ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嫌弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嫌弃-, *嫌弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫌弃[xián qì, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] to avoid sb (out of dislike); to one's back on sb; to ignore, #10,396 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as you're comfortable with it, come to my place and work first.[CN] 你要是不嫌弃的话 你先到哥那儿上班去 Return Ticket (2011)
Well, I won't hold that against you.[CN] 我不嫌弃 Mock (2010)
I opened up to you and you judged me. You are an asshole.[CN] 我对你说了心里话 你还嫌弃起我来了 你真是混蛋 Silver Linings Playbook (2012)
I was wondering...[CN] 那个 如果不嫌弃的话 My Rainy Days (2009)
Are you out of your mind? Do you dislike me?[CN] 你现在神经病,嫌弃我呀? 72 ga cho hak (2010)
Played with me, caring for me, he never complained about it.[CN] 大哥没有一次嫌弃过我,反而更关心我 Kitchen (2009)
You're the first woman who's ever called me on my bullshit and made me take a hard look at myself.[CN] 你也是第一个在我最落魄的时候 不嫌弃我的女人... 让我仔细看清楚自己 Hop a Freighter (2010)
You even dislike your son[CN] 连自己的儿子都嫌弃 Fairy Tale Killer (2012)
But I might not mind having a baby Kev running round.[CN] 我不会嫌弃小凯文在周围玩耍 {\3cH202020}But I might not mind having a baby Kev runnin' round. Three Boys (2011)
Of course.[CN] 当然 如果你不嫌弃的话 My Rainy Days (2009)
Where was he not sitting?[CN] 他刚没坐过哪里啊? (嫌弃了) Bagpipes (2009)
- I won't hold that against you.[CN] 我不会嫌弃你。 Loosies (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top