Search result for

*珥*

(42 entries)
(0.1857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -珥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珥, ěr, ㄦˇ] pearl or jade earring; to insert, to stick
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [ideographic] An ear 耳 ring 王; 耳 also provides the pronunciation,  Rank: 3,904

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳当;耳璫;耳とう;璫;とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] pearl or jade earring, #97,226 [Add to Longdo]
[Yuē ěr shū, ㄩㄝ ㄦˇ ㄕㄨ, / ] Book of Joel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bigger mystery's how you managed to bag Val.[CN] 我更想知道你怎么搞定瓦 Episode #1.6 (2014)
I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it.[CN] 我是神... 曾领你出了迦勒底的吾... 为要将这地赐你为业 The Bible: In the Beginning... (1966)
I started talking about Val and the boys and just, um...[CN] 我开始聊瓦和孩子们 然后... Episode #1.6 (2014)
We are honored the festival of Purim has brought you to our home.[CN] 因为普节您能光临寒舍 We are honored the festival of Purim 我们倍感荣幸 has brought you to our home. The Persecution (2015)
He was born in Ur of the Chaldees.[CN] 他出生于迦勒底的吾 The Bible: In the Beginning... (1966)
Maria![CN] 丽亚 The Wolfman (2010)
- Hey, Joel.[CN] - 嘿 約 Steve Jobs (2015)
Happy Purim, everyone.[CN] 普节快乐,大家。 Fill the Void (2012)
- I'm feeling good, Joel. How about you?[CN] - 很好 約 你呢 Steve Jobs (2015)
Leviathan, Belphegor...[CN] 利维坦 巴力毗 Leviathan, Belphegor... Dracula A.D. 1972 (1972)
Why do I say it only on Purim, my wife?[CN] 为什么我说这只是在普节, 我的妻子吗? Fill the Void (2012)
Stand in front of me. I want to look at these quotes, but I don't want Joel to know.[CN] 站到我前面來 我想看一下這些報道 但我不想讓約看到 Steve Jobs (2015)
Joel's problem is getting started.[CN] 约的问题开始了 Fresh Bait (1995)
Mr. Shtreicher, happy Purim.[CN] Shtreicher先生,普节快乐。 Fill the Void (2012)
- Happy Purim.[CN] - 快乐普节。 Fill the Void (2012)
After you left our house, my wife reminded me that it was at Purim 10 years ago that we first met.[CN] 您离开后 After you left our house, 我夫人提醒我 正是在十年前的普节 my wife reminded me that it was at Purim 10 years ago 我们第一次见面 that we first met. The Persecution (2015)
Happy Purim![CN] 普节快乐! Fill the Void (2012)
- Joel, could you come offstage, please?[CN] - 約 能請你下來麼 Steve Jobs (2015)
You in?[CN] 事实上 瓦和我正在办理离婚 Snap Back (2016)
The Feast of Belphegor.[CN] 巴力毗节 很有意义 The Feast of Belphegor. Dracula A.D. 1972 (1972)
Good luck. Howard Joel Wolowitz, you get back here.[CN] 霍华德·约·沃罗维兹 给我死回来 Howard Joel Wolowitz, you get back here. The Commitment Determination (2015)
I stopped for one night to see Ur of the Chaldees, and for three days in Baghdad with the AOC, who happens to be a friend of mine.[CN] 我在迦勒底的吾古城住了一晚 {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}吾 古代美索不达米亚南部[苏美尔]的重要城市 位于今伊拉克境内 又与一个空军指挥官朋友 Murder on the Orient Express (1974)
- Happy Purim, sweetie.[CN] - 普节快乐,亲爱的。 Fill the Void (2012)
Let me tell you something, Solloway, my separation from Val is possibly the greatest thing that's ever happened to me...[CN] 我跟你说 索洛维 跟瓦分开是我这辈子 最棒的事... Episode #1.6 (2014)
And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees...[CN] 哈兰死在他的出生地迦勒底的吾 在他父亲他拉之先 The Hot Spot (1990)
Hey, Joel![CN] 约! Che: Part One (2008)
Here our Professor appears, all in white, and declares: "Mene-mene, tekel, uprasin."[CN] 我们白衣挂挂的教授一亮相 就说到: "玛尼,玛尼,提客勒,乌法新" (语出圣经《但以理书》,意为即将到来的厄运) Stalker (1979)
Happy Purim.[CN] 快乐的普节。 Fill the Void (2012)
Joel, could you come offstage?[CN] - 約 你能下來一下? Steve Jobs (2015)
Joel Pforzheimer is sitting out in the house.[CN] 約. 普福爾茨海姆在這兒 Steve Jobs (2015)
The plain is well-watered everywhere...[CN] 罗得举目看见约旦河的全平原 直到琐 都是滋润的... The Bible: In the Beginning... (1966)
What I need's a drink.[CN] 替我向瓦和孩子们问好 Snap Back (2016)
Hey, Joel.[CN] 约 Che: Part One (2008)
We're off the record, and Joel's always been good at understanding nuance.[CN] 錄音都關了 約理解力又一向都挺強 Steve Jobs (2015)
And they pitched their tents in the length and breadth of it from Bethel to Kadesh and Shur, even unto Egypt.[CN] 他们挪移帐幕... 从伯利特到加低斯到书 再到埃及 The Bible: In the Beginning... (1966)
Who's Joel Pforzheimer?[CN] 誰是約. 普福爾茨海姆 Steve Jobs (2015)
Can he do it later, Joel? We go in eight minutes.[CN] 能等一會兒麼 約 我們還有8分鐘就要進去了 Steve Jobs (2015)
Ooh! Looks like some babies getting made tonight![CN] 约的朋友看上去都像约 Office Christmas Party (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top