ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バイエル

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バイエル-, *バイエル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I prefer the Bavarian stein.[JA] だめだ、俺はバイエルンジョッキが良い。 Rescue Dawn (2006)
With Second Lieutenant James Granger, several trainloads of French art found in a castle in Bavaria were returned to Paris.[JA] グレンジャー少尉は... バイエルンへの途中 城で見つけた. . The Monuments Men (2014)
"Revival of Nazism in Bavaria."[JA] "バイエルンでナチズムの復活." Live for Life (1967)
This is an ancient map of Schwaben, which is Swabia, which is in Bavaria.[JA] この地図は 昔のシュワーベン(ドイツ)だ スワビアとも言って バイエルン州にある Endangered (2013)
There's a castle in the Bavarian Alps, Neuschwanstein.[JA] バイエルンの高山 ノイシュヴァンシュタイン城に The Monuments Men (2014)
...ended up decorating the walls of no less a place than the Berghof,[JA] それが バイエルン・アルプス にあるヒトラーの別荘 Woman in Gold (2015)
In Germany, the owners of Bayer, BASF, BMW and VW, they all use slave labor under Hitler, right.[JA] ドイツの バイエル BASF BMWとVWの所有者 みんなヒトラーの下で 奴隷労働を利用した Rampage: Capital Punishment (2014)
My grandfather swears he found one hiding in the Bavarian forest.[JA] 出会ってはいないぞ バイエルンの森に 潜んでいるのを 祖父が見つけた Bad Luck (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top