Search result for

*daten*

(119 entries)
(1.0475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: daten, -daten-
Possible hiragana form: *だてん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedateness[N] ความใจเย็น, See also: ความสุขุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bio-data?Bio-DatenParty of Five (2010)
Soldiers!SoldatenHell on Wheels (2005)
Soldiers!SoldatenThe Legend of Hercules (2014)
60,000 soldiers!60.000 SoldatenThe Warriors (1979)
The revise list to candidates for the requested order.Die Kandidatenliste für die Tapferkeitsauszeichnung. Caligula (1979)
Guards. Take him away.Soldaten, schafft ihn fort. Caligula (1979)
Scouts and electronic surveillance confirm that we have reached our haven, that planet which is home to our ancestor brothers:Die elektronischen Daten bestätigen, dass wir endlich unseren Zufluchtsort erreicht haben. Der Planet, der die Heimat der Brüder unserer Vorfahren ist. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Respiratory readout on that first ship indicates two people onboard.Die Atmungsdaten des ersten Schiffes zeigen an: Zwei Personen an Bord. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Soldiers were trying to put her into a large...Soldaten trieben das Kind in einen... Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I hate to tell you this, but there's two soldiers right behind us and a bomb about to go off right in front of us.Ich möchte sie nicht kritisieren, aber hinter uns sind Soldaten und vor uns eine Rakete, die gleich hochgeht. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I was just going over some calculations.Ich prüfe nur einige DatenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
By morning the soldiers will be everywhere.Morgen werden überall Soldaten sein. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
There was this soldier in this awful battle and when he came home he had this limp and this sad, faraway look in his eyes.Da gab es diesen Soldaten in dem schrecklichen Kampf, und als er nach Hause kam, hinkte er und hatte diesen traurigen, entrückten Blick. The Furlough (1980)
Well, soldiers get distracted that way.Soldaten passiert das häufig. The Furlough (1980)
- Making eyes at a soldier.- Mit Soldaten geflirtet. The Idol (1980)
Soldiers who've been in combat too long.Soldaten, die zu lange im Krieg waren. The Last Straw (1980)
On that date, Major Willard with complete disregard for his own safety rescued several wounded men bringing them to safety from the guns of low-flying enemy aircraft.An diesem Tag rettete Major Willard ohne jeden Gedanken an seine eigene Sicherheit zu verschwenden, mehrere verwundete Soldaten, die er vor den tieffliegenden feindlichen Flugzeugen in Sicherheit brachte. The Medal (1980)
He parachuted into Sicily on a special assignment with a Ranger outfit and he had to kill off a lot of enemy troops in action.Ein Spezialeinsatz. Er sprang über Sizilien mit Gebirgsjägern ab und tötete im Kampf jede Menge feindliche SoldatenThe Medal (1980)
Soldiers will be coming home with their mustering-out pay.Soldaten werden mit ihrem Sold nach Hause kommen. The Outrage: Part 1 (1980)
And we send soldiers oversea to fight for freedom and people over here don't even have it.Und wir schicken Soldaten ins Ausland, um für Freiheit zu kämpfen, wenn die Menschen hier nicht einmal frei sind. The Outrage: Part 1 (1980)
And negro soldiers are being killed just as dead as white ones.Und schwarze Soldaten werden genauso getötet wie weiße. The Outrage: Part 1 (1980)
A few million GIs come to France and they lose your records.Eine Million Soldaten gehen nach Frankreich und du gehst verloren. The Outrage: Part 2 (1980)
I guess not too many soldiers overseas get birthday cakes.In Übersee bekommen wohl nur wenige Soldaten Geburtstagskuchen. The Pledge (1980)
There's a 10 percent discount on some items there, to servicemen.Soldaten bekommen auf einige Dinge dort 10 % Rabatt. The Pledge (1980)
[SOLDIERS CHATTERING](SOLDATEN REDEN DURCHEINANDER) The Pledge (1980)
There are hundreds of abandoned minefields all over France and thousands of idle soldiers could be put to work dismantling them.Überall in Frankreich gibt es Hunderte von alten Minenfeldern und Tausende unbeschäftigter Soldaten, die sie doch entschärfen könnten. The Premonition (1980)
I cannot get involved with an American soldier especially one who is so soon to return home.Ich kann mich nicht auf einen amerikanischen Soldaten einlassen, schon gar nicht auf einen, der schon bald heimkehrt. The Premonition (1980)
