ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chesterfield*

CH EH1 S T ER0 F IY2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chesterfield, -chesterfield-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chesterfield(n) โซฟาขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
chesterfield(n) เสื้อคลุม, เก้าอี้นวมยาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only smoke Chesterfield's now.ฉันอยากขอโทษเธอมาตั้งนานแล้ว เกี่ยวกับบ้านหลังนั้น มันควรเป็นของเธอไม่ใช่ฉัน Memoirs of a Geisha (2005)
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90 Imagine Me & You (2005)
For the murder of oswald chesterfield cobblepot.ข้อหาฆาตกรรมออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ ค๊อบเบิ้ลพอต Spirit of the Goat (2014)
You're under arrest for the murder of Oswald Chesterfield Cobblepot.คุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรม ออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ คอบเบิ้ลพอต Penguin's Umbrella (2014)
He had a little shoe shop down on Chesterfield.พ่อฉันมีร้านรองเท้าเล็กๆ ใน Chesterfield Flash of Two Worlds (2015)
- None of those Chesterfields.- Igitt, das sind ja Chesterfield. Breathless (1960)
Now happily, there are no blocks to get in the way of the full pleasure of chesterfield.Glücklicherweise stehen dem vollen Genuss von Chesterfield keine Wände im Weg. A Piano in the House (1962)
But there's really only one way to tell a chesterfield story and that's simply to say that great tobaccos make a wonderful smoke.Aber es gibt nur einen Weg, die Geschichte von Chesterfield zu erzählen und die lautet ganz einfach, dass toller Tabak eine wunderbare Zigarette macht. Dead Man's Shoes (1962)
Try chesterfields. They satisfy.Probieren Sie Chesterfields. Dead Man's Shoes (1962)
Here in one cigarette, a chesterfield, is all the flavor and taste of 21 of the world's finest tobaccos, aged mild and then blended mild.In einer Zigarette von Chesterfield steckt der ganze Geschmack und das Aroma der besten 21 Tabaksorten der Welt. Schonend getrocknet und dann vermischt. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
Smoke for pleasure, smoke chesterfield.Rauchen Sie Genuss, rauchen Sie Chesterfield. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
I prefer to smoke chesterfields and get the rich taste of 21 great tobaccos.Ich bevorzuge Chesterfields zu rauchen, um in den Genuss von 21 Tabaksorten zu kommen. Little Girl Lost (1962)
Smoke for pleasure, smoke chesterfields.Rauchen Sie aus Genuss, rauchen Sie Chesterfields. Little Girl Lost (1962)
Try chesterfields and you'll discover 21 great tobaccos make 20 wonderful smokes.Probieren Sie Chesterfields und Sie werden erleben, wie aus 21 Tabaksorten 20 wundervolle Zigaretten werden. Showdown with Rance McGrew (1962)
Chesterfield king extra length- sure, and more, for only chesterfield king gives you the wonderful taste of 21 great tobaccos.Chesterfield King, Extralänge? Sicher, und noch mehr. Denn nur Chesterfield King bietet Ihnen den wunderbaren Geschmack von 21 Tabaksorten. The Gift (1962)
This cigarette- chesterfield king- gives all the advantages of extra length and much more.Diese Zigarette, Chesterfield King, bietet all die Vorteile von Extralänge und vieles mehr. The Little People (1962)
No it's the Chesterfield!Ein Chesterfield! The Attila the Hun Show (1970)
The green Chesterfield is coming in at number 3 to take guard now.Das grüne Chesterfield kommt auf drei und geht in Verteidigungsstellung. The Attila the Hun Show (1970)
And now the green Chesterfield has taken guard and Iceland are putting on their spin dryer to bowl.Das grüne Chesterfield geht in Verteidigungsstellung... und Island setzt die Schleuder für den Wurf ein. The Attila the Hun Show (1970)
He'd arrive each morning, with a hideous broad, a filthy rich American, the widow of Chesterfield.Gardel tauchte mit einer furchtbaren Frau auf, einer stinkreichen Amerikanerin, die Witwe von Chesterfield. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Ten Chesterfield for a crown for a beautiful lady.Zehn Chesterfields für eine Krone für die schöne Dame. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
He smokes Chesterfields.Er raucht Chesterfields. The Seagull's Laughter (2001)
Got a pack of Chestertields.Ich habe ein Päckchen Chesterfields. Hart's War (2002)
All those Chesterfields finally caught up with him.All diese Chesterfields(Zigaretten) haben ihn schließlich eingeholt. Exeunt Omnes (2003)
This is my partner, Chesterfield McMillan, and wife.Das ist mein Partner, Chesterfield McMillan, samt Ehefrau. There Might Be Blood (2008)
