Search result for

eons

(21 entries)
(0.1413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eons-, *eons*, eon
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eons passed. Mankind flourished.มหายุคได้ผ่านพ้นไป เหล่ามวลมนุษย์รุ่งเรืองขึ้น Immortals (2011)
Eons. What do you think he'd pay to get you back?นับไม่ถ้วน เค้าจะจ่ายค่าไถ่คุณเท่าไหร่ In Time (2011)
These Piranha spent eons living in underground lake and rivers full of sulfur dioxide from all the geothermal activity that's how they come back to sporeปิรันย่าอาศับอยู่ใต้ทะเล ทะเลสาปมีซัลเฟอไดออกไซด์ จากใต้ดิน Piranha 3DD (2012)
Eons of data.มากมายมหาศาล Sunset (2012)
Which could be eons.ซึ่งอาจจะยาวนานเกินกว่าจะบอกได้ Penance (2012)
I came here myself with someone eons ago, to help her through.ฉันเคยเข้ามาช่วยคน ที่นี่เหมือนกัน The Ceremony (2013)
But that was eons ago. That Dougie's gone.แต่นั่นมันนานมาแล้ว ไม่มีดอจกี้อีกต่อไป There's Bo Place Like Home (2013)
Over the eons, tidal friction within the Earth pushed the moon away.กว่ามหายุคแรงเสียดทาน น้ำขึ้นน้ำลงภายในโลก ผลักดวงจันทร์อยู่ห่างออกไป Standing Up in the Milky Way (2014)
Life on Earth has taken quite a beating over the eons.ชีวิตบนโลกได้ดำเนิน การค่อนข้างเต้นกว่ามหายุค Some of the Things That Molecules Do (2014)
Best thing we had going for us was our intelligence, especially our gift for pattern recognition, sharpened over eons of evolution.สิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้ไปสำหรับเรา เป็นหน่วยสืบราชการลับของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญ ของเราสำหรับการรับรู้รูปแบบ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Some stars are so far away, it takes eons for their light to get to Earth.ดาวบางคนมีเพื่อให้ห่าง ไกลออกไป ก็จะใช้เวลามหายุคแสงของ พวกเขาที่จะได้รับไปยังโลก A Sky Full of Ghosts (2014)
In the years since Darwin's famous prediction, this moth species could have easily become extinct with all the others... every one of them a unique phrase of life's poetry, written in the atoms by eons of evolution.ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่การ คาดการณ์ที่มีชื่อเสียงของดาร์วิน สายพันธุ์มอดนี้อาจได้กลาย เป็นสูญพันธุ์ได้อย่างง่ายดาย กับคนอื่น ๆ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวเมอร์ลิน[n.] (yīo Moēlin) EN: Merlin   FR: Faucon émerillon [m] ; Émérillon des pigeons [m] ; Hobereau des pigeons [m] ; Faucon de roche [m]
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว[n. exp.] (yīo nok khao thøng khāo) EN: Northern Goshawk   FR: Autour des palombes [m] ; Épervier autour [m] ; Autour commun [m] ; Gros Épervier [m] ; Émouchet des pigeons [m] ; Épervier bleu [m] ; Aigle chasseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EONS    IY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eons    (n) (ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオンサイン[, neonsain] (n) neon sign [Add to Longdo]
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves) [Add to Longdo]
競翔[きょうしょう, kyoushou] (n) flying race (between pigeons) [Add to Longdo]
国際ギデオン協会[こくさいギデオンきょうかい, kokusai gideon kyoukai] (n) Gideons International (bible-in-the-hotel people) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top