Search result for

*eons*

(123 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eons, -eons-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put the cat among the pigeons[IDM] ทำให้ยุ่งยาก (โดยการพูด / กระทำผิดพลาด), Syn. set among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luncheonsอาหารกลางวัน [TU Subject Heading]
Neurosurgeonsศัลยแพทย์ทางประสาท [TU Subject Heading]
Pigeonsนกพิราบ [TU Subject Heading]
Plastic surgeonsศัลยแพทย์ตกแต่ง [TU Subject Heading]
Racing pigeonsนกพิราบแข่ง [TU Subject Heading]
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
If the surgeons didn't remove the diverticulum, it can cause pain, bleeding.ถ้าศัลยแพทย์ไม่ได้ตัดมันออกไป\ มันก็ทำให้ปวดและตกเลือดภายในได้ Birthmarks (2008)
You pigeons are useless.นายนี่ไร้ประโยชน์จริงๆ Bolt (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
We dress pigeons.เราตกแต่งนกพิราบ เราทำพาสทรีซึ่งดีขึ้นมากๆ Julie & Julia (2009)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
I come from a family of surgeons, and that wasn't me.ฉันมาจากครอบครัวหมอผ่าตัด แล้วนั่นก็ไม่ใช่ฉัน After School Special (2009)
Dr. Bravenec is one of the few surgeons in the country performing lobectomies after full-dosage radiation.คุณหมอบาร์เวนเนส เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ในประเทศไม่กี่ท่าน ผู้ทำการตัดกลีบปอด หลังจากการฉายรังสีครบทุกขั้นตอน Mandala (2009)
So from '95 to '98, He shoots, stabs, And bludgeons 21 victims--งั้นจากปี '95 ถึง '98 เขายิง แทง และทุบตีเหยื่อ 21 ราย Omnivore (2009)
I want to shoot the pigeons, off...off my roof.จะเอาไปยิงนกพิราบ บนหลังคาบ้าน Harry Brown (2009)
Pigeons.นกพิราบ Harry Brown (2009)
One of the surgeons put a bug inside him.มีคนในทีมผ่าตัด ใส่เครื่องดักฟังในตัวเขา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Bludgeons an older male.ตีชายแก่ด้วยกระบองสั้น Dirty Harry (2009)
I will call on the receiving surgeons.ฉันจะเรียกให้มารับอวัยวะ Good Mourning (2009)
I know you surgeons are very busy people.งานยุ่งมาก Good Mourning (2009)
Assurgeons,as scientists, We'retaughtto learnfrom and rely on books, ondefinitions, on definitives.ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เราถูกสอนให้เรียนรู้ และว่าตามหนังสือ ตามคำนิยาม ตามข้อสรุป Good Mourning (2009)
Neurosurgeons are telling me right here that this part of my brain shows love, and this...ศัลยกรรมสมองบอกผมถึงสิ่งนี้ นี่คือส่วนหนึ่งของภาพสมองผม ที่บอกถึงความรัก และนี่... Harbingers in a Fountain (2009)
Let the neurosurgeons have your brain.ปล่อยให้ศัลยแพทย์เห็นสมอง ของคุณไปเถอะ Harbingers in a Fountain (2009)
I don't know anything about any cockadoody pigeons.ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับพิราบโก่งคอขัน White to Play (2009)
No, but it's pretty convenient, her walking in here like this with the cupcakes and the snippy and the--and the pigeons.ไม่หรอก แสดงให้เห็นชัดอยู่แล้ว ว่าเธอเดินเข้ามาหาเราเอง พร้อมกับคัพเค้ก และอารมณ์ฉุนเฉียว และ--และนกพิราบ White to Play (2009)
- Argument about pigeons?การโต้เถียงเกี่ยวกับ นกพิราบรึ? White to Play (2009)
- Cockadoody pigeons!นกพิราบโก่งคอขัน! White to Play (2009)
Didi said in her flash-forward she was arguing about pigeons.ดิดิ เล่าว่าในภาพอนาคตของเธอ กำลังโต้เถียงเกี่ยวกับนกพิราบ White to Play (2009)
- there's a lot of pigeons?- ที่มีนกพิราบอยู่เยอะๆ White to Play (2009)
There's not "a lot of pigeons" in Utah, but there is one.มันคงไม่มีพิราบมากนักหรอก ในรัฐยูท่าห์ แต่มันอยู่หนึ่ง White to Play (2009)
Surgeons play out worst-case scenarios in their heads.ศัลยแพทย์ งัดเอาแผนการที่แย่ที่สุด ในสมองพวกเขา ออกมาเล่น I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
