ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尴-, *尴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尴, gān, ㄍㄢ] embarrassed; ill-at-ease
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  监 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] lame,  Rank: 2,726

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] embarrassed; ill at ease, #49,954 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You went back on me, Jones![CN] 你让我处于一个非常尬的境地 The Whole Town's Talking (1935)
You know, you — you made me feel painfully embarrassed, Caldicott.[CN] 知道吗,你让我太尬了刚才 Night Train to Munich (1940)
We mustn't embarrass poor little Leon.[CN] 我们不要让可怜的 小莱昂 Ninotchka (1939)
We mustn't embarrass the United States government. Exactly.[CN] 我们不能令美国政府 Foreign Correspondent (1940)
Let's see the passport![CN] 真是够让人尬的啊 The Whole Town's Talking (1935)
"Well, why isn't he tanned?" Lucy will be embarrassed.[CN] "为什么他没有变黑?" 露西会很 The Awful Truth (1937)
Mrs. Charles Hamilton.[CN] 不要尬! Gone with the Wind (1939)
Won't it be rather embarrassing for a Soviet envoy... to disclose the circumstances under which she lost them?[CN] 如果一位苏联特使透露了 她在何种情况下 丢失了珠宝这是不是 很让人尬呀? Ninotchka (1939)
Better tell her to hurry up. It's getting to be a strain.[CN] 最好让她赶快 气氛越发尬了 Design for Living (1933)
I fancy this, uh - what you might call tension... would keep up for some weeks.[CN] 我看这 你大概会称之为尬的状况 还要持续几周吧 Design for Living (1933)
I'll be tanned, and Lucy won't be embarrassed.[CN] 只要我变黑了 露西才不会很 The Awful Truth (1937)
He looks as if he knows what I look like without my shimmy! Scarlett![CN] 他的眼光令我很 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top