ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疙-, *疙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疙, gē, ㄍㄜ] pimple, sore; wart, pustule
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  乞 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,527

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, ] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem, #19,586 [Add to Longdo]
鸡皮[jī pí gē da, ㄐㄧ ㄆㄧˊ ㄍㄜ ㄉㄚ˙, / ] goose pimples; goose bumps, #26,139 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] pimple; wart, #109,260 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It gives me the creeps.[CN] 鸡皮瘩都起来了 Animal Kingdom (2010)
He gives me the creeps.[CN] 他让我起鸡皮 Lake Placid 3 (2010)
And this time, no pimply hooligans will deprive me of my lickable loot![CN] 这次不会有长瘩的小流氓 抢我美味的战利品了 Monsters vs Aliens: Mutant Pumpkins from Outer Space (2009)
It just bugs me.[CN] 只是 让我起鸡皮瘩 {\3cH202020}Just - - it bugs me. Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
It's tiny. It's a pimple of a head[CN] 是很小,就和瘩一样大 Alice in Wonderland (2010)
Bernadette[CN] Bernadette 你起了鸡皮 The Vengeance Formulation (2009)
I got goose bumps, like.[CN] 我看得鸡皮瘩 天啊... StreetDance 3D (2010)
There's a meridian point that can loosen the knots in your heart and clear all horrible memories from your mind.[CN] 这个穴道呢... 可以解开你心中的瘩 也可清除心里的可怕回忆 Mother (2009)
- You know, it just makes me fucking tingle![CN] 那只会让我起鸡皮瘩! Get Him to the Greek (2010)
There's a meridian point that can loosen the knots in your heart and clear all horrible memories from your mind.[CN] 有个穴道... 可以解除你心中的瘩 同时清除心中可怕的记忆 Mother (2009)
So go and live your own life.[CN] 还有你现在摸我的话 我全身起鸡皮 Closer to Heaven (2009)
If he said it, he thinks it. If he thinks it, then he feels it.[CN] 说者有意 有意就是有 The Back-up Plan (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top