ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

添削

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -添削-, *添削*
Japanese-English: EDICT Dictionary
添削[てんさく, tensaku] (n,vs) (See 採点) correction; looking over; touching up; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had my composition corrected by the teacher.私の作文を先生に添削してもらった。
The teacher corrects our exercises.先生は私たちの課題を添削します。
He is busy correcting test papers.彼は試験答案の添削をするのに忙しい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't mind.[JA] 添削するだけさ The Day the Earth Stood Still (2008)
I have papers to correct.[JA] 答案を添削しなくては The Man from Earth (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
添削[てんさく, tensaku] Berichtigung, Korrektur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top