All right, bring bauer. We're at 2211 chesterfield.Okay, bring Bauer mit, die Adresse ist 2211 Chesterfield. Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
I'm from Chesterfield.Ich bin aus Chesterfield. Children of Earth: Day One (2009)
He looks like an old Chesterfield chair.Er sieht aus wie ein alter Chesterfieldstuhl. Rottenetter (2009)
Why, it's lit up like a smooth, refreshing Chesterfield.Er leuchtet wie eine milde, erfrischende Chesterfield. Reincarnation (2011)
Becky, I have your person-to-person from Chesterfield- Becky, ich habe Ihre Verbindung mit Chesterfield. Moonrise Kingdom (2012)
On Chesterfield.An der Chesterfield. Better Half (2012)
Chesterfields?Okay, Chesterfield. Tom und Hacke (2012)
Thank you for answering our questions, Mr. Chesterfield.Danke, dass Sie unsere Fragen beantworten, Mr. Chesterfield. Je Ne Sais What? (2013)
- Dr. Chesterfield.Dr. Chesterfield. Je Ne Sais What? (2013)
That's background on Dr. Chesterfield.- Das ist Hintergrundinformation über Dr. Chesterfield. Je Ne Sais What? (2013)
For an incredibly prestigious internship with Russell Berger, the number one specialist at Sutton and Chesterfield's.Für ein unglaublich angesehenes Praktikum bei Russell Berger, der führende Spezialist bei Sutton und Chesterfield's. Pregnant Paws (2013)
This is Sutton and Chesterfield, not Craigslist.Das ist Sutton und Chesterfield, und keine Anzeigenseite im Internet. Chock Full O' Nuts (2013)
Sutton and Chesterfield will be paid for their work.Sutton und Chesterfield wird für ihre Arbeit bezahlt werden. Hammertime (2013)
Oh, I would love to help you, but unfortunately Sutton and Chesterfield has a strict policy against that.Ich würde ihnen gerne helfen, aber leider gibt es strenge Vorschriften bei Sutton und Chesterfield dagegen. Hammertime (2013)
The reputation of Sutton and Chesterfield is at stake.Der Ruf von Sutton und Chesterfield steht auf dem Spiel. Hammertime (2013)
Whoa. The next big item up for auction by Sutton Chesterfield.Das nächste große Stück für die Auktion von Sutton und Chesterfield. Bones to Pick (2013)
I'm taking a sabbatical from Sutton Chesterfield.Ich nehme ein Sabbatjahr bei Sutton und Chesterfield. Bones to Pick (2013)
I hear you like Chesterfields.Wie ich höre, magst du Chesterfields. The Old Ship of Zion (2013)
Chesterfield cleared him.Chesterfield hat ihn freigegeben. Berlin (No. 8) (2014)
You want me to get Chesterfield on the line?Soll ich Chesterfield ans Telefon holen? Berlin (No. 8) (2014)
You are helping to run the Hampton's office of Sutton and Chesterfield.Du hilfst uns das Hampton Büro von Sutton und Chesterfield zu betreiben. All in the Family (2014)
I'm taking a sabbatical from Sutton and Chesterfield.- Ich nehm eine Auszeit von Sutton Chesterfield. Goodwill Stunting (2014)
Sutton and Chesterfield fired me.Sutton Chesterfield hat mich gefeuert. Goodwill Stunting (2014)
I know things about the Chesterfields, those awful people.Ich weiß Dinge über die Chesterfields, diese schrecklichen Leute. Goodwill Stunting (2014)
We are no longer with Sutton and Chesterfield.Wir sind nicht länger bei Sutton Chesterfield tätig. Goodwill Stunting (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้านั่งยาว(n) sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count Unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้นอน(n) couch, See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield, Example: คุณท่านนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้นอน ส่วนข้าพเจ้านั่งกับพื้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่มีรูปยาว ใช้สำหรับนอน
เก้าอี้ยาว(n) sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้านั่งยาว[mānang yāo] (n, exp) EN: sofa ; couch ; chesterfield  FR: sofa [ m ] ; divan [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHESTERFIELD CH EH1 S T ER0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chesterfield (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfield (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfields (n) tʃˈɛstəfiːldz (ch e1 s t @ f ii l d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェスターフィールド[chiesuta-fi-rudo] (n) chesterfield [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chesterfield \chesterfield\ n.
   1. a davenport with upright armrests.
    [WordNet 1.5]
 
   2. a fitted overcoat with a velvet collar.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chesterfield
   n 1: suave and witty English statesman remembered mostly for
      letters to his son (1694-1773) [syn: {Chesterfield},
      {Fourth Earl of Chesterfield}, {Philip Dormer Stanhope}]
   2: an overstuffed davenport with upright armrests
   3: a fitted overcoat with a velvet collar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top