Search result for

*easement*

(35 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: easement, -easement-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easement[N] สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย), See also:
appeasement[N] การพะเน้าพะนอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal easementภาระจำยอมโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-easementคล้ายภาระจำยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
easementสิทธิใช้ภาระจำยอม, สิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would anybody like to share their thoughts on why appeasement did not work?มีใครอยากจะเล่าไหม ว่าความคิดของพวกเขา ว่าทำไมการยอมสละถึงไม่ได้ผล? If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Appeasement is never the answer in the face of naked aggression.การปลอบใจไม่เคยเป็นคำตอบ ในการเผชิญกับการรุกรานทั่วไป Fall from Grace (2011)
I'm Alan Quick, channel 10, and technically, I'm standing on a public easement.ผมชื่อ อลัน ควิก จากช่อง 10 ผมเป็นช่างเทคนิค, อันที่จริงแล้วผมยื่นนอกเขตบ้านคุณ Grace (2011)
Sacrifice, by its strictest definition, takes something precious in exchange for the appeasement of a higher power...การเสียสละ โดยนิยามแล้ว คือการให้สิ่งมีค่า Sacrifice (2013)
Because that's called appeasement.เพราะนั่นเรียกว่า "การเอาใจ" Alternative History of the German Invasion (2013)
Here in England, you may like appeasement, but I don't.ที่นี่ในประเทศอังกฤษคุณอาจ ต้องการการปลอบใจ แต่ฉันทำไม่ได้ Denial (2016)
I don't think you should be using a word like appeasement.ผมไม่คิดว่าคุณควรจะใช้คำว่า เหมือนปลอบใจ Denial (2016)
I have an easement with the previous owner of your property.ผมมีสัญญากับเจ้าของที่ดินคนเก่าให้เข้ามาได้ Logan (2017)
Wasn't there a Lord Darlington involved in that appeasement business that got us into the war?War nicht ein Lord Darlington verwickelt... in dieser Appeasement-Sache? The Remains of the Day (1993)
So let's hope appeasement doesn't run in familiesHoffentlich ist Appeasement nicht erblich. Thirteen Days (2000)
Chamberlain's appeasement tragedy up to the agreement in Munich.Chamberlains Appeasement-Tragödie von der Konferenz im Rheinhotel Dreesen bis zum Münchener Abkommen. The State I Am In (2000)
Come upstairs, Hallam.Aber wir glauben nicht an AppeasementA Faraway Country About Which We Know Nothing (2012)
What's that?Die Appeasement-Politik ist zu Ende. Somewhere Over the Rainbow (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEMENT    IY1 Z M AH0 N T
APPEASEMENT    AH0 P IY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appeasement    (n) (@1 p ii1 z m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwichtigungspolitik {f}appeasement [Add to Longdo]
Erfüllungspolitik {f}policy of appeasement [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
地役権[ちえきけん, chiekiken] (n) easement [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs) appeasement [Add to Longdo]
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绥靖[suí jìng, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to pacify; to appease; appeasement [Add to Longdo]
绥靖主义[suí jìng zhǔ yì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] appeasement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easement \Ease"ment\, n. [OF. aisement. See {Ease}, n.]
   1. That which gives ease, relief, or assistance; convenience;
    accommodation.
    [1913 Webster]
 
       In need of every kind of relief and easement.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A liberty, privilege, or advantage, which one
    proprietor has in the estate of another proprietor,
    distinct from the ownership of the soil, as a way, water
    course, etc. It is a species of what the civil law calls
    servitude. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A curved member instead of an abrupt change of
    direction, as in a baseboard, hand rail, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top