ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反身

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反身-, *反身*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反身[fǎn shēn, ㄈㄢˇ ㄕㄣ, ] to turn around, #52,038 [Add to Longdo]
反身代词[fǎn shēn dài cí, ㄈㄢˇ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] reflexive pronoun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reverse cradle. No escape.[CN] 这就是反身摇篮摔 一击必杀 Legendary (2010)
No.[CN] 你肯教我 反身摇篮摔 了吗? Legendary (2010)
You hate spinning back kicks.[CN] 你不喜欢回旋反身 Humbug (2014)
Hey, I read you once pinned a guy with a reverse cradle in a close match.[CN] 我听说你曾经 用反身摇篮摔一招制敌 Legendary (2010)
Those captured were executed for breaking the law, while others fled to the woods and lived as bandits.[CN] 其中被官府镇压者 因违反身份阶级制度 逃不过被斩首的命运 Kundo: Age of the Rampant (2014)
The reason the reverse cradle is such a risk is you gotta trick your opponent into thinking you're done, okay?[CN] 反身摇篮摔这招的风险就在于 你必须成功迷惑对手 Legendary (2010)
Yeah, reverse cradle.[CN] 嗯 反身摇篮摔 Legendary (2010)
8.5, 8, 8.5.[CN] (305C反身翻騰兩周半抱膝) Dive!! (2008)
inverse, reverse, twist...[CN] 反身 以及向內翻騰 還有轉體.. 還有倒立 Dive!! (2008)
I can't do a reverse dive.[CN] 我不能做一个反身跳水。 Billboard Dad (1998)
Just bombed that bag with a spinning back kick.[CN] 回旋反身踢沙袋 Humbug (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top