ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疯牛病

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疯牛病-, *疯牛病*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy), #39,716 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got chicken flu, mad cow, ebola, AIDS[CN] 我们得到了禽流感,疯牛病,埃博拉,艾滋病 Warlock III: The End of Innocence (1999)
He's got as many of these nuts as he has those nuts.[CN] 跟得了疯牛病没两样 Snatch (2000)
It was quickly slaughtered and put into pig feed. Why? Because God forbid we discover mad cow disease.[CN] 为什么 因为政府 不允许我们发现疯牛病 'Til We Meat Again (2005)
- Mad cow?[CN] - 疯牛病? Pilot (2004)
You think there's a real interest in this country in rooting out mad cow disease?[CN] 你认为发现疯牛病对这个国家有利么 'Til We Meat Again (2005)
with artificial colors, herbicides, larvicides, synthetic fertilizers, tranquilizers, growth and appetite stimulants it's no wonder that Mad Cow Disease ...[CN] 使用人工色素,除草剂,杀幼虫剂 合成化肥,镇定剂,生长和食量刺激物 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮 Earthlings (2005)
But they think it could be the Ebola virus or Mad Cow Disease.[CN] -也可能是埃博拉病毒或疯牛病. Small Time Crooks (2000)
But there's a rumor the cattle they have to kill due to mad cow disease... they grind 'em up and then feed the meat to the farmed salmon.[CN] 我没有证据 但有这样的流言 那些得了疯牛病 必须被屠宰的牛 他们把牛肉绞碎去喂养殖的三文鱼 Catch and Release (2004)
The Ebola virus or Mad Cow.[CN] 埃博拉病毒,疯牛病 Small Time Crooks (2000)
They played the mad cow card.[CN] 他们打出疯牛病的牌 'Til We Meat Again (2005)
I'm not the one who's gonna get mad cow disease and go nuts, though you don't seem to have a brain to fry in the first place.[CN] 我可不想得了疯牛病胡乱说话 可是你一看就不像会炸东西. Uptown Girls (2003)
- Mad cow disease.[CN] 疯牛病 'Til We Meat Again (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top