ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舞龙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舞龙-, *舞龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞龙[wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon dance, #38,168 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drifters, lion dancers...[CN] 无瓦遮头 舞龙舞狮 The Grandmaster (2013)
"The Dance of Dragons:[CN] "舞龙: The Dance of Dragons (2015)
Twist and turn around[CN] 舞龙摆尾 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
What about lion dances and burning joss sticks?[CN] 那些什么舞龙舞狮,插香滴蜡... Enter the Phoenix (2004)
- Hey! Stop that costume![CN] - 嘿, 拦住那舞龙 Kung Fu Panda 2 (2011)
"The Dance of Dragons."[CN] "舞龙"。 The Dance of Dragons (2015)
When I was elected in 1970 a lavish ceremony was held for all the brothers[CN] 1970年 我做话事人那年 依照仪式 大锣大鼓 舞龙舞狮 筵开数十桌 宴请所有堂口的人 Election (2005)
With all the lion and dragon dance, what a scene![CN] 又舞狮又舞龙,搞得多热闹 Life Without Principle (2011)
- "The Dance of Dragons."[CN] -"舞龙"。 The Dance of Dragons (2015)
what *********[CN] 怎么了 我以为你会喜欢舞龙 Entanglement (2012)
I want to hear all about "The Dance of Dragons" when I'm back.[CN] 我想听你说" 舞龙"当我回来。 The Dance of Dragons (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top