Only now it's civilians instead of soldiers who are the casualties.Nur, dass es jetzt Zivilisten sind, die sterben, nicht SoldatenThe Premonition (1980)
All the promises I made to myself and I have fallen in love with an American soldier.Obwohl ich schwor, es nicht zu tun, habe ich mich doch in einen amerikanischen Soldaten verliebt. The Premonition (1980)
You're working a darned sight harder than most soldiers I know, including me.Du arbeitest um einiges härter als die meisten Soldaten, die ich kenne. The Prodigals (1980)
SOLDIERS:SOLDATENThe Prodigals (1980)
[SOLDIERS CHATTERING](SOLDATEN REDEN DURCHEINANDER) The Prodigals (1980)
Jason's out there training soldiers to be on the front line.Jason bildet Soldaten für die Front aus. The Prodigals (1980)
We have a lovely collection of records and one of them I'm sure our fighting men are going to enjoy is by Mr. Al Jolson.Wir haben eine schöne Plattensammlung, ich bin sicher, eine wird unseren Soldaten besonders gefallen, sie ist von Mr. Al Jolson. The Triumph (1980)
Mr. Godsey, the ladies are giving a soiree for some of our servicemen.Mr. Godsey, die Damen geben eine Soiree für unsere SoldatenThe Triumph (1980)
These ladies have entertained hundreds of our servicemen who otherwise would spend their time in dens of iniquity in Charlottesville.Diese Damen unterhalten Hunderte Soldaten, die ihre Zeit sonst in Lasterhöhlen in Charlottesville verbrächten. The Triumph (1980)
I was on my way there with a group of replacements.Ich war mit einem Trupp Ersatzsoldaten dorthin unterwegs. The Triumph (1980)
All we were trying to do is to help make it a memorable evening for some gallant young men from Rockfish.Wir wollten nur einen unvergesslichen Abend ausrichten für ein paar galante Soldaten aus Rockfish. The Triumph (1980)
Time after time they have sold us food without ration stamps so we could entertain soldiers.Immer wieder verkauften sie uns Lebensmittel ohne Marken, damit wir die Soldaten bewirten konnten. The Triumph (1980)
Once when no soldiers showed up Mr. Godsey sold us gasoline without stamps.Als mal gar keine Soldaten gekommen waren, verkaufte Mr. Godsey uns Benzin ohne Marken. The Triumph (1980)
So that we could drive to Rockfish to get more soldiers to come to the soiree we had planned.Um in Rockfish mehr Soldaten zur Soiree, die wir geplant hatten, zu holen. The Triumph (1980)
We're all soldiers of one sort or another.Wir sind alle irgendwie SoldatenThe Triumph (1980)
There's some German soldiers holed up in a town about 15 miles from here.In einer Stadt 25 km von hier verstecken sich deutsche SoldatenThe Triumph (1980)
My brother Jason was training recruits at nearby Camp Rockfish and like all servicemen, forming the close relationships that became so important during the war.Mein Bruder Jason bildete in Camp Rockfish Rekruten aus, und formte enge Freundschaften, wie alle Soldaten, was im Krieg besonders wichtig war. The Unthinkable (1980)
I remember during the last war seeing pictures of German soldiers bayoneting babies.Im letzten Krieg gab es Bilder von deutschen Soldaten, die Babys aufspießten. The Unthinkable (1980)
Mary Ellen's husband was killed at Pearl Harbor I've got three brothers in the service, and you want it to go on?Mary Ellens Mann kam in Pearl Harbor um, 3 meiner Brüder sind Soldaten und du willst, dass er weitergeht? The Valediction (1980)
And for us at home, fathers, mothers children, wives, sisters and brothers of brave men overseas whose thoughts and prayers are ever with them help us, Almighty God, to bear sorrows that may come to impart our courage unto our sons wheresoever they may be.Und uns daheim, die Väter, Mütter, Kinder, Ehefrauen, Schwestern und Brüder unserer tapferen Soldaten in Übersee, deren Gedanken und Gebete sie immer begleiten, hilf uns, allmächtiger Gott, kommendes Leid zu ertragen, unseren Mut an unsere Söhne weiterzugeben, wo immer sie sich auch befinden mögen. The Valediction (1980)
That is, the boys enlisted in the Army, all four of us.Damit meine ich, die Jungen wurden Soldaten, wir alle 4. The Valediction (1980)
We'll get to that if we've got time afterthe National Data Base.Schön, Jim, dazu kommen wir, wenn nach der Nationalen Datenbank dafür noch Zeit bleibt. Big Brother (1980)
