ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -澱-, *澱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[澱, diàn, ㄉㄧㄢˋ] marsh, swamp; sediment; to precipitate
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  殿 (diàn ㄉㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉淀[chén diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] precipitate, #8,499 [Add to Longdo]
淀粉[diàn fěn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] starch; amylum C6H10O5, #10,076 [Add to Longdo]
海淀区[Hǎi diàn qū, ㄏㄞˇ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄩ, / ] Haidian county level district in northeast Beijing municipality, includes Beijing University, Tsinghua University and Zhongguancun, #14,094 [Add to Longdo]
白洋淀[Bái yáng diàn, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] Lake Baiyangdian, #39,383 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] sediment; precipitate, #42,842 [Add to Longdo]
淀山湖[Diàn shān hú, ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢ ㄏㄨˊ, / ] Lake Dianshan, #71,524 [Add to Longdo]
木薯淀粉[mù shǔ diàn fěn, ㄇㄨˋ ㄕㄨˇ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] tapioca [Add to Longdo]
淀粉脢[diàn fěn méi, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ ㄇㄟˊ, / ] amylase [Add to Longdo]
玉米淀粉[yù mǐ diàn fěn, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] corn starch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
;淀[よど, yodo] (n) pool (in river) [Add to Longdo]
む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
粉;でん粉[でんぷん, denpun] (n) starch [Add to Longdo]
粉質[でんぷんしつ, denpunshitsu] (n,adj-no) starchiness; starchy; farinaceous [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, let's deal with this as gentlemen.[CN] 扂蠅蚚赽腔源楊賤樵恀枙 Hair (1979)
Damn it, anne,I told you no starch.[CN] 該死 Anne 跟你說過不要洗襯衫 The Handmaiden's Tale (2007)
The captain's dislikeof starchy shirts?[CN] 上尉討厭洗襯衫的證據嗎? The Handmaiden's Tale (2007)
She died on a gurney in the hall because somebody forgot to tell them she was the wife of a police officer, so they treated her by pigmentation.[CN] 她死在大廳的推車上 因為沒人告訴他們她是警察的妻子 他們就用染色體沉法治療的她 Lakeview Terrace (2008)
I totally sympathize.The collars chafe.[CN] 我完全理解 洗過的領子又硬又摩 The Handmaiden's Tale (2007)
Minus the water, minus the starch,[CN] 去掉水和粉後 Gluten Free Ebola (2014)
A swab of Amy Morse's neck found male DNA and amylase.[CN] Amy Morse脖子的拭樣裡 分析出男性的DNA和粉□ Helpless (2013)
Right, um, and, um, I'm sorry I kissed you, but I did it because that mercenaryin the starched white shirt-- he doesn't appreciateeverything you have over an attractive25-year-old mannequin.[CN] 對 我很抱歉親了你 我這麼做是因為那個穿著洗襯衫的 唯利是圖小人 他不知道你比一個25歲的模特強多少 The Handmaiden's Tale (2007)
You're a prize catch for a cynical city girl.[CN] 勤泔枌腔傑爵嘔矓懂佽斕潠眻憩岆跺砩檔 All-Star Superman (2011)
Do you fear the tyrant sun?[CN] 斕曉鷓怮栠惟鎘ˋ All-Star Superman (2011)
- Simply put, gluten is the protein found in flour[CN] 簡單的說 麩質就是麵粉去掉 Gluten Free Ebola (2014)
Now, if we wash the dough of all its starch,[CN] 現在我們把麵團的粉洗掉 Gluten Free Ebola (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top