As surgeons,we're always invested in our patients.ในฐานะศัลยแพทย์, พวกเราได้รับการลงทุนจากคนไข้ Invest in Love (2009)
Just--I understand.We're all surgeons.Everyone will understand.I...ชั้นเข้าใจ ทุกคนในงาน... พวกศัลยแพทย์จะเข้าใจเธอ Invest in Love (2009)
Sorry. The pigeons.ขอโทษนะ นกพิราบน่ะ How to Succeed in Bassness (2009)
My enchanted troll bludgeons your screaming harpy with a cursed mace.ยักษ์แคระมหัศจรรย์ฉัน ใช้คทาคำสาป ฟาดอสูรกินนรีของนาย จบเกม The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Like in the bedroom or like Dungeons and Dragons?บนเตียงนอน หรือเกมคุกใต้ดินกับมังกร The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
- Five Galleons. - Five Galleons.5 เกลเลี่ยน 5 เกลเลี่ยน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- How much for me? - Five Galleons.แล้วสำหรับฉันล่ะ 5 เกลเลี่ยน 5เกลเลี่ยน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Ten Galleons. - Ten Galleons.10 เกลเลี่ยน 10 เกลเลี่ยน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm counting on you, Ron. I have two Galleons on Gryffindor, yeah?ฉันหวังพึ่งนายนะ รอน นี่เป็นเกมที่ 2 ของฉันน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Ten Galleons a leaf to the right buyer.สิบเกลเลียนเชียว สำหรับใบของมัน ถ้าขายถูกที่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Surgeons were cutting them open while they were awake. Did you know that, geoff?หมอผ่าตัดน่ะผ่าพวกเค้า ขณะที่ยังรู้สึกตัวอยู่เลย You Don't Know Jack (2010)
- [Stacy] Ripped your heart out and fed it to the Central Park pigeons?- ฉีกหัวใจคุณทิ้ง และโยนให้นกพราบแถวเซนทรัลพาร์คกิน? When in Rome (2010)
Yes, it was risky, and, yes, most surgeons would've jumped ship at the sight of the engorged arteries.ใช่ มันเสี่ยง และใช่ ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่จะโดดข้าม บริเวณที่เห็นว่ามีเส้นเลือดกำลังโป่งอยู่นั่นไป Blink (2010)
But I am not most surgeons, and neither are you.แต่ฉันไม่ใช่ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่พวกนั้น และคุณก็ไม่ใช่ Blink (2010)
At some point, you'll be surgeons.ณ.จุดหนึ่ง เธอก็จะเป็นศัลยแพทย์ Blink (2010)
St. Thomas needs good surgeons.โรงพยาบาลเซนต์โทมัสต้องการหมอผ่าตัดฝีมือดี Oiled (2010)
There were two other surgeons qualified to assist with that procedure.มีศัลยแพทย์คนอื่นอยู่ตั้งสองคน ที่มีความชำนาญในการช่วยผ่าตัด Turning and Turning (2010)
We need to count osteons to determine age, but the length of the tibia indicates a height of between five foot and five six.เราต้องนับร่องจิ๋วในกระดูกเพื่อคำนาณหาอายุ แต่ความยาวของกระดูกหน้าแข้งแสดงความสูง ระหว่างห้าฟุตและห้าฟุตหก The Predator in the Pool (2010)
There's two major hospitals in Denver, and they both need surgeons, and the FBI has a division in Denver.มีโรงพยาบาลใหญ่ อยู่สองแห่งในเดนเวอร์ ทั้งสองแห่ง ต้องการศัลยแพทย์ และทาง FBI ก็มีสำนักงาน สาขาอยู่ที่เดนเวอร์ Better Angels (2010)
It's like choosing between eclairs and napoleons.มันก็เหมือนให้เลือกระหว่าง เอแคลร์ กับ นโปเลียนแหละน่า Double Identity (2010)
He cooks squab, pigeons fall from the sky.เขาทำลูกนกอบ นกพิราบล่วงจากท้องฟ้า Consumed (2010)
Except some pigeons.ยกเว้น นกพิราบพวกนั้น Consumed (2010)
The only reason I didn't smoke back then was because I signed the abstinence pledge with my Dungeons Dragons club.เหตุผลเดียวที่ผมไม่กลับไปสูบอีก ก็เพราะว่าลงชื่อสาบานไปแล้วว่าจะเลิก ที่ดังเจี้ยนและดราก้อนคลับน่ะ Truly Content (2010)
So how come we don't have, like, five Neurosurgeons?แล้วทำไมเราไม่มี ศัลยแพทย์ประสาทไว้สัก 5 คนล่ะ Now What? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eonsThere are many pigeons in the City Square.
eonsSuppose that pigeons have something in their heads which can feel lines.
