ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich entwickeln

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich entwickeln-, *sich entwickeln*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich entwickeln | sich gut entwickeln; viel versprechend seinto shape up | to shape up well [Add to Longdo]
auftreten; sich entwickelnto emerge [Add to Longdo]
entwickeln; sich entwickeln; (sich) entfalten | entwickelnd | entwickelt | entwickeltto develop | developing | developed | developes; develops [Add to Longdo]
hervorgehen aus; sich entwickeln aus | hervorgegangento develop from; to arise from | arisen [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guarantee you, it will develop.Ich garantiere, dass es sich entwickeln wird. Metamorphosis (1967)
They need to advance and grow.Sie müssen sich entwickeln und reifen. The Apple (1967)
Funny how things turn out, isn't it?Lustig, wie die Dinge sich entwickeln, nicht? The Swimmer (1968)
An emergent genetic biochemistry for a most innovatively reproductive form of life.Eine sich entwickelnde genetische Biochemie für eine besonders innovative und sich reproduzierende Lebensform. Crimes of the Future (1970)
It's to make people work in relation to each other... moving in the same direction... and not to violate a situation that's in the process of evolving... with a subjective phenomenon which has fuck all to do with the theme.Eine Situation sich entwickeln lassen. Sich durch subjektive Gefühle nicht "irritieren" lassen. Das habt ihr so nicht gesagt, nein, das tut mir leid. Out 1 (1971)
V'Ger must evolve.V'Ger muss sich entwickeln. Star Trek: The Motion Picture (1979)
Sewers are damp, warm and snug, just like a massive incubator.Inder Kanalisation ist es vielwärmer als oben. Niemand bemerkt sie dort, und sie können sich entwickeln wie in einem Gewächshaus. Contamination (1980)
Learn to adapt more flexibly to a developing situation.Lernen Sie, sich flexibler anzupassen, an sich entwickelnde Situationen. The Death List (1981)
That young man's gonna shape up. Let's watch him.Der junge Mann wird sich entwickeln. Two of a Kind (1983)
Uh, yes, what I mean is it's in relation to a subject that is normally wholly and exclusively within the control of the Civil Service that developments have developed.Ja, Sir Humphrey, natürlich, aber was ich meine, dass tangiert einen Bereich, der normalerweise ausschließlich von der Verwaltung kontrolliert wird, und da gab sich entwickelnde Entwicklungen. A Real Partnership (1986)
I am recommending a commission be formed for the purpose of locating an isolated spot where they can be left and allowed to develop in their own course.Ich empfehle, eine Kommission zu gründen. Zweck sollte sein, einen isolierten Ort zu finden, wo sie bleiben und sich entwickeln können. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
I did it because I enjoyed watching children learn and develop.Ich habe den Kindern gern zugesehen, wie sie lernen und sich entwickeln. A Mother's Love (1988)
But... we'll go have a look for you, and see how things is developing. Okay?Wir gehen mal nachsehen... wie die Dinge sich entwickeln, ja? Blaze (1989)
I´m really happy about the way things are turning out, aren´t you?Ich bin froh, wie die Dinge sich entwickeln, du nicht? Parenthood (1989)
What a coincidence the way things turn out, huh?Schon seltsam, wie die Dinge sich entwickeln können, was? Society (1989)
In an evolving society violence and narcissism replace...In einer sich entwickelnden Gesellschaft werden Gewalt und Narzissmus... - Schnauze! The Freshman (1990)
You see how things go, Hastings?Sehen Sie, wie die Dinge sich entwickeln, Hastings? The Case of the Missing Will (1993)
Yeah, well, I sort of think of it as a nightmare in progress.Ich sehe es mehr als einen sich entwickelnden Albtraum. New Nightmare (1994)
That can grow.Das kann sich entwickeln. Casino (1995)
We decided to give them an inheritance-- a genetic bonding-- so they might thrive and protect your world.Wir beschlossen, ihnen ein Erbe zu geben, ein genetisches Bindeglied, damit sie sich entwickeln und lhre Welt beschützen konnten. Tattoo (1995)
You know, I'll tell you one thing.Es ist schon komisch, wie die Dinge sich entwickeln. Al Goes to the Dogs (1996)
Your unconscious mind sensed these developing symptoms and tried to provide an explanation? Such recurrences of this particular illness are rare, but I will consider the possibility.Ihr Unterbewusstsein hat diese sich entwickelnden Symptome gespürt und versuchte, eine Erklärung dafür zu liefern? Favorite Son (1997)
The developing organism is using his life energy, digesting bone and tissue.Der sich entwickelnde Organismus verwendet seine Lebensenergie und verdaut seine Knochen und Gewebe. The X Files (1998)
