ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

船上

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -船上-, *船上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, ] aboard, #9,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船上[せんじょう, senjou] (adv,adj-no) on board [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The freight on the ship got soaked.船上の荷物はずぶぬれになった。
The men on board were surprised to see five men on the island.船上の人々はその島に5人の人影を見てびっくりしました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm up on top.[JA] 私は船上です San Jose (2015)
The dock master saw her sneak on board.[JA] 船長が 彼女が 船上でこそこそするのを見たの Heir to the Demon (2014)
Everything else on board is trying to pick up the load but the load's too heavy.[JA] 船上のすべてが負荷を補おうとした だが負荷は重すぎたんだ Passengers (2016)
Nobody leaves until all three of us are on board.[JA] この船上の3人は 離脱は できんのだ Persecute Envoys (2015)
Bad news -- he discovered riverboat gambling.[JA] キャスは船上カジノを知った Halt & Catch Fire (2015)
Haven't you any more sense than to stand up in a boat?[CN] 你的常识没告诉 你不该站在小船上吗? Monsieur Verdoux (1947)
He doesn't want me onboard before departure.[CN] 他不希望我在出发前呆在船上 Dédée d'Anvers (1948)
He's on a fishing boat near here and he's sinking.[JA] 彼は漁船上です この近くに、彼は沈みました。 Monster (2016)
They went on and on in the water.[JA] 船上で延々と 話しを続けた Jane Got a Gun (2015)
Sir, they're saying there's still... seven or eight up there on board.[JA] まだ残りの者がいると... 7人か8人が船上にいる The Finest Hours (2016)
Yeah, well, they were from Bedford, and they didn't have me on board.[JA] 彼らはベッドフォードの出身で 私は彼らの船上にいなかった In the Heart of the Sea (2015)
Nobody ever figure to look on a ship.[CN] 没人会想到印刷厂会开在船上 T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top