ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塹-, *塹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[塹, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] moat, pit, trench; cavity
Radical: Decomposition: 斬 (zhǎn ㄓㄢˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
东非大地堑[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざんごう, zangou] (n) trench; dugout [Add to Longdo]
壕熱[ざんごうねつ, zangounetsu] (n) trench fever [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The enemy was entrenched all around the capital.敵軍は首都の周囲を壕で固めていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna duck at the top of that trench and then I'm gonna turn left.[JA] 壕を通り抜けて 左に向かう Edge of Tomorrow (2014)
We're digging trenches all along our flanks.[JA] 側面には壕を掘る Battle of the Bastards (2016)
- We need to dig in.[JA] - 壕を作るぞ! Welcome to the Tombs (2013)
We're going to get out of this trench and we're going to make for a treeline about a quarter mile out.[JA] 俺達は壕から出て 400メートル先の 森林線に行くんだ Free State of Jones (2016)
The boys in the trenches called her "Doctor Poison".[JA] 壕の中の子供は彼女を 毒物博士と呼んだ Wonder Woman (2017)
I learned my lesson-[CN] 吃一長一智 Red Moon (2010)
Paces up to the top of the trench.[JA] 壕を跳び越して 先へ! Edge of Tomorrow (2014)
Have your lads start digging perimeter trenches.[JA] 部下に壕を掘らせろ The Broken Man (2016)
Trench here.[JA] ここに壕を Mother's Mercy (2015)
There was a chap in a trench not far from ours.[JA] この近くに 壕があったんだ The Awakening (2011)
Someone needs to teach those sad twats how to dig trenches.[JA] 誰か壕の掘り方を教えてやれよ The Broken Man (2016)
We share the trenches, with peers.[JA] 同志とは 壕の仲間達だ Look Who's Back (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top