Search result for

*breit*

(147 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: breit, -breit-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How did you get that? - New Breitling.นายรู้ได้ไง ไบรท์ลิงก์รุ่นใหม่ The Blind Banker (2010)
Wow, a breitling.ว้าว ไบร์ทลิ่ง Duress (2012)
You didn't get a Breitling watch or Prada shoes on a rent-a-cop's salary.คุณคงไม่มีนาฬิกาไบร์ทลิ่ง หรือใส่รองเท้าพราด้า จากเงินเดือนการ์ดหรอก The Gunk in the Garage (2012)
voodooism, zombies- have been around for centuries.Voodoo und Zombies und dergleichen seit Jahrhunderten verbreitet. Zombie (1979)
It will no longer be a source of torment.Es wird kein Elend mehr verbreiten. Unidentified Flying Oddball (1979)
Send the word.Verbreitet die Nachricht. The Warriors (1979)
The Riffs sent out the word, they want 'em alive.Die Riffs ließen verbreiten, sie wollen sie lebend. The Warriors (1979)
seven degrees eighteen minutes north latitude, 138 degrees eleven minutes east longitude!7°18° nördlicher Breite, 138°11 östlicher Länge. Pirates of the 20th Century (1980)
Feet spread. Now.Beine breitThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Feet spread. Now. That's it.Beine breitThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Another great human plan heard from:Auch eine verbreitete menschliche Eigenschaft. The Return of Starbuck (1980)
It gets to be a pretty sad state of affairs when these nature groups start using little children to perpetrate lies and propaganda.Ist es nicht beschämend, dass diese Naturschützer inzwischen schon kleine Kinder einsetzen, um ihre Lügen und ihre Propaganda zu verbreiten? The Super Scouts: Part 1 (1980)
I think you ought to paint it fire-engine red with a big white stripe down the side.Mal das Auto doch knallrot an, mit einem breiten, weißen Seitenstreifen. The Last Straw (1980)
News doesn't stay in one place very long around here.Hier verbreiten sich Neuigkeiten sehr rasch. The Travelling Man (1980)
Got me drunk so as I can't tease the newly weds?Ich bin so breit gewesen, dass ich nicht mal das Brautpaar necken konnte. Two Champions of Death (1980)
You know, after that incident in town, we're just within one damn inch... of having our names splattered all over the newspaper... and I don't have to tell you what an embarrassing situation... that can put all of us in.Nach dem Vorfall in der Stadt waren wir nur um Haaresbreite davon entfernt, unsere Namen in jeder Zeitung zu lesen und ich muss nicht erwähnen, in welch peinliche Lage uns das alle bringen kann. Tom Horn (1980)
People who live in this sort of disorder... this sort of moral and physical sewer... they spread it around them like an infectious disease.Menschen, die in so einem Chaos leben, in dieser Art moralischer Kloake, die verbreiten es wie eine ansteckende Krankheit. Bad Timing (1980)
Spreading your ideas across Europe.Ihre Ideen in Europa zu verbreiten. The Lady Banker (1980)
Wide shoulders, tanned dark eyes, energetic chin ... - Go on, please.Breite Schultern, braungebranntes Gesicht zwei kastanienbraune Augen, ein energisches Kinn. The Taming of the Scoundrel (1980)
Mr. Brubaker, sir... I wouldn't go around and be putting these ideas in nobody's head.Mr. Brubaker, Sir... ich würde solche Ideen nicht verbreiten. Brubaker (1980)
He's the best marksman in the mountains.Er ist der schärfste Schütze weit und breitLa Cage aux Folles II (1980)
- Eh, Ricky, what happens now?Hey Ricky, macht sie die Beine nicht breitHouse on the Edge of the Park (1980)
Our valorous comrade, Enderbreith Small who was in my film is here with usUnsere Genossin Enderbreit Small, aus meinem Film, ist hier bei uns! City of Women (1980)
I widened that trail.Ich hab den Pfad breiter gemacht. Coal Miner's Daughter (1980)
Anyway, if you want to offer me work... you can always try your luck with my agent:Sollten Sie mir jedoch einen Vorschlag oder ein Angebot zu unterbreiten haben, können Sie ja unter nochmaliger Bemühung lhres Zeigefingers versuchen, meinen lmpresario zu erreichen: The Umbrella Coup (1980)
And from the serrations, the width of the cut, the depth approximately 3 inches into the flesh I'd say it matches the other killing pretty close. Close enough.Und nach der Verzahnung, der Breite und der Tiefe, etwa 8 cm, der Wunden zu urteilen, würde ich sagen, dass die beiden Morde so ziemlich zusammenpassen. Cruising (1980)
