ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甭-, *甭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甭, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation,  Rank: 3,396

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[béng, ㄅㄥˊ, ] need not; (contraction of 不 and 用), #18,037 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He no come into my place no more.[CN] -他再也想踏进这间酒吧半步 It's a Wonderful Life (1946)
Looks like it's going to rain. Just come home.[CN] 眼看就要下雨了, 今儿去了 A Touch of Zen (1971)
To say nothing of grandma.[CN] 你奶奶就更提了. How to Steal a Million (1966)
Don't worry about the dough, chum. Just get back here in one piece.[CN] 钱你就担心了, 还是先操心自己的小命吧. The Desert Rats (1953)
Because it's free. That's why WE stay here. Shen-Chai![CN] 跟咱们一样住在那, 给房钱 A Touch of Zen (1971)
Now that you're here, don't think you're going away so easily.[CN] 现在既然你送上门来 那就想轻易逃掉 Libel (1959)
Forget about the gold, Mr. Weaver, there isn't any.[CN] Weaver先生,想黃金了。 根本就沒有 Forget about the gold, Mr. Weaver, there isn't any. Mackenna's Gold (1969)
Forget it.[CN] 客气 It's a Wonderful Life (1946)
There'll be no sleep for you until you sign this.[CN] 你不在这儿签名就想睡觉 The Confession (1970)
You won't make me lose my temper as easily as that, Mr. Foxley.[CN] 你想凭这么两下子就惹火我 福克斯利先生 Libel (1959)
But this time, I might not be got rid of so easily.[CN] 但是这一次,想轻易将我打发走 The V.I.P.s (1963)
- Well, you ain't gonna see in here, mate.[CN] -你可想在这里看 Libel (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top