ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*entwickeln*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entwickeln, -entwickeln-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I began to devise a being... into which the thought, once released, could enter and preserve itself for all humanity.Ich begann, ein Wesen zu entwickeln in das ein Gedanke, einmal freigegeben eindringen konnte und so für die gesamte Menschheit konserviert werden konnte. Fiend Without a Face (1958)
Try to develop those right away. - Could be 5 columns if it's the killer!Entwickeln Sie das schnell, das könnte viel wert sein. Inspector Maigret (1958)
- Is it easy to develop?Kann man sie leicht entwickeln? Elevator to the Gallows (1958)
Well, the attachment is a device that we are developing, sir.Dies ist eine Apparatur, die wir entwickeln, Sir. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
No, I mean that this is just the beginning of something.Nein, ich habe das Gefühl, dass sich mehr daraus entwickeln könnte. The Atomic Submarine (1959)
We want him to develop chewing gum with a pinot flavour.Er wird Kaugummi mit Weingeschmack entwickeln. The Mouse That Roared (1959)
It's a reasonably important appointment, as things go these days.Es ist ein ziemlich wichtiges Treffen, so wie die Dinge sich in diesen Tagen entwickeln. On the Beach (1959)
A most gratifying day. For the first time in sixteen years... I shall sleep well.Damals in den 1930ern, als Walt meinte, sie müssten sich weiterentwickeln und die Qualität der Zeichnungen verbessern, die Zeichenkunst in ihren Cartoons, Sleeping Beauty (1959)
(lou) Picture if you will 300 years Of backbreaking Research and labor, To develop this.Stellen Sie sich einmal vor, 300 Jahre knochenharter Recherche und harter Mühen waren nötig, um das zu entwickeln. One for the Angels (1959)
Which way around things are going to happen?Wie sich die Dinge entwickeln? The Grass Is Greener (1960)
These girls will never have the courage we had them we age.Finger weg! Aber diese Mädchen werden nicht den Charakter entwickeln wie wir. Sehen Sie. The Millionairess (1960)
Well, that is the only way man has learned and developed.Das ist die einzige Möglichkeit, sich zu entwickeln! The Time Machine (1960)
Some chose to take refuge in the great caverns... and find a new way of life below the Earth's surface.Die einen nahmen Zuflucht in den großen Höhlen, um unter der Erdoberfläche eine neue Lebensweise zu entwickeln. The Time Machine (1960)
Dismantle them. Jana!Weißt du, wieviel tausende von Stunden ich damit verbracht habe, sie zu entwickeln und zu perfektionieren? The Lateness of the Hour (1960)
In the middle of absolute insanity people pull out extraordinary resources.Und in wahnwitzigen Situationen entwickeln Menschen außerordentliche Fähigkeiten. The Guns of Navarone (1961)
It's my job to engineer a hydroelectric project, not pander to ignorant witch doctors.Meine Aufgabe ist es, ein Wasserkraftprojekt zu entwickeln, und nicht ungebildeten Medizinmännern nachzugeben. The Jungle (1961)
Some superstitions kept alive by the long night of ignorance have their own special power.Einige Aberglauben werden durch die lange Nacht der Ignoranz am Leben gehalten und entwickeln ihre eigene, spezielle Macht. The Jungle (1961)
I know these things move awfully fast sometimes but we can't afford any mistakes.Diese Dinge können sich sehr schnell entwickeln... aber wir können uns keine Fehler leisten. Experiment in Terror (1962)
Shouldn't officers use their initiative at all times?Sollten Offiziere nicht, wenn nötig, Eigeninitiative entwickeln? Lawrence of Arabia (1962)
(LAUGHING) You must try, Comrade Zilkov, to cultivate a sense of humor.Sie müssen sich bemühen, etwas Sinn für Humor zu entwickeln. The Manchurian Candidate (1962)
I figure, it's a man's patriotic duty to invent a liquid propellant if he has a mind to.Ich denke, es ist die patriotische Pflicht eines Mannes, flüssigen Treibstoff zu entwickeln, wenn er dazu in der Lage ist. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
If our adversaries manage to develop and experiment the detector... They could neutralize our atomic submarines. Which are the greatest retaliation force in the whole Western world.Wenn es unseren Gegnern gelingt, einen Detektor zu entwickeln und einzusetzen... könnten sie unsere atomaren U-Boote neutralisieren, welche die größte Vergeltungskraft in der ganzen westlichen Welt sind. OSS 117 se déchaîne (1963)
Can you develop films?Entwickeln Sie Filme? The Dark Room of Damocles (1963)
You develop films, right?Sie können doch Filme entwickeln? The Dark Room of Damocles (1963)
Why didn't you have it developed?Warum haben Sie ihn nicht entwickeln lassen? The Dark Room of Damocles (1963)
One day we must invent a faster-working venom.Wir müssen ein schneller wirkendes Gift entwickeln. From Russia with Love (1963)
It has taken 60 million years... to develop the carnivorous biped you see before you.Es dauerte 60 Millionen Jahre, den Fleischfresser zu entwickeln, den Sie hier sehen. The Haunting (1963)
Because I'd have to be a complete idiot not to want to hold you and kiss you, and make our time together a warm, wonderful moment that could grow and develop into many moments, many hours, and into something really important.Denn ich wäre ein Vollidiot, wenn ich dich nicht küssen... und unsere Zeit zu einem wundervollen Moment machen wollte... der wachsen und sich zu vielen Momenten, vielen Stunden... und zu etwas Wichtigem entwickeln könnte. The Nutty Professor (1963)
[roar] [newsreel theme]Die Britischen Inseln sind im Begriff, sich zum größten Waffenarsenal der Geschichte zu entwickeln. 36 Hours (1964)
