ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

讲话

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讲话-, *讲话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讲话[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, that's funny. He was a lot like you, my father was. He talked like you, too.[CN] 有趣的是他跟你其实好像 讲话也好像 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- He's a dour-looking individual.[CN] 他是一个看似不爱讲话的人 Wuthering Heights (1939)
You talk to them instead of me.[CN] 你代替我讲话 Baltic Deputy (1937)
Am I talking too loud or annoying anybody?[CN] 我讲话太大声了吗? 我有打扰到别人吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But my speech at the meeting of the Soviet is for the whole world.[CN] 但是我在苏维埃会议上的讲话是对全世界讲的 Baltic Deputy (1937)
Yes.[CN] 我想跟希利先生讲话 The Whole Town's Talking (1935)
[ Whispering ] May I speak with Her Highness?[CN] 我可以和殿下讲话吗? The Scarlet Empress (1934)
Oh, you can talk! I'm so glad![CN] 你居然会讲话 我真高兴 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One of the greatest handicaps to civilization, and I may say to progress... is the fact that people speak with ribbons on their tongues.[CN] 文明与进步带来的最大缺陷就是 人们讲话都爱拐弯抹角了 Design for Living (1933)
I must speak during the break.[CN] 我必须在休息的时候讲话 Baltic Deputy (1937)
- Don't speak unless you're questioned.[CN] - 不要讲话除非要求你讲. The Scarlet Empress (1934)
Comrades! The next speaker is Prof. Polezhaev, Professor of Botany,[CN] 接下来将要讲话的是波列沙耶夫教授,植物学教授 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top