ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*berichtigung*

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berichtigung, -berichtigung-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Correction.BerichtigungVanishing Point (1971)
Correction to my last delivery.Berichtigung der letzten Nachricht. Vanishing Point (1971)
Wait!Eine kleine BerichtigungThe Troubles of Alfred (1972)
Correction.BerichtigungOnce Upon a Planet (1973)
Correction.BerichtigungJabberwocky (1977)
Correction, O Baracan One. You like milk.Berichtigung, oh Baracan der 1. Du magst Milch. Deadly Maneuvers (1984)
Popcorn stuck in my throat.Du kriegst doch Albträume von so was. BerichtigungIsn't It Romantic? (1987)
Forgive the correction, as I would have done at your age for the sake of my education.Entschuldigen Sie die Berichtigung. In lhrem Alter... wäre ich dankbar gewesen, um meiner Bildung willen. The Remains of the Day (1993)
Correction, sir.Berichtigung, Sir. Independence Day (1996)
I stand corrected .Danke für die BerichtigungMad City (1997)
Then I can make a computer model that will predict... ..the adjustments needed to make the gate work.Dann kann ich mit einem Computer die Berichtigungen... ..voraussagen, damit das Tor funktionieren kann. Children of the Gods (1997)
Correction, there really is no danger.Berichtigung: Keine Gefahr. Scary Movie 3 (2003)
The first programs will be set up in the Oswald and Parker Women's Correctional Facilities.Die ersten Programme werden im Oswald... und in der Parker Frauen-Berichtigungs Einrichtung gestartet. See No Evil, Hear No Evil, Smell No Evil (2003)
- Correction, this was Max Lomax.- Berichtigung, das war Max Lomax. New York Minute (2004)
We have told the Air Force that we will provide facilities for any comment... or corrections it may wish to make in regard to the case of Milo Radulovich.Wir haben der Air Force angeboten, Kommentare, Kritiken und Berichtigungen zum Fall Milo Radulovich zu erläutern. Good Night, and Good Luck. (2005)
In the future, we'll be receiving the text a week in advance of air-time, so that we can all make revisions.In Zukunft, werden wir den Text eine Woche vor der Ausstrahlung erhalten, damit wir alle Berichtigungen vornehmen können. Damascus, NE (2005)
RCS thrusters auto-firing to compensate.Zwecks Kursberichtigung RCS Steuerraketen zünden. Virtuality (2009)
I have to make some adjustments to my film.Ich muss ein paar Berichtigungen machen. Introduction to Film (2009)
Rectification Chambers.Berichtigungskammer. Our Home (2010)
Rectification Chambers.Alle in die Berichtigungskammer. Our Home (2010)
André Luiz, now you're a member of the Rectification Chambers.Jetzt, André Luiz, bist du ein vollwertiges Mitglied der Berichtigungskammern. Our Home (2010)
I'm good, but feel free to go make the adjustments to that suit, now.Geht schon, aber tu dir keinen Zwang an, diese Berichtigungen jetzt zu erledigen. My Attendance Is Bad But My Intentions Are Good (2010)
Uh... correction... got a judge out of the penalty box today.Berichtigung... die einen Richter heute von der Strafbank geholt hat. The Penalty Box (2012)
he was one of us.Berichtigung. Er war einer von uns. Tekken: Kazuya's Revenge (2014)
No, correction.Nein, BerichtigungLooking Top to Bottom (2015)
Scene 34 revisions.Szene 34, Berichtigungen. Super. Method Head (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtigung {f}adjustment [Add to Longdo]
Berichtigung {f}amendment [Add to Longdo]
Berichtigung {f}; Richtigstellung {f}rectificcation [Add to Longdo]
Berichtigungs...correctional [Add to Longdo]
Berichtigungsbuchung {f}adjusting entry [Add to Longdo]
Berichtigungshaushalt {m}amended budget [Add to Longdo]
Berichtigungsposten {m} zum Eigenkapitaladjustments to catipal account [Add to Longdo]
Betragsberichtigung {f}amount adjustment [Add to Longdo]
Einzelwertberichtigung vornehmen; Pauschalwertberichtigung buchen [fin.]to make a reserve for bad debt [Add to Longdo]
Emendation {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Emendationen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl}emendation | emendations [Add to Longdo]
Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Korrekturen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl} | Korrektur durch Abdecken (Schreibmaschine) | Korrektur nach Bonferroni [math.]correction | corrections | cover-up correction | Bonferroni correction [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Anhang {m}amendment [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Lenkberichtigung {f}steering correction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
添削[てんさく, tensaku] Berichtigung, Korrektur [Add to Longdo]
補正[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
[てい, tei] BERICHTIGUNG, KORREKTUR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Berichtigung /bəriçtiguŋ/ 
   adjustment; amendment; correction; rectification

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top