ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easement

IY1 Z M AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easement-, *easement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easement[N] สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย), See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
easementสิทธิใช้ภาระจำยอม, สิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an easement with the previous owner of your property.ผมมีสัญญากับเจ้าของที่ดินคนเก่าให้เข้ามาได้ Logan (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEMENT IY1 Z M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
地役権[ちえきけん, chiekiken] (n) easement [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs) appeasement [Add to Longdo]
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easement \Ease"ment\, n. [OF. aisement. See {Ease}, n.]
   1. That which gives ease, relief, or assistance; convenience;
    accommodation.
    [1913 Webster]
 
       In need of every kind of relief and easement.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A liberty, privilege, or advantage, which one
    proprietor has in the estate of another proprietor,
    distinct from the ownership of the soil, as a way, water
    course, etc. It is a species of what the civil law calls
    servitude. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A curved member instead of an abrupt change of
    direction, as in a baseboard, hand rail, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easement
   n 1: (law) the privilege of using something that is not your own
      (as using another's land as a right of way to your own
      land)
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top