Search result for

verbesserung

(19 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verbesserung-, *verbesserung*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbesserung {f}; Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Anhang {m}amendment [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Neuerung {f} | Verbesserungen {pl} | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}rectification [Add to Longdo]
Verbesserung {f}approvement [Add to Longdo]
Verbesserung {f}melioration [Add to Longdo]
Verbesserung {f} | Verbesserungen {pl}upgrade | upgrades [Add to Longdo]
Verbesserungsvorschlag {m} | Verbesserungsvorschläge {pl}improvement suggestion; suggestion for improvement | improvement suggestions [Add to Longdo]
verbesserungsfähigimprovable [Add to Longdo]
verbesserungsfähigreclaimable [Add to Longdo]
verbesserungsfähigreformable [Add to Longdo]
verbesserungswürdig {adj}worthy of improvement [Add to Longdo]
Verbesserung {f} der Sicherheitsafety improvement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
補正[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
訂正[ていせい, teisei] Verbesserung, Korrektur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verbesserung /fɛrbɛsəruŋ/ 
   amelioration; amendment; approvement; betterment; correction; emendation; improvement; melioration; rectification; reform; upgrade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top