ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氦-, *氦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,972

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, ] helium He, noble gas, atomic number 2, #33,632 [Add to Longdo]
[hài hé, ㄏㄞˋ ㄏㄜˊ, ] helium nucleus [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got about five minutes before his body temperature raises that helium well above zero.[CN] 在他的体温 让气提升到零度以上之前 我们还剩下大约五分钟 The Man with the Golden Gun (1974)
At 453 degrees below zero, that liquid helium would break it off like an icicle.[CN] 在零下453度 液体气 会像折冰柱般折断它 The Man with the Golden Gun (1974)
-Pressurize MPS helium tanks.[CN] -替气缸加压 Moonraker (1979)
Helium. What the fuck you think it is? Is heroin.[CN] 你想会是什么 是海洛因 Payback (1999)
Helium.[CN]  Parenthood (1989)
It's extremely doubtful whether it can be done...[CN] 糟糕了 强力的气令飞船逐渐上升 Kiki's Delivery Service (1989)
That's the helium.[CN] 那是气. Sphere (1998)
Superconductivity coils cooled by liquid helium.[CN] 超导电线圈,被液化冷却 The Man with the Golden Gun (1974)
Cu tube was filled with helium, to allow radiation fatal to travel more rapidly to the detection station, before the island is consumed by the fireball.[CN] 管里的是用来加快放射线的运送的 在岛被火包围之前到达探测所 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
Air would be useless at this depth. We need a mixture of oxygen and helium.[CN] 在那种深度空气没用 我们需要氧混合气 For Your Eyes Only (1981)
An oxygen-heIium mix will give us eight minutes. We'II have to work fast.[CN] 氧混合气能撑八分钟 我们动作要快 For Your Eyes Only (1981)
And why did I bring helium instead of air?[CN] 还有我怎么带了气 而没带空气? Hot Shots! Part Deux (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top