Not knowing what it is that drives them, they keep their bodies merely to satisfy the desires of the flesh.Wir wissen nicht was sie sich entwickeln lässt Die Menschheit interessiert sich nur für kurzzeitige Befriedigungen Distortion (1998)
Still... we allowed him to evolve, and at the first sign of trouble...- Aber wir ließen ihn sich entwickeln. Und beim ersten Anzeichen von Problemen... Latent Image (1999)
- To see what he'll be.-Wozu? -Um zu sehen, wie sie sich entwickeln. Amores Perros (2000)
He wanted them to evolve and teach, but it was not a thing where "you have to teach what I taught.Er wollte, dass sie sich entwickeln und unterrichten, aber nicht sagen: "Ihr müsst das lehren, was ich euch beigebracht habe." Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
If the Menk are to flourish, they need an opportunity to survive on their own.Die Menk können sich entwickeln, wenn sie aus eigener Kraft überleben. Dear Doctor (2002)
Because what happens is, your body will get gaseous, and you'll decompose.Sonst würde der Körper zerfallen, durch die Gase, die sich entwickeln. Bad Boys II (2003)
The way things are shaping' up, it's either gonna be me or that one in there.So wie die Dinge sich entwickeln, werde es entweder ich sein oder der da. Insomnia (2003)
It'd be nice to be sure, though, about how things are gonna turn out.Es wäre allerdings schön, sicher sein zu können, darüber wie die Dinge sich entwickeln werden. The River (2003)
Your technology will evolve.Ihre Technologie wird sich entwickeln. Cogenitor (2003)
He's gonna spend all his time there. Oh, Tom.Der Junge will sich entwickeln. Surviving Christmas (2004)
His sense of language should be maturing.Sein Sprachsinn sollte sich entwickeln. Imaginary Fiends (2005)
We got a situation that's developing on the westside.Wir haben einen sich entwickelnden Vorfall, beim Westside. Target (2005)
These countries have known 100 years or more of colonization and, with colonization over, are struggling to ensure the conditions for their development. And what do they find themselves facing?Staaten, die 100 Jahre lang, vielleicht noch länger, kolonisiert waren, und die nach dem Kolonialismus für Bedingungen kämpfen, in denen sie sich entwickeln können, nur um sich daraufhin was gegenüber sehen? Bamako (2006)
More people like me grow, better it'll be for the industry.Je mehr Leute wie ich sich entwickeln, desto besser für die Branche. Episode #2.1 (2007)
Oh, you will grow, Tony.Oh, Sie werden sich entwickeln, Tony. Episode #2.1 (2007)
we must wait and see how things develop.Wir müssen warten und sehen wie die Dinge sich entwickeln. Son of Hades (2007)
Some reports say hyperbaric treatment has no effect on developing foetus.Es gibt einige Berichte, die besagen, dass eine Hyperbarbehandlung keine Auswirkung auf einen sich entwickelnden Fötus hat. Bloodless (2008)
Lloyd's a budding serial killer. The mom's victim number 2.Lloyd ist ein sich entwickelnder Serienmörder... und die Mutter ist Opfer Nummer 2. Family Meeting (2008)
I'll start the process that will give life to the Sekkari, and then I'll go to sleep until a time when I'm needed again.Ich sorge dafür, daß die Sekkari sich entwickeln können und dann gehe ich schlafen. Bis sie mich wieder brauchen. Remnants (2008)
I like to see things where they go.- Ich mag es wenn Dinge sich entwickeln. Watercolors (2008)
- Let the plot develop. Let the fruit ripen.- Die Frucht muss erst reifen, die Geschichte muss sich entwickeln, Red Rum (2009)
I like knowing how things are gonna turn out."Ich weiß gern, wie die Dinge sich entwickeln." The Grandfather (2009)
developmentally speaking. Boys at their age need constant nurture to grow into healthy individuals.Jungs in diesem Alter brauchen Herausforderungen, damit sie wachsen und sich entwickeln und gesunde Persönlichkeiten werden. Mr. Bjarnfreðarson (2009)
You just never know how things are gonna go.Man kann nie wissen, wie die Dinge sich entwickeln. A Dark Road (2010)
Slower metabolism, evolving blood types.Langsamere Stoffwechsel, sich entwickelnde Blutgruppen. What Lies Below (2010)
This is an interesting turn of events.Ist ja interessant, wie die Dinge sich entwickeln. Children of the Damned (2010)
Our job is to create a family for them and to build a community that they can really thrive in and where they can find their own niche to really be the individual that they really are.Unsere Aufgabe ist es für sie eine Familie zu schaffen, und eine Gemeinschaft zu bilden wo sie sich entwickeln können wo sie ihre Nische finden können, sich selbst zu sein. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sich entwickeln /ziçɛntvikəln/
   to develop; to emerge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top