ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aktien*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aktien, -aktien-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are indications yes, and not only stocks on the exchange...Es gibt Hinweise ja, und nicht nur Aktien an der Börse, es gibt auch andere Aktiven. Mon Oncle (1958)
What do you call playing the stock market?Aber Sie spekulieren doch auch mit Aktien. Dip in the Pool (1958)
That's an investment based on a knowledge of the market, the soundness of the stocks... You have detailed reports and a complete history of the company to guide you.Das ist eine Kapitalanlage, die auf der Kenntnis des Markts, der Zuverlässigkeit der Aktien und auf detaillierten Berichten der Geschichten der Firmen basiert. Dip in the Pool (1958)
Those stocks are a long-range proposition.Unsere Aktien werden sich früher oder später schon rentieren. Post Mortem (1958)
She owns the tracks... or 5.2 % of all the railroad stock in America.- Er gehört ihr sogar! Sagen wir, sie besitzt die Aktienmehrheit sämtlicher Schifffahrtslinien Amerikas. Operation Petticoat (1959)
Tomorrow I'm gonna call my broker and have him buy me 50, 000 shares of Venezuelan oil.Morgen rufe ich meinen Börsenmakler an und lasse ihn 50.000 Aktien venezolanisches ÖI kaufen! Some Like It Hot (1959)
- Lilly, look who's here.Lilly, sieh mal wer da ist! - Die Aktien steigen. La Dolce Vita (1960)
Clément Enterprises has a large block of shares in NBC.Clément Enterprises besitzt viele Aktien von NBC. Let's Make Love (1960)
..someone who knows I borrowed on the shares to keep the mine running, who knows that if he can drive the stock lower, I'll be sold out, ruined.Jemand weiß, dass ich alle Aktien verpfänden musste, um die Goldmine zu erhalten. Er braucht den Kurs nur noch etwas zu drücken und ich bin erledigt. Midnight Lace (1960)
This leaves us with thousands of shares unaccounted for.Es fehlen Tausende Aktien, die nicht wieder auftauchen? Midnight Lace (1960)
I have done as you told me I gave him 500 pounds have given him 500 pounds in shares three months after them to have bought back to 15000.- Ich hab ihm 500 Pfund gegeben. "In Aktien! 3 Monate später hast du diese Aktien für 15.000 Pfund von ihm zurückgekauft." The Millionairess (1960)
Just a question of principle: When you take over the entire stock holdings of Taran Nuclear Works... is this happening under the auspices of the United States... or are you signing as a private citizen?Wenn Sie das Gesamtaktienpaket der Taran-Atomwerke übernehmen, geschieht das im Auftrag der Vereinigten Staaten, oder zeichnen Sie als Privatperson? The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
His death caused a significant drop on the Paris stock exchange.Sein Tod hat einen Aktiensturz an der Pariser Börse hervorgerufen. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
The Stamper Oil stocks, drink your milk, went up 14 points today. Think of it, honey.Die Stamper-Öl-Aktien sind heute um 14 Punkte gestiegen. Splendor in the Grass (1961)
Your father says that everyone at the Elks says that the stocks are going up even higher.Dein Vater sagt, dass die Freunde vom Verein glauben, dass die Aktien noch weiter steigen werden. Splendor in the Grass (1961)
Hang onto those stocks of yours.Behalte deine Aktien. Splendor in the Grass (1961)
It'll take money, but I'll sell the stocks if I must.Ich verkaufe die Aktien und... Splendor in the Grass (1961)
I'll sell those stocks and send her off to Wichita as soon as she's ready to leave.Ich verkaufe meine Aktien und schicke Deanie nach Wichita. Splendor in the Grass (1961)
And it's costing us every blessed penny we made on our stocks.Und dafür haben wir unsere Aktien verkauft. Splendor in the Grass (1961)
Now, you know that, on the following morning, securities are going to tumble into an abyss.Und Sie wissen, dass am darauf folgenden Morgen die Aktien in einen Abgrund stürzen werden. Back There (1961)
Now, history tells us that on october 24, 1929, the bottom fell out of the stock market.Die Geschichte lehrt uns, dass der Aktienmarkt am 24. Oktober 1929 ins Bodenlose fällt. Back There (1961)