The other night he got stoned out. Came on to a guy at the Eagle's Nest.Neulich war er im Eagle's Nest total breit und baggerte einen Typen an. Cruising (1980)
The depth and the width of the stab wounds could all have been made with this type blade.Solche tiefen und breiten Stichwunden konnten mit dieser Art von Klinge gemacht werden. Cruising (1980)
"as thugs and killers have taken over" "our streets, our parks, our lives."Die Politiker stehen untätig daneben, ...während Rowdys und Killer sich breitmachen in unseren Straßen, in unseren Parks, in ganz New York. The Exterminator (1980)
Dispirited, Coppice had made a hesitant start on Katan, one of the more popularly spoken of the mutant languages.Entmutigt hatte Coppice es mit Katan, einer der verbreitetsten mutierenden Sprachen, versucht. The Falls (1980)
Raskado met Gandy Ova, a cartographer employed by the Ornithological Society to plot the distribution of owls in the Black Mountains.Sie war beauftragt, die Verbreitung von Eulen in den Black Mountains aufzuzeichnen. The Falls (1980)
This film had been used by Van Hoyten to reinforce the view that Tulse Luper was incapable of distinguishing good jokes from bad, and was described by Gang Lion as "a piece of cinematic guano."Dieser Film hatte Van Hoyten dazu gedient, die Ansicht zu verbreiten, dass Tulse Luper keine guten Witze zu schätzen wusste, und Gang Lion nannte ihn "ein Stück filmischen Guanos". The Falls (1980)
They didn't last long in those latitudes, I can tell you.In diesen Breitengraden hielten sie nicht lange durch. Herbie Goes Bananas (1980)
Mr. Desmond, as the person in charge of this station, you will be held directly responsible for the dissemination of any tendentious news.Als Leiter dieses Senders halte ich Sie direkt verantwortlich für die eventuelle Verbreitung unsachlicher Berichte. Nightmare City (1980)
The infection is like an oil stain, and who knows how far the contagion has spread now.- Verseuchung ist wie eine Öllache. Wer weiß, wie weit sie sich ausgebreitet hat. Nightmare City (1980)
Ying Chi is naughtyJing Shang treibt sich gerne herum und breitet mir da durch Unannehmlichkeiten. Ming jian (1980)
Also, newspapers like your own print lies, sayin' they're Robin Hoods. That doesn't help a great deal, either.Außerdem verbreiten Zeitungen wie Ihre Lügen, vergleichen sie mit Robin Hood. The Long Riders (1980)
She's drunk already.Sie ist ziemlich breitLoulou (1980)
Show Greece to her in all its glory.Breite vor ihr Griechenland in seiner ganzen Größe aus. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And he's largeEr ist breit Popeye (1980)
He's largeEr ist breit Popeye (1980)
LargeBreit Popeye (1980)
LargeBreit Popeye (1980)
But he's largeAber er ist breit Popeye (1980)
But he's largeAber er ist breit Popeye (1980)
If you feel like spreading out you have the rest of the hotel to move around in.Und wenn sie sich ausbreiten möchten haben sie den Rest des Hotels um sich zu bewegen. The Shining (1980)
Look, the sport has to appeal to a wider audience... -Yes...Der Sport hat das Zeug, ein breiteres Publikum anzusprechen... Spetters (1980)
I see, the full complement of the nasties.Verstehe, die ganze Bandbreite der Übel. Stardust Memories (1980)
You know, it's starting to get dark, there's no people, there's no...Es wird langsam dunkel, kein Mensch weit und breit, kein... Stardust Memories (1980)
We'd like to discuss with you some ideas we think would make life easier for all.Wir möchten gerne Vorschläge unterbreiten... die uns allen das Leben leichter machen könnten. Stir Crazy (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
BREIT    B R IY1 T
BREITMAN    B R AY1 T M AH0 N
WEGBREIT    W EH1 G B R AY2 T
BREITLING    B R AY1 T L IH0 NG
BREITZMAN    B R AY1 T S M AH0 N
BREITLING    B R AY1 T AH0 L IH0 NG
BREITBACH    B R AY1 T B AA2 K
BREITHAUPT    B R AY1 TH AW0 P T
BREITBARTH    B R AY1 T B AA2 R TH
BREITWEISER    B R AY1 T W AY2 S ER0
BREITENBACH    B R AY1 T AH0 N B AA0 K
BREITKREUTZ    B R AY1 T K R OY2 T S
BREITENSTEIN    B R AY1 T AH0 N S T IY0 N
BREITENSTEIN    B R AY1 T AH0 N S T AY0 N
BREITSCHWERDT    B R AY1 CH W ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
breit(adj) กว้าง
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreiteplatz {m}warming-up area [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
Ausbreiten {n}; Erweitern {n}widening; spreading [Add to Longdo]