Our ability to take care of each other ... does not develop in the same rate as technology and standards.Unsere sozialen Fähigkeiten entwickeln sich langsamer als die Industrie und der Lebensstandard. Nisse. 491 (1964)
I wanna be damn sure that thing doesn't get any ideas of its own.Das Ding sollte besser kein Eigenleben entwickeln. Fail-Safe (1964)
People who are obliged to live alone have a habit of creating company for themselves.Einsame Menschen entwickeln die Gewohnheit, sich Gesellschaft zu ersinnen. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
might turn out to be the opposite of hate.könnte sich zum Gegenteil von Hass entwickeln. Invitation to a Gunfighter (1964)
I may be able to devise an even better tank.Ich könnte einen Wasserspeicher entwickeln, der leistungsfähiger ist. Woman in the Dunes (1964)
I'm very rich and you're very poor and sooner or later you're gonna come around.Ich bin sehr reich und du bist sehr arm. Früher oder später wirst du Gefühle für mich entwickeln. What a Way to Go! (1964)
I told you you were gonna come around sooner or later.Früher oder später wirst du Gefühle entwickeln. What a Way to Go! (1964)
The latest advances are also quite inspiring.Und bei dem Fortschritt in der Elektronik entwickeln wir laufend neue Objekte. - So? - Ja! The Cybernauts (1965)
If they are ahead and they get their atomic bomb... they've won the war.Wenn das stimmt und sie ihre Atombombe entwickeln, dann haben sie den Krieg gewonnen. The Heroes of Telemark (1965)
I'm beginning to grow extremely fond of you.Ich fange an, eine starke Zuneigung zu dir zu entwickeln. What's New Pussycat (1965)
To date, you've had hallucinations you've heard voices and now you seem to have a bottle fetish.Bis heute hatten Sie Halluzinationen... haben Stimmen gehört... und jetzt scheinen Sie einen Fetisch für Flaschen zu entwickeln. Russian Roulette (1965)
Would you come upstairs with me and help me choose something nice to wear to the interviews?Grandpa versucht, völlig neue Schlaftabletten zu entwickeln. Lily Munster, Girl Model (1965)
Well, Mike, you're getting to be a first-rate photographer.Mike, Sie entwickeln sich zu einem erstklassigen Fotograf. The Man-Eater of Wameru (1966)
If you can isolate that virus, you'll be able to develop a vaccine.Wenn Sie das Virus isolieren, könnten Sie einen Impfstoff entwickeln. Miri (1966)
- Get that stuff developed, will you?- Lass das entwickeln, ja? Blow-Up (1966)
They're printing some snaps for me upstairs.Sie entwickeln gerade ein paar Testfotos für mich. Blow-Up (1966)
After years of experimenting, I have finally developed an absolutely noiseless engine.Nach Jahren habe ich endlich den lautlosen Motor entwickeln können. Psychic Kommandant (1966)
Right. Bring the film back and get it developed.Ist der Film voll, lass ihn entwickeln. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
We're developing RlMCOP for the Navy.Wir entwickeln den KÜSTEN-COP für die Navy. The Glass Bottom Boat (1966)
I am offering my services to your University of Leipzig a leading authority in my field. we will produce a defensive weapon that will make all offensive nuclear weapons and thereby... Abolish the terror of nuclear warfare.Zusammen mit Professor Lindt werden wir eine Verteidigungswaffe entwickeln, die alle nuklearen Angriffswaffen gegenstandslos macht und damit... die nukleare Kriegführung. Torn Curtain (1966)
We have other things to develop.Wir müssen andere Sachen entwickeln. A Spool There Was (1966)

German-Thai: Longdo Dictionary
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auftreten; sich entwickelnto emerge [Add to Longdo]
entfalten; entstehen; erarbeiten; entwickeln | entfaltend; entwickelnd | entfaltet; entwickeltto develop | developing | developed [Add to Longdo]
entwerfen; entwickeln | entwerfend; entwickelndto frame | framing [Add to Longdo]
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
entwickeln; sich entwickeln; (sich) entfalten | entwickelnd | entwickelt | entwickeltto develop | developing | developed | developes; develops [Add to Longdo]
entwickeln | entwickelnd | entwickelt | entwickelt | entwickelteto educe | educing | educed | educes | educed [Add to Longdo]
sich entwickeln | sich gut entwickeln; viel versprechend seinto shape up | to shape up well [Add to Longdo]
ersinnen; sich ausdenken; ausarbeiten; (Plan) schmieden; entwickelnto devise [Add to Longdo]
erzeugen; entwickeln; errechnen | erzeugend; entwickelnd | erzeugt; entwickeltto generate | generating | generated [Add to Longdo]
hervorgehen aus; sich entwickeln aus | hervorgegangento develop from; to arise from | arisen [Add to Longdo]
sich rückläufig entwickeln; sich zurückentwickelnto regress [Add to Longdo]
überentwickeln | überentwickelnd | überentwickelt | überentwickelt | überentwickelteto overdevelop | overdeveloping | overdeveloped | overdevelops | overdeveloped [Add to Longdo]
unterentwickelnunder develop [Add to Longdo]
verarbeiten; weiter verarbeiten; entwickeln | verarbeitend; weiter verarbeitend; entwickelnd | verarbeitet; weiter verarbeitet; entwickeltto process | processing | processed [Add to Longdo]
weiterentwickelnto develop further; to refine [Add to Longdo]
sich weiterentwickelnto develop; to make progress [Add to Longdo]
sich aus sich selbst weiterentwickelndself-propagating [Add to Longdo]
wieder entwickeln | wieder entwickelndto redevelop | redeveloping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] sich_entwickeln [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  entwickeln /ɛntvikəln/
   to develop; to device; to educe; to evolve; to generate; to process

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top