ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

极端

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -极端-, *极端*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极端[jí duān, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ, / ] extreme, #5,653 [Add to Longdo]
极端分子[jí duān fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] extremist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I strongly suspect that Ugarte left the letters of transit with Mr. Blaine.[CN] 我极端怀疑尤佳迪先生 把过境信函留下给宾勒先生了 Casablanca (1942)
It seems to go crazy every now and then.[CN] 有时人也会走向极端 Shadow of a Doubt (1943)
You're utterly ruthless and never listen to anyone but yourself.[CN] 你极端蛮横 刚愎自用 Wild Strawberries (1957)
Oh, what a beautiful thought, Professor.[CN] 教授,这种想法 太极端 One Hour with You (1932)
Below here, they are extremely depressed, melancholy, impossible to live with and often become violent.[CN] 在这里,他们极端抑郁 忧愁,难以相处 有时甚至极端暴力 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Let's not go off the deep end again.[CN] 我们不要走极端 The House on Telegraph Hill (1951)
-This is nothing. -You're being drastic.[CN] 这是什么都没有 你太极端了,我相信... The Bad and the Beautiful (1952)
I was overwhelmed by feelings of emptiness and sadness, but was soon awakened from my reveries[CN] 我感到极端空虚和悲伤 但马上从我梦幻中醒来 Wild Strawberries (1957)
Such a shock at this critical time might do irreparable harm.[CN] 在这个关键的时候,做如此极端的动作 可能会造成不可挽回的伤害 Dangerous Crossing (1953)
- How about some bop? - Yeah, bop us, teach.[CN] - 还是来点波普爵士乐吧(开始于40年代早期,在当时看来很极端的爵士乐新类型) Blackboard Jungle (1955)
Maybe, but my friend said that sensible children... ..are capable of everything, even of such extreme gestures.[CN] 也许,但是我朋友说敏感的儿童... ... 会做各种事情 包括一些很极端的做法 Europe '51 (1952)
An extreme, but not unusual case of the seven-year itch occurred in Leipzig, Germany in 1912.[CN] 他非常极端,但没什么特别的 七年之痒的病历发生在 1912年德国的莱比锡 The Seven Year Itch (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top