ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痞-, *痞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痞, pǐ, ㄆㄧˇ] dyspepsia; spleen infection
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  否 (fǒu ㄈㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,093

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄧˇ, ] constipation; lump in the abdomen, #31,469 [Add to Longdo]
[dì pǐ, ㄉㄧˋ ㄆㄧˇ, ] local ruffian; riffraff, #44,669 [Add to Longdo]
[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, ] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune, #98,017 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
え;(io);支え;閊え[つかえ, tsukae] (n) (1) load on one's chest; (2) (支え, 閊え only) obstacle; hindrance; impediment; difficulty [Add to Longdo]
える[つかえる;つっかえる, tsukaeru ; tsukkaeru] (v1,vi) (uk) (See 閊える・5) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't I sit here without being annoyed by riffraff?[CN] 我就不能坐着没有子骚扰吗? Irma la Douce (1963)
The gangsters took him to the temple. They argued and fought.[CN] 鹤川被地们带到寺庙后院 Ballad of Orin (1977)
'That's what every hood in New York calls me:[CN] 纽约所有的地都这样叫我 桑迪・狄克逊的儿子 Where the Sidewalk Ends (1950)
You're the only one who'll swipe any of it.[CN] -子 -你是唯一偷拿别人东西的人 His Girl Friday (1940)
You two-bit punk, come on.[CN] 你这不入流的子 给钱 一百元 The Hustler (1961)
You rake, you![CN] 你个子! Le Plaisir (1952)
So the polioe arrested him?[CN] 地们都受了重伤 Ballad of Orin (1977)
New Order, Old Order, National Vanguard Red Brigades, Friends of Zorro or Nappe,...[CN] 新秩序 旧秩序 国民先锋... 红色旅 佐罗之友 纳... The Teasers (1975)
Name's Curly Jackson. Worked for Gad Bryan outta Baldwin.[CN] 我叫卷毛杰克森 替伯温市的子布莱恩做事 The Sting (1973)
You're a ruffian at heart-[CN] 你的内在就是个 Bordertown (1935)
And that means you, smart-ass.[CN] 就是你们两位, Live and Let Die (1973)
He needs their permission.[CN] 他去找地领执照 Ballad of Orin (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top