eonsI rewarded my pigeons with food for climbing onto the box.
eonsHe used pigeons in his experiment.
eonsWritten words, carrier pigeons, the telegraph, and many other devices carried ideas faster and faster from man to man.
eonsSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
eonsI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
eonsCharles Walcot looked for compasses in pigeons.
eonsKeeton put magnets on the heads of his pigeons.
eonsAnd on sunny days all the pigeons flew home.
eonsPhysicians are usually distinguished from surgeons.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวเมอร์ลิน[n.] (yīo Moēlin) EN: Merlin   FR: Faucon émerillon [m] ; Émérillon des pigeons [m] ; Hobereau des pigeons [m] ; Faucon de roche [m]
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว[n. exp.] (yīo nok khao thøng khāo) EN: Northern Goshawk   FR: Autour des palombes [m] ; Épervier autour [m] ; Autour commun [m] ; Gros Épervier [m] ; Émouchet des pigeons [m] ; Épervier bleu [m] ; Aigle chasseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EONS    IY1 AH0 N Z
NEONS    N IY1 AA2 N Z
PEONS    P IY1 AH0 N Z
FREONS    F R IY1 AA0 N Z
PIGEONS    P IH1 JH AH0 N Z
DUNGEONS    D AH1 N JH AH0 N Z
GALLEONS    G AE1 L IY0 AH0 N Z
SURGEONS    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEONS'    S ER1 JH AH0 N Z
LUNCHEONS    L AH1 N CH AH0 N Z
STURGEONS    S T ER1 JH AH0 N Z
TRUNCHEONS    T R AH1 N CH AH0 N Z
NEUROSURGEONS    N UH1 R OW0 S ER2 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eons    (n) (ii1 @ n z)
aeons    (n) (ii1 @ n z)
peons    (n) (p ii1 @ n z)
pigeons    (n) (p i1 jh @ n z)
burgeons    (v) (b @@1 jh @ n z)
dungeons    (n) (d uh1 n jh @ n z)
galleons    (n) (g a1 l i@ n z)
gudgeons    (n) (g uh1 jh @ n z)
surgeons    (n) (s @@1 jh @ n z)
widgeons    (n) (w i1 jh @ n z)
bludgeons    (v) (b l uh1 jh @ n z)
luncheons    (n) (l uh1 n ch @ n z)
pantheons    (n) (p a1 n th i@ n z)
sturgeons    (n) (s t @@1 jh @ n z)
chameleons    (n) (k @1 m ii1 l i@ n z)
scutcheons    (n) (s k uh1 ch @ n z)
truncheons    (n) (t r uh1 n ch @ n z)
curmudgeons    (n) (k @@1 m uh1 jh @ n z)
escutcheons    (n) (i1 s k uh1 ch @ n z)
carrier-pigeons    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieftaube {f} | Brieftauben {pl}carrier pigeon | carrier pigeons [Add to Longdo]
Knicker {m}curmudgeons [Add to Longdo]
Knüppel {m} | Knüppel {pl}bludgeon | bludgeons [Add to Longdo]
Knüppel {m} | Knüppel {pl}truncheon | truncheons [Add to Longdo]
Kommandostab {m} | Kommandostäbe {pl}truncheon | truncheons [Add to Longdo]
Nukleon {n} | Nukleonen {pl}nucleon | nucleons [Add to Longdo]
Stabsarzt {m}; Stabsärztin {f} [mil.] | Stabsärzte {pl}surgeon major; medical officer | surgeons major [Add to Longdo]
Taube {f} [ornith.] | Tauben {pl}pigeon | pigeons [Add to Longdo]
Verlies {n}; Kerker {m} | Verliese {pl}; Kerker {pl}dungeon | dungeons [Add to Longdo]
knospen | knospend | knospet | knospteto burgeon | burgeoning | burgeons | burgeoned [Add to Longdo]
zwingtbludgeons [Add to Longdo]
Chirurg {m}; Chirurgin {f} [med.] | Chirurgen {pl}surgeon | surgeons [Add to Longdo]
Stör {m} [zool.] | Störe {pl}sturgeon | sturgeons [Add to Longdo]
Neonsalmler {m} (Paracheirodon innesi) [zool.]neon tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオンサイン[, neonsain] (n) neon sign [Add to Longdo]
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves) [Add to Longdo]
競翔[きょうしょう, kyoushou] (n) flying race (between pigeons) [Add to Longdo]
国際ギデオン協会[こくさいギデオンきょうかい, kokusai gideon kyoukai] (n) Gideons International (bible-in-the-hotel people) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸽房[gē fáng, ㄍㄜ ㄈㄤˊ, / 鴿] dovecote; enclosure for carrier pigeons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top