ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -揠-, *揠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[揠, yà, ㄧㄚˋ] to weed out, to pull up, to eradicate
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  匽 (yǎn ㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 6,779

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗助长[yà miáo zhù zhǎng, ㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] to pull up the shoots to make them grow faster; fig. to spoil things by impatience, #100,211 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] eradicate; pull up, #254,318 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're going to attack along the Argonne Sector.[CN] 要去攻打岗哨口 The Lost Battalion (2001)
She'll grow up by herself, Eliane. Why rush it?[CN] 她会自己长大 伊莱恩 为什么苗助长? Submission (1976)
The 77th Division has orders to go in and clean out the Argonne Forest.[CN] 77师要发动攻击,把岗拿下 The Lost Battalion (2001)
Ground, once captured must under no circumstances be given up in absence of a direct order from Division Headquarters.[CN] 不管怎样,只能往前冲 一定要把岗拿下 The Lost Battalion (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top