ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瘩-, *瘩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瘩, da, ㄉㄚ˙] pimples
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  荅 (dā ㄉㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,549

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄚˊ, ] sore; boil; scab, #112,200 [Add to Longdo]
[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, ] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem, #19,586 [Add to Longdo]
鸡皮疙[jī pí gē da, ㄐㄧ ㄆㄧˊ ㄍㄜ ㄉㄚ˙, / ] goose pimples; goose bumps, #26,139 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing but lumps of raw flesh.[CN] 都是血肉模糊的疙 The Lady Vanishes (1938)
What about my blisters?[CN] 我还起鸡皮疙? Lake of the Dead (1958)
The dead are all right in their place, sir... but the music and the candles always gives me the creeps.[CN] 死者睡得好好的 但音乐及蜡烛令我起鸡皮疙 Foreign Correspondent (1940)
I'm freezing to death.[CN] 我都起鸡皮疙 Floating Weeds (1959)
- Pockmarked like you?[CN] -像你一样脸上有疙 Ballad of a Soldier (1959)
and I get goose-pimply all over, and I come to 'em.[CN] 我就全身起鸡皮疙 无力抗拒 Some Like It Hot (1959)
All goose pimples and...[CN] 起鹃皮疙了,而且 Elmer Gantry (1960)
Gives me the creeps. What?[CN] -让我直起疙 The Trouble with Harry (1955)
Why would she trade a guy with smooth skin for someone pockmarked like you?[CN] 她为什么喜欢你这个脸上有疙的呢 Ballad of a Soldier (1959)
I've got goose bumps all over.[CN] 我全身都起鸡皮疙 Le Plaisir (1952)
I meet "Pimples" when I go for the milk.[CN] 但我去卖牛奶时我见到"疙" The Young and the Damned (1950)
... likegoosypimplesrunning all up and down your spine?[CN] ...混身起鸡皮疙 对吗 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top