I own as many shares in the company as you do.Mir gehören genauso viele Aktien der Firma wie dir. My Geisha (1962)
I'll sell the Treasury bonds too. I'd rather have shares.Die Schatzanweisungen tausche ich in Aktien um. Love on a Pillow (1962)
- Just my natural hostility. Excuse me.Und zu Weihnachten schenken Sie mir Aktien! That Touch of Mink (1962)
Send a copy to Mr Shayne, Victoria Hotel, Bermuda."...im Hinblick auf das Wachstum halte ich es für wünschenswert, diese Aktien zu erwerben." Ein Durchschlag für Mr. Shayne, That Touch of Mink (1962)
- A little Marelli.- Ja, die Marelli-Aktien. L'Eclisse (1962)
They're talking about stocks on the radio.Im Radio reden sie über die Aktien. L'Eclisse (1962)
If the market drops, I pay.Wenn die Aktien fallen, bezahle ich. L'Eclisse (1962)
Majority of the stockholders...- der die Aktienmehrheit vertritt. Magnet of Doom (1963)
The stocks exist, they belong to the holder.Die Aktien existieren. Magnet of Doom (1963)
And I owe you information about it only I want!Es sind Inhaberaktien, und ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Magnet of Doom (1963)
The shares have hit rock bottom.Die Aktienkurse sind im Keller gelandet. Die endlose Nacht (1963)
The stock and bond portfolios and the Lagerlof Brewery in Seattle bring the total considerably higher.Die Aktien- und Anleihenbestände und die Lagerlof-Brauerei in Seattle erhöhen den Gesamtwert erheblich. Good Neighbor Sam (1964)
# Bonds, chattels, dividends, sharesObligationen, Besitzanweisungen, Dividenden, Aktien Mary Poppins (1964)
When the pollen count goes up, just like the stock market...Wenn die Pollen so zunehmen wie die Aktienkurse steigen... Send Me No Flowers (1964)
Some wanted to accept the terms, wanting peace at any cost, while the majority vowed to fight.AKTIENKURSE FALLEN INS BODENLOSE Invasion of Astro-Monster (1965)
So I transferred the Stohfeld shares and sold the units of the Lolium Company, to re-buy them after.Ich habe die Stohfeld-Aktien transferiert und die Anteile an Lolium verkauft, um sie anschließend zurückzukaufen. Up to His Ears (1965)
- If they go on saying that, old boy, in a week your shares will be down ten points.- Wenn die das weiterhin behaupten, sinken Ihre Aktien in einer Woche um 10 Punkte. Arabesque (1966)
Yes, sir. The chips are down, so make this work.Die Aktien stehen schlecht. Don't Forget to Write (1966)
And the bank is about to foreclose on "Mary Noble, Backstage Wife."Die Aktien bei General Motors fallen, weil Carter kein Auto kauft. The 43rd, a Moving Story (1966)
The bank is going to foreclose on Mary Noble.Die Autoaktien fallen, weil du kein neues kaufst. The 43rd, a Moving Story (1966)
Right! Oh, and by the way, for Carter's sake, will you find about "Mary Noble, Backstage Wife"?Und frag mal für Carter nach, ob die Autoaktien wieder gestiegen sind. The 43rd, a Moving Story (1966)
You put a little money into uranium stocks, a few oil wells in Montana some real estate in downtown Phoenix...Man investiert ein bisschen in Uran- Aktien, dann in Öl in Montana einen Teil in Grundstücke in Phoenix. The Fortune Cookie (1966)
- Yes, I know.Und was die Aktien betrifft die haben keinerlei Wert. The Reptile (1966)
Jeannie, we discussed this. You're gonna do exactly as it says.Sie können wieder kommen, wenn Sie Immobilien haben... oder Aktienwerte. Jeannie Breaks the Bank (1966)
Jeannie, for you it's terrible, for me it's great.Haben Sie Aktien? Jeannie Breaks the Bank (1966)
Your signature, please, so I can hand over the papers.Bitte noch ihre Unterschrift, dann gebe ich Ihnen die Aktien gleich mit. The Trygon Factor (1966)
- The cost of living, rising stock.- Die Lebenshaltungskosten, Aktienkurse. The Deadly Affair (1967)
Yes, I caught a rather nasty cold in blue chips last week... and my broker's advised me to switch to first editions.Meine Aktien fielen letzte Woche, und meine Makler rieten mir, auf Erstausgaben umzusteigen. Bedazzled (1967)