I don't think people are really interested in the Data Base.Ich glaube nicht, dass die Zuschauer sich wirklich für die Datenbank interessieren. Big Brother (1980)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedateness    (n) (s i1 d ei1 t n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
打点[だてん, daten] (n) จุดเชื่อม

German-Thai: Longdo Dictionary
Daten(n) |pl| ข้อมูล, See also: die Angaben
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussdaten {pl}runoff data [Add to Longdo]
Adressdaten {pl}address data [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing [Add to Longdo]
Alphadaten {pl} [comp.]alpha data [Add to Longdo]
Altdaten {pl}; veraltete Daten {pl}aged data [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Anlagenstammdaten {pl}asset master data [Add to Longdo]
Anlagenstammdatenübernahme {f}asset master data transfer [Add to Longdo]
Anwendungsdaten {pl}application data [Add to Longdo]
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data [Add to Longdo]
Aspirant {m}; Anwärter {m}; Kandidat {m} | Aspiranten {pl}; Anwärter {pl}; Kandidaten {pl}aspirant | aspirants [Add to Longdo]
Aufstellung {f}; Nominierung {f} (Kandidaten; Spieler)nomination [Add to Longdo]
Ausgangsdaten {pl}; Urdaten {pl}raw data [Add to Longdo]
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks [Add to Longdo]
Auslegungsdaten {pl}technical data [Add to Longdo]
Ausschussdaten {pl}garbage [Add to Longdo]
Bandetikett {n}; Datenträgeretikett {n}volume label [Add to Longdo]
Baud-Rate {f}; Baudrate {f}; Datenübertragungsgeschwindigkeit {f}baud rate [Add to Longdo]
Belegschaftsdaten {pl}personnel records [Add to Longdo]
Betriebs- und Maschinendatenerfassung {f}operating and machine data logging [Add to Longdo]
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}operating data logging [Add to Longdo]
Bezugsdaten {pl}acquisition data [Add to Longdo]
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät {n}video terminal [Add to Longdo]
Blinddaten {pl}dummy data [Add to Longdo]
Buchhaltungsdaten {pl}accounting data [Add to Longdo]
Chiffrierdaten {pl}cryptodata [Add to Longdo]
Computer {m}; Rechner {m}; Datenverarbeitungsanlage {f} | Computer {pl}; Rechner {pl} | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Datenart {f}data typ [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Daten aufrufento activate a file [Add to Longdo]
Daten zerstören; Dateien beschädigen [comp.]to mung data [coll.] [Add to Longdo]
Datenmanipulation {f}; Bearbeitung von Daten {f} [comp.]data munging [Add to Longdo]
Daten {pl}; Angaben {pl}; Einzelheiten {pl}; Unterlagen {pl}data [Add to Longdo]
Datenabruf {m}data retrieval [Add to Longdo]
Datenarchiv {n}storage archive [Add to Longdo]
Datenaufbereitung {f}data preparation [Add to Longdo]
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging [Add to Longdo]
Datenausgabe {f}data output [Add to Longdo]
Datenaustausch {m}data exchange [Add to Longdo]
Datenaustausch {m}; transfer {m}messaging [Add to Longdo]
Datenbank {f} | Datenbanken {pl}database; data base | databases [Add to Longdo]
Datenbank {f}data warehouse [Add to Longdo]
Datenbank {f}data bank [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache {f}query language [Add to Longdo]
Datenbankanbindung {f}database connection [Add to Longdo]
Datenbankerstellung {f}database production [Add to Longdo]
Datenbankmaschine {f}datadase machine [Add to Longdo]
Datenbankmodel {n}data base model [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents [Add to Longdo]
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
四頭立ての馬車[よんとうだてのばしゃ, yontoudatenobasha] (n) coach and four; four horse coach [Add to Longdo]
生みの親より育ての親[うみのおやよりそだてのおや, uminooyayorisodatenooya] (exp) (id) A foster parent is dearer than a real parent [Add to Longdo]
堕天使[だてんし, datenshi] (n) fallen angel; demon [Add to Longdo]
打点[だてん, daten] (n) runs batted in; RBI; (P) [Add to Longdo]
溶接打点[ようせつだてん, yousetsudaten] (n) welding point [Add to Longdo]
韋陀天[いだてん, idaten] (n) {Buddh} Wei-To (temple guardian sometimes confused with Vajrapani) [Add to Longdo]
韋駄天[いだてん, idaten] (n) (1) {Buddh} Skanda (swift-footed guardian deity); (2) great runner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
羅列[られつ, raretsu] aufzaehlen, Beispiele_aufzaehlen, (Daten) vorlegen [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  daten [daːtən]
     data
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Daten [daːtən] (n) , pl.
     data; dates
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top