ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*acoustics*

AH0 K UW1 S T IH0 K S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acoustics, -acoustics-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustics[N] วิชาว่าด้วยเสียง
acoustics[N] สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acousticsวิทยาศาสตร์เสียง [TU Subject Heading]
Acoustics and physicsวิทยาศาสตร์เสียงและฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Psychoacousticsจิตสวนศาสตร์ [TU Subject Heading]
Acousticsสวนะศาสตร์, เสียงสะท้อน [การแพทย์]
acousticsสวนศาสตร์, วิชาฟิสิกส์ของเสียงซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่งผ่าน การดูดกลืน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเสียงในตัวกลางและภาวะแวดล้อมต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the acoustics. It's all about diffusion.ระบบเสียงน่ะ การดูดซับเสียง ของห้อง Spider-Man 3 (2007)
Yeah, well, the acoustics are horrible in the car. Put your seat belt back on.เครื่องเสียงในรถมันแย่มาก คาดเข็มขัดด้่วย Ballad (2009)
Better acoustics for your throat singing? It's actually not bad.เสียงก้องในนี้ เหมาะเล่นลูกคอมากกว่าเหรอ ที่จริง ไม่เลวนะ The Large Hadron Collision (2010)
Oh man, the acoustics are shit in here.ให้ตายซิ เสียงก้องมากเลยในนี้ นี่อะไรเนี่ย ? Grave Encounters (2011)
But the first thing I thought when I heard those guys in the urinals was good acoustics.แต่อย่างแรกที่เราได้ยินเสียงพวกที่ ทำให้ฉี่พุ่งอะ... ...ร้องเสียประสานดีม๊ากมาก A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
The acoustics in here are beautiful.เสียงในนี้เพราะใช้ได้เลยแหะ Out of the Chute (2011)
Something about the acoustics of the linoleum or something. I wish I could make things better for you, I...บนเสื่อน้ำมันนุ่มๆหรืออะไรก็ได้ ผมหวังว่าจะ ช่วยคุณได้ Asian F (2011)
The acoustics are perfect and there are no corners.มีเสียงสะท้อนที่เพอร์เฟ็กต์ และไม่มีมุมห้อง The New Rachel (2012)
I'm just... I'm studying bioacoustics.พ่อกำลังศึกษา ชีวะ Godzilla (2014)
And sweet acoustics.และเสียงก้องกังวานของดนตรี Trolls (2016)
The acoustics are excellent.เสียงอะคูสติกไพเราะ Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตสวนศาสตร์[n.] (jittasawanasāt) EN: psychoacoustics   
สวนศาสตร์[n.] (sawanasāt) EN: acoustics   FR: acoustique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACOUSTICS AH0 K UW1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acoustics (n) ˈəkˈuːstɪks (@1 k uu1 s t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音响[yīn xiǎng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater), #8,031 [Add to Longdo]
声学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] acoustics, #37,246 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akustik {f}acoustics [Add to Longdo]
Bauakustik {f}architectural acoustics [Add to Longdo]
Klanglehre {f} [mus.]acoustics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音響[おんきょう, onkyou] (n,adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P) [Add to Longdo]
音響学[おんきょうがく, onkyougaku] (n) (the study of) acoustics [Add to Longdo]
音響効果[おんきょうこうか, onkyoukouka] (n) (1) sound effects; (2) acoustics [Add to Longdo]
音響心理学[おんきょうしんりがく, onkyoushinrigaku] (n) psychoacoustics [Add to Longdo]
膨張度[ぼうちょうど, bouchoudo] (n) dilation (of a sound wave in acoustics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acoustics \A*cous"tics\ (#; 277), n. [Names of sciences in -ics,
   as, acoustics, mathematics, etc., are usually treated as
   singular. See {-ics}.] (Physics.)
   The science of sounds, teaching their nature, phenomena, and
   laws.
   [1913 Webster]
 
      Acoustics, then, or the science of sound, is a very
      considerable branch of physics.     --Sir J.
                          Herschel.
   [1913 Webster]
 
   Note: The science is, by some writers, divided, into
      diacoustics, which explains the properties of sounds
      coming directly from the ear; and catacoustica, which
      treats of reflected sounds or echoes.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top