หรือคุณหมายถึง %ceßpit%?
Search result for

*cesspit*

(8 entries)
(1.3363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cesspit, -cesspit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cesspit[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspool, sink, sump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The cesspits of Dol Guldur have been emptied.ทุกคนตกอยู่ในอันตราย The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Let's get out of this cesspit.ไปจากที่นี่กันเหอะ Oneechanbara: The Movie (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cesspit    (n) (s e1 s p i t)
cesspits    (n) (s e1 s p i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jauchengrube {f}; Jauchegrube {f}; Senkgrube {f}; Latrine {f}; Kloake {f}cesspool; cesspit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污水坑[wū shuǐ kēng, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄥ, ] cesspit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top