Ausbreitung {f}; Verbreitung {f} [biol.]dispersal [Add to Longdo]
Ausbreitung {f}; Verbreitung {f}; Verteilung {f}; Streuung {f}spread [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausbreitungsgeschwindigkeit {f}velocity of propagation [Add to Longdo]
Ausbreitungswiderstand {m}spreading resistance [Add to Longdo]
Bandbreite (Frequenz) {f}; Streifenbreite {f}bandwidth [Add to Longdo]
Bandbreite {f} | Bandbreiten {pl}bandwidth | bandwidths [Add to Longdo]
Bandbreite {f}; Skala {f}; Spektrum {n}spectrum [Add to Longdo]
Bandbreite {f}; Breite {f} eines Bandesstrip width [Add to Longdo]
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing [Add to Longdo]
Breitband {n}broadband [Add to Longdo]
Breitband {n}wideband [Add to Longdo]
Breitbandleitung {f}wideband line [Add to Longdo]
Breitbandrauschen {n}broadband noise [Add to Longdo]
Breitband-ISDN {n}wide-band ISDN [Add to Longdo]
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator [Add to Longdo]
Breite {f}; Weite {f} | beschnittene Breite {f} | lichte Breite {f}width | trimmed width | clear width [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}breadth | breadths [Add to Longdo]
Breite {f}broadness [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}latitude | latitudes [Add to Longdo]
Breite {f}wide [Add to Longdo]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
Breiten...latitudinal [Add to Longdo]
Breiteneinstellung {f} [textil.]tentering [Add to Longdo]
Breitengrad {m}latitude [Add to Longdo]
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Breitschrift {f}wide font [Add to Longdo]
Breitseite {f} | Breitseiten {pl}broadside | broadsides [Add to Longdo]
Breitwand {f} (Kino)wide screen [Add to Longdo]
Breitwandbauweise {f}wide wall design [Add to Longdo]
Dicke {f}; Breite {f}gauge [Add to Longdo]
ca. 1,50m breites Doppelbettqueen-size bed [Add to Longdo]
ca. 1,90m breites Doppelbettking-size bed [Add to Longdo]
Druckbreite {f}print span [Add to Longdo]
Druckbreite {f}print width [Add to Longdo]
Fahrrinnenbreite {f}width of the fairway [Add to Longdo]
(breiter) Feldweg {m}; unbefestigte Straße {f}dirt road [Add to Longdo]
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation [Add to Longdo]
Flanschbreite {f}flange width [Add to Longdo]
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height [Add to Longdo]
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth [Add to Longdo]
Lebensraum {m}; Heimat {f} [biol.] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]
Linienbreite {f}; Linienstärke {f}line width [Add to Longdo]
Luvbreite {f}fetch [Add to Longdo]
die breite Massethe crowd [Add to Longdo]
die breite Massethe common run of mankind [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伸張[しんちょう, shinchou] Ausdehnung, Ausbreitung, Verbreitung [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
北緯[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]
南緯[なんい, nan'i] suedliche_Breite [Add to Longdo]
[はく, haku] AUSGEDEHNT, WEIT, BREIT, VIEL [Add to Longdo]
大幅[おおはば, oohaba] -breit, betraechtlich, bedeutend [Add to Longdo]
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
[ふ, fu] AUSBREITEN, TUCH [Add to Longdo]
[はば, haba] -Breite, -Weite, Einfluss [Add to Longdo]
幅の広い[はばのひろい, habanohiroi] -breit [Add to Longdo]
広い[ひろい, hiroi] breit, -weit [Add to Longdo]
広まる[ひろまる, hiromaru] sich_ausbreiten, sich_verbreiten, bekannt_werden [Add to Longdo]
広める[ひろめる, hiromeru] verbreiten [Add to Longdo]
広漠[こうばく, koubaku] weit_und_breit, unendlich_weit [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
[かく, kaku] VERBREITEN, AUSDEHNEN [Add to Longdo]
敷く[しく, shiku] ausbreiten, auslegen, belegen [Add to Longdo]
普及[ふきゅう, fukyuu] verbreiten, ausbreiten, sich_verbreiten, sich_ausbreiten [Add to Longdo]
横幅[よこはば, yokohaba] -Breite [Add to Longdo]
江湖[こうこ, kouko] (breite) Oeffentlichkeit, -Welt [Add to Longdo]
経緯[けいい, keii] Laengen-und_Breitengrad, Einzelheiten, Umstaende [Add to Longdo]
[い, i] WAAGERECHTER FADEN (BEIM WEBEN), BREITENGRAD [Add to Longdo]
緯度[いど, ido] Breitengrad [Add to Longdo]
緯線[いせん, isen] Parallele_zum_Breitengrad [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
配布[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]
頒布[はんぷ, hanpu] austeilen, verteilen, verbreiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  breit [brait]
     wide
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top