfordern, ausbeuten [Add to Longdo]
[じゅ, ju] ANFORDERN, BENOETIGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fordern /fɔrdrn/
   to arrogate; to ask (for); to claim; to demand; to postulate; to require

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top