We fell four points yesterday.Unsere Aktien sind gestern um vier Punkte gefallen. Bedazzled (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie { f } | Aktien { pl } | eigene Aktien; Vorratsaktien { pl } | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [ Br. ]; stock [ Am. ] | shares; stocks | own shares [ Br. ]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [ Am. ]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktien- und Kursindizes { pl }stock indexes and averages [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip { n }stock adjustment principle [Add to Longdo]
Aktienausgabe { f }; Emission { f }; Effektenemission { f }issue [Add to Longdo]
Aktienbesitz { m }share holdings [Add to Longdo]
Aktienbestand { m }; Aktienportefeuille { n }stock portfolio [ Am. ]; share portfolio [ Br. ] [Add to Longdo]
Aktienbezugsrecht { n }stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Aktienemission { f }stock issue [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft { f } (AG) [ econ. ] | Aktiengesellschaften { pl }stock corporation; Corp. (stock) [ Am. ] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft { f } (AG) [ econ. ]public limited company (PLC) [ Br. ] [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft { f }incorporated company [Add to Longdo]
Aktienhandel { m }; Effektenhandel { m }stock trading [Add to Longdo]
Aktieninhaber { m }; Hauptaktionär { m } | Aktieninhaber { pl }; Hauptaktionäre { pl }shareholder | shareholders [Add to Longdo]
Aktienindex { m }; Börsenindex { m }share index [ Br. ]; stock index [ Am. ] [Add to Longdo]
Aktienkapital { n } | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Aktienkapital { n }share capital [Add to Longdo]
Aktienkurs { m }share price; stock price [ Am. ] [Add to Longdo]
Aktienmarkt { m }stock market; equities market [Add to Longdo]
Aktiennotierung { f }stock quotation [Add to Longdo]
Aktienoption { f } | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan { m }stock option plan [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan { m }; Aktienbezugsplan { m }stock purchase plan [Add to Longdo]
Aktienpaket { n }equity stake [Add to Longdo]
Aktienpaket { n }parcel of shares [Add to Longdo]
Aktienpreisindex { m }share price index; stock price index [Add to Longdo]
Aktienquittung { f }stock receipt [Add to Longdo]
Aktienrecht { n }law on stock companies [Add to Longdo]
Aktienregister { n }stock record [Add to Longdo]
Aktienscheck { m }stock check [ Am. ]; stock cheque [ Br. ] [Add to Longdo]
Aktiensplit { m }; Aktienaufteilung { f }stock split [Add to Longdo]
Aktienstreubesitz { m }shares on the market [Add to Longdo]
Aktienübernahme { f }stock takeover [Add to Longdo]
Aktienverhältnis { n }stock ratio [Add to Longdo]
Aktienverzeichnis { n }stock register [Add to Longdo]
Aktienzeichnung { f }application for shares [Add to Longdo]
Aktienzertifikat { n }; Aktienurkunde { f }stock certificate [ Am. ]; share certificat [ Br. ] [Add to Longdo]
Aktienzertifikat { n }stock certificate [Add to Longdo]
Aktienzusammenlegung { f }stock splitdown [Add to Longdo]
Aktienzuteilung { f }stock allotment; allotment of shares [Add to Longdo]
Börse { f }; Aktienbörse { f }; Wertpapierbörse { f }; Effektenbörse { f } | Börsen { pl }stock exchange | stock exchanges [Add to Longdo]
Aktiendividende { f }share dividend [Add to Longdo]
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]
Kurs { m } (Aktien...) | zum angegebenen Kurs oder besserprice; rate; quotation | at given rate or better [Add to Longdo]
hoch im Kurs stehen (Aktien)to be high [Add to Longdo]
Nennwert { m }; Pari (von Aktien) | Nennwerte { pl } | über Nennwert | unter Nennwert | zum Nennwert; al pari | unter Nennwert; unter Paripar value | pars | above par | at a discount | at par | sub-par [Add to Longdo]
Verhältnis Obligationen zu Stammaktienleverage [Add to Longdo]
Prognose; Ausblick; Perspektive { f } (Aktien)prospectus [Add to Longdo]
Stammaktie { f } [ fin. ] | Stammaktien { pl }original stock | common stock [Add to Longdo]
Stammaktien { pl }; Dividendenpapiere { pl } [ fin. ]equities [Add to Longdo]
Übernahmeangebot { n } mit ausschließlichen Aktienumtauschall paper tender offer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
投機[とうき, touki] Aktienspekulation, Spekulation [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Aktien /aktsiːəninhaːbr/ 
   